Portefølje for hav

Norsk maritim næring er internasjonalt ledende, og norsk havbruk- og fiskerinæring er viktige eksportnæringer. Norge har også den høyeste andelen havforskere pr innbygger i verden. Kunnskap og teknologiutvikling for bærekraftig forvaltning av havet, er nødvendig for å sikre et rent og rikt hav, sunn og trygg sjømat, og bærekraftige, verdiskapende og konkurransedyktige norske havnæringer.

En person som sitter i en ubåt, med tang og tare rundt på utsiden av båten

Nye porteføljer 1/1 2024: Portefølje for hav splittes opp

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Den marine forskningen fra portefølje for hav legges sammen med porteføljene for klima og polar, og miljø fra landbasert mat, miljø og bioressurser til den nye portefølje for klima og miljø.

Den marine forskningen fra Porteføljen for hav legges til portefølje for energi og transport. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter de gamle planene. 

Overordnede planer, Portefølje for hav

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling

Tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Forskningsrådets havsekretariat har ansvar for nasjonal koordinering og oppfølging i Norge.

Les om Havforskningstiåret

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Hav, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde, styreleder
Arne Karlsen
, Gunnar Klo AS, Øksnes
Bente Torstensen, Nofima, Bergen
Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum
Brit Hjeltnes, Selvstendig næringsdrivende, Bergen
Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Bergen
Ingrid Schjølberg, NTNU, Trondheim 
Pia Meling, Massterly AS, Lysaker
Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø

Kontakt

Hanna Lee Behrens

    Hav og polar

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2022 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt, Portefølje for hav

Aktuelle arrangementer om hav

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.