Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Tiltaksplan

Tiltakene omfatter støtte til anvendt forskning, eksperimentell utvikling, verifisering, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De ulike tiltakene er rettet mot ulike søkergrupper. Alle prosjekter (bortsett fra nyskapingsprosjekter fra forskningsorganisasjonene) er samarbeidsprosjekter som skal omfatte kunnskapsspredning.

Tiltakene må ses i sammenheng med innsatsen fra de andre porteføljestyrene i tillegg til norske aktørers deltagelse i Horisont Europa, regionale satsinger og SkatteFUNN.

Tiltak for å nå brukermålene:

 1. Bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning
 2. Bedrifter i hele landet bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin nasjonale og internasjonale konkurransekraft
 • Delta i felles utlysning av innovasjonsprosjekt i næringslivet, til bredden av industri- og tjenesteområder iht. prioriteringer og føringer beskrevet i kapittel 2 – prioriteringer
 • Delta i utlysninger i Eurostars rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB) som ønsker å delta i internasjonalt samarbeid samt andre partnerskap i Horisont Europa for å styrke norsk næringslivs internasjonale konkurransekraft.
 • Andre tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, inkludert hvordan porteføljen skal fremme radikal innovasjon

Tiltak for å nå brukermålene:

3. Bedrifter i hele landet bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene
4. Bedrifter i hele landet deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft

 • Delta i felles utlysning av innovasjonsprosjekt i næringslivet, til bredden av industri- og tjenesteområder iht. prioriteringer og føringer beskrevet i kapittel 2 – prioriteringer
 • Utlysning av kapasitetsløft, planlagt i 2026 (utsatt fra 2023)
 • Utlyse Grønn plattform runde 3 i 2023
 • Videreutvikle verdikjedesamarbeid i virkemiddelapparatet, for eksempel gjennom Grønn Plattform
 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, herunder dialog med andre porteføljer om verdikjedesatsinger for grønn digital omstilling samt samarbeid med regionale aktører, SkatteFUNN om mobilisering og kvalifisering

Tiltak for å nå brukermålene:

5. Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for nasjonalt og regionalt næringsliv
6. Universiteter og høyskoler tilrettelegger for student- og stipendiatentreprenørskap.
7. Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for grønn, digital omstilling og nye eksportnæringer

 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, herunder samarbeide om finansiere av relevante sentre når slike utlysninger er aktuelle

Tiltak for å nå brukermålene:

8. Forskningsinstitusjoner Kommersialiseringsprosjektersialiserer grensesprengende forskningsresultater
9. Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter

 • Delta i felles utlysning av Kommersialiseringsprosjektersialiseringsprosjekter som bidrar til teknologisk risikoredusering og at lovende talenter, resultater og forskere kobles med nærings- og kapitalaktører
 • Systematisk analysere og adressere den markedssvikt som eksisterer på veien fra forskning via oppstart, utvikling, Kommersialiseringsprosjektersialisering, og skalering - til hjørnestensbedrift / enhjørning
 • Styrke og videreutvikle Kommersialiseringsprosjektersialiseringsvirkemidlene, i tett samarbeid med øvrige virkemiddelaktører og ulike kapitalaktører

Tiltak for å nå brukermålene:

10. Offentlig sektor øker bruken av innovative offentlige anskaffelser for å skape et større hjemmemarked for nye bedrifter og næringer
11. Offentlig aktører søker tettere samarbeid med kunnskapsintensive bedrifter for å utvikle bedre tjenestetilbud og mer innovative brukeropplevelser

 • lyse ut Grønn plattform runde 3 i 2023
 • utvikle samarbeidet i virkemiddelapparatet, for eksempel gjennom Grønn plattform når det gjelder verdikjeder med privat-offentlig samspill
 • andre tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen blir tatt hånd om i porteføljeanalysen og i strategidiskusjoner i porteføljestyret, som for eksempel prioritering av tiltak rettet mot innovative offentlige anskaffelser og involvering av offentlige partnere i prosjektkonsortier

Tabell 1: Tiltaksplan - oppsummering av tiltakene beskrevet over. Alle beløp knyttet BIA, FORNY (dvs. innovasjonsprosjekt i næringslivet og Kommersialiseringsprosjekt) og internasjonale tiltak er preliminære

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Tiltak Bærekraftig omstilling

 

Åpen arena

1,2,3,4,5,7

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

 483

Kompetanseprosjekt, vareproduksjon

1,2,3,4,5,7

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

 

Målrettet satsing, eventuelt kompetanseprosjekt

1,2,3,4,5,7

Koordinerings- og støtteaktivitet, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Innovasjonsprosjekt i næringslivet

 

Kompetansetiltak for bedriftene

1,2,3,4,5,7

 

tilbys, men lyses ikke ut

 

Tiltak Kommersialiseringsprosjektersialisering fra forskning

 

Kvalifiseringsprosjekter

8,9

Kommersialiseringsprosjekt

35

Verifiseringsprosjekter

8,9

Kommersialiseringsprosjekt

100

Mulig støtte til ny TTO-funksjon

8,9

Kommersialiseringsprosjekt

50

 

 

 

 

Tiltak regional utvikling (FORREGION)

 

Kapasitetsløft

1,2,3,4,5,7

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

0

Analyseprosjekter

1,4,5

Annet

3

Grønn plattform

 

Runde 3

1,2,3,4,5,7,11

Annet

277,5

Internasjonalt samarbeid

 

Eurostars

1,2,3,4,5,7

 

48

M-ERA-NET

1,2,3,4,5,7

 

5

SUM

 

 

1001,5

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.