Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Tiltaksplan

Tiltakene omfatter støtte til anvendt forskning, eksperimentell utvikling, verifisering og - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De ulike tiltakene er rettet mot ulike søkergrupper. Alle prosjekter (bortsett fra nyskapingsprosjekter fra forskningsinstitusjonene) er samarbeidsprosjekter som skal omfatte kunnskapsspredning.

Tiltak må sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats samt norske aktørers deltagelse i Horisont Europa, regionale satsinger og SkatteFUNN.

Tiltak for å nå brukermålene:

 1. Bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning
 2. Bedrifter i hele landet bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin nasjonale og internasjonale konkurransekraft
 • Delta i felles utlysning av IPN, til bredden av industri- og tjenesteområder iht. prioriteringer og føringer beskrevet i kapittel 2 – prioriteringer
 • Delta i utlysninger i Eurostars rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB) som ønsker å delta i internasjonalt samarbeid samt andre partnerskap i Horisont Europa for å styrke norsk næringslivs internasjonale konkurransekraft.
 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, inkludert hvordan porteføljen skal fremme radikal innovasjon

Tiltak for å nå brukermålene:

3. Bedrifter i hele landet bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene
4. Bedrifter i hele landet deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft

 • Delta i felles utlysning av IPN, til bredden av industri- og tjenesteområder iht. prioriteringer og føringer beskrevet i kapittel 2 – prioriteringer
 • Utlysning av kapasitetsløft, planlagt i 2026 (utsatt fra 2023)
 • Utlyse Grønn plattform runde 3 i 2023
 • Videreutvikle verdikjedesamarbeid i virkemiddelapparatet, for eksempel gjennom Grønn Plattform
 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, herunder dialog med andre porteføljer om verdikjedesatsinger for grønn digital omstilling samt samarbeid med regionale aktører, SkatteFUNN om mobilisering og kvalifisering

Tiltak for å nå brukermålene:

5. Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for nasjonalt og regionalt næringsliv
6. Universiteter og høyskoler tilrettelegger for student- og stipendiatentreprenørskap.
7. Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for grønn, digital omstilling og nye eksportnæringer

 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, herunder samarbeide om finansiere av relevante sentre når slike utlysninger er aktuelle

Tiltak for å nå brukermålene:

8. Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater
9. Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter

 • Delta i felles utlysning av kommersialiseringsprosjekter som bidrar til teknologisk risikoredusering og at lovende talenter, resultater og forskere kobles med nærings- og kapitalaktører
 • Systematisk analysere og adressere den markedssvikt som eksisterer på veien fra forskning via oppstart, utvikling, kommersialisering, og skalering - til hjørnestensbedrift / enhjørning
 • Styrke og videreutvikle kommersialiseringsvirkemidlene, i tett samarbeid med øvrige virkemiddelaktører og ulike kapitalaktører

Tiltak for å nå brukermålene:

10. Offentlig sektor øker bruken av innovative offentlige anskaffelser for å skape et større hjemmemarked for nye bedrifter og næringer
11. Offentlig aktører søker tettere samarbeid med kunnskapsintensive bedrifter for å utvikle bedre tjenestetilbud og mer innovative brukeropplevelser

 • Utlyse Grønn plattform runde 3 i 2023
 • Videreutvikle samarbeid i virkemiddelapparatet, for eksempel gjennom Grønn Plattform mht verdikjeder med privat-offentlig samspill
 • Øvrige tiltak under disse brukermålene i porteføljeplanen håndteres i porteføljeanalyse og strategidiskusjoner i porteføljestyret, herunder prioritering av tiltak rettet mot innovative offentlige anskaffelser og involvering av offentlige partnere i prosjektkonsortier

Tabell 1: Tiltaksplan - oppsummering av tiltakene beskrevet over. Alle beløp knyttet BIA, FORNY (dvs. IPN og KOMM) og internasjonale tiltak er preliminære

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Tiltak Bærekraftig omstilling

 

Åpen arena

1,2,3,4,5,7

IPN

 483

Kompetanseprosjekt, vareproduksjon

1,2,3,4,5,7

KSP

 

Målrettet satsing evt kompetanseprosjekt

1,2,3,4,5,7

KOS, KSP, IP-N

 

Kompetansetiltak for bedriftene

1,2,3,4,5,7

 

Tilbys, lyses ikke ut

 

Tiltak Kommersialisering fra forskning

 

Kvalifiseringsprosjekter

8,9

KOMM

35

Verifiseringsprosjekter

8,9

KOMM

100

Mulig støtte til ny TTO-funksjon

8,9

KOMM

50

 

 

 

 

Tiltak regional utvikling (FORREGION)

 

Kapasitetsløft

1,2,3,4,5,7

KSP

0

Analyseprosjekter

1,4,5

Annet

3

Grønn plattform

 

Runde 3

1,2,3,4,5,7,11

Annet

277,5

Internasjonalt samarbeid

 

Eurostars

1,2,3,4,5,7

 

48

M-ERA-NET

1,2,3,4,5,7

 

5

SUM

 

 

1001,5

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 20:51 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.