Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplan 2024-2027

Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har fått ansvaret for å ivareta og utvikle Forskningsrådets samlede portefølje innenfor muliggjørende teknologier (MT-porteføljen). Porteføljen inkluderer alle forskningsråds- og EU-finansierte prosjekter med norsk deltakelse som er merket med en eller flere av teknologimerkingene IKT som forskningsområde, Digitalisering og bruk av IKT, Bioteknologi, Nanoteknologi, avanserte materialer og mikroteknologi.  

Investeringsplan for muliggjørende teknologier 2024-2027 er Forskningsrådets plan for hvordan midlene som porteføljestyret har fått ansvaret for, skal investeres for at Forskningsrådet skal kunne nå investeringsmålene i porteføljeplan for muliggjørende teknologier.  

Investeringsmålene er inndelt i samfunnsmål og brukermål som skal understøtte mål og prioriteringer både i Forskningsrådets strategi og i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.   

MT-porteføljens samfunnsmål:  

 • Bærekraftsmålene nås og samfunnsutfordringer løses med ansvarlig utvikling og bruk av teknologi:  
  • Norsk teknologikompetanse bygger på robuste forskningsmiljøer av høy kvalitet og er internasjonalt ledende på utvalgte områder. 
  •   
  • Norge har et konkurransedyktig næringsliv som anvender forskningsbasert teknologikompetanse for å fremme god balanse mellom å skape økonomisk verdier, sette mennesket i sentrum og respektere planetens tålegrenser.  
  •  
  • Norge har en innovativ offentlig sektor med god teknologikompetanse som leverer brukersentriske tjenester på en effektiv måte og tilrettelegger for innovasjon i næringslivet.   

MT-porteføljens brukermål: 

 1. Forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og sivilsamfunnet utvikler og/eller bruker teknologi som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. 
 2. Forskningsmiljøene utvikler ny kunnskap og nye metoder innenfor de muliggjørende teknologiene − og i skjæringsfeltene mellom dem.  
 3. Bedrifter anvender aktivt endringskraften i de muliggjørende teknologiene til å styrke sin konkurranseposisjon.   
 4. Offentlige virksomheter tar i bruk teknologi og digitale løsninger som hever kvaliteten på offentlige tjenester og forvaltning.   
 5. Aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet deltar i transdisiplinære samarbeid som utvikler og implementerer teknologi på en ansvarlig måte. 

Både prioriteringer, tiltak og utlysningsplan i investeringsplan for muliggjørende teknologier 2024-2027 har forankring i porteføljeplanen og er utformet på bakgrunn av strategiske diskusjoner i porteføljestyret, porteføljeanalysen fra 2022 og antatt tilgjengelige investeringsmidler i investeringsperioden.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.