Investeringsplan 2023-2025

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplan 2023-2025

Porteføljestyret for Hav har ansvaret for å fremme forskning og innovasjon for verdiskaping i norsk maritim næring, fiskeri og havbruk, og forskning for bedre havmiljø og havforvaltning. Hav-porteføljen har følgende samfunnsmål:

 1. Rene og rike hav
 2. Norske hav og kystområder forvaltes bærekraftig og helhetlig
 3. Norske havnæringer er konkurransedyktige, sikre og bærekraftige
 4. Norge leverer trygg og sunn sjømat i et bærekraftig matsystem
 5. Norge er et nullutslippssamfunn som er tilpasset klimaendringene
 6. Alle kan hav

Bærekraft er et sentralt premiss i porteføljeplanen, og gir ramme, kontekst og mål for porteføljens prioriteringer. Det betyr at økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig bærekraft er gjennomgående dimensjoner på tvers av de utfordringene som porteføljen skal bidra til å løse.

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner som er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. Aktørene i Havporteføljen består av forskningsmiljøer innenfor grunnleggende og anvendt forskning, næringsliv, forvaltning og befolkningen som konsumerer sjømat og som verdsetter et rent hav og ren luft.

Følgende brukermål er satt for portefølje Hav:

Norske forskningsmiljøer
 1. er globalt ledende i å levere kunnskap om marine økosystemer og forvaltning av disse
 2. er globalt ledende innen felt som er viktige for maritim, fiskeri- og havbruksnæringen
 3. bidrar aktivt med økt kunnskap til forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig
 4. bidrar med kompetanse og høyt kvalifiserte kandidater innenfor relevante områder for Hav-porteføljen
 5. samarbeider med og deler aktivt kompetanse og teknologi med næringslivet
Norske bedrifter innenfor havnæringene

6. bruker forskning og innovasjon i samarbeid med kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner
7. har tilgang til forskningsinfrastruktur for testing og demonstrasjon av produkter og tjenester
8. har stor verdiskaping, sysselsetting og eksport
9. leverer produkter, løsninger og tjenester som understøtter det grønne skiftet og ivaretar miljø og biologi
10. har godt omdømme og god samfunnsforankring
11. leverer sunn og trygg sjømat nasjonalt og globalt, og en stor andel av sjømaten foredles nasjonalt
12. har sammen med norske forskningsmiljøer utviklet løsninger som bidrar til reduksjoner i klimagassutslipp fra skip

Norsk forvaltning

13. ivaretar behovet for forutsigbar og langsiktig sameksistens med alle interesser
14. forvalter norske kyst- og havområder på en kunnskapsbasert og bærekraftig måte

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.