Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Innledning

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi 2020-2024 og

Industri og tjenestenæringer sin porteføljeplan, hvor porteføljestyret er gitt et pådriveransvar for at Forskningsrådets portefølje totalt sett speiler målbildene i strategien som berører:

 • Bærekraftig omstilling av næringslivet – Forskningsrådets åpne næringsrettede innsats innenfor områder uten egne strategiske satsinger
 • Kommersialisering fra forskning – Forskningsrådets innsats for økt nyskaping og kommersialisering fra forskning i forskningsinstitusjonene
 • Regional næringsutvikling – Forskningsrådets regionale innsats

Budsjettet til porteføljestyret for industri og tjenestenæringer 2023 antas å utgjøre ca. 1000 mill. kroner fordelt på følgende budsjettformål, volum og finansierende departement:

 • Brukerstyrt innovasjonsarena for bedrifter (BIA), ca. 483 mill. kroner, NFD
 • EUROSTARS, ca. 48 mill. kroner, NFD 
 • Kommersialisering fra forskningsinstitusjonene (FORNY), ca. 185 mill. kroner, NFD og KD 
 • Regional næringsutvikling (FORREGION), ca. 3 mill. kroner, KMD, NFD, KD og LMD 
 • Grønn plattform, 277,5 mill. kroner, NFD 
 • M-ERA-NET, 5 mill. kroner, NFD 

Eventuelle omdisponeringer eller bruk av overføringer er ikke tatt inn i tallmaterialet på dette tidspunktet.

Porteføljestyrets budsjett utgjør kun en del av totalinnsatsen innenfor porteføljeområdet. Analyser og måling av Forskningsrådets helhetlige investeringer og samarbeid og arbeidsdeling mellom porteføljestyrer, blir avgjørende, for å sikre helheten i strategien.

Det er definert fire samfunnsmål for porteføljen:

I. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet
II. Etablering av nye grønne verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder
III. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon
IV. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn

Porteføljeplanen har definert 11 brukermål som beskriver ønsket tilstand eller adferd blant brukerne eller aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet:

 1. Bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning
 2. Bedrifter i hele landet bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin nasjonale og internasjonale konkurransekraft
 3. Bedrifter i hele landet bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene
 4. Bedrifter i hele landet deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft
 5. Universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak investerer og bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for nasjonalt og regionalt næringsliv
 6. Universiteter og høyskoler tilrettelegger for student- og stipendiatentreprenørskap
 7. Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om grønn, digital omstilling og nye eksportnæringer
 8. Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater
 9. Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter
 10. Offentlig sektor øker bruken av innovative offentlige anskaffelser for å skape et større hjemmemarked for nye bedrifter og næringer
 11. Offentlig aktører søker tettere samarbeid med kunnskapsintensive bedrifter for å utvikle bedre tjenestetilbud og mer innovative brukeropplevelser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.