Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Prioriteringer

Korona­pandemien har vist at samfunnet kan forandre seg radikalt på svært kort tid. Nye kriser og alvorlige hendelser, både forventede og uventede, vil inntreffe også i de kommende årene. Investeringsplanen tar derfor høyde for at det i perioden 2022-2024 kan oppstå nye behov og utfordringer som bør prioriteres, utover de som er spesifikt nevnt i planen.

Faglige og teknologiske prioriteringer

Den internasjonale kunnskapsutviklingen innenfor teknologiområdene beveger seg raskt, og det er stor oppmerksomhet om nye teknologier som utvikles i grenseland mellom eksisterende teknologiområder. Investeringsplanen prioriterer utvikling av ny kunnskap og metodikk som bidrar både til teknologiutvikling og teknologikonvergens.

Innenfor IKT-forskning er det to hovedprioriteringer. Den ene retter seg mot kunstig intelligens, robotikk og autonome systemer og den andre er på digital sikkerhet. For begge prioriteringene gjelder at det er aktuelt med tverrfaglige prosjekter og innsats fra aktører fra forskjellige samfunnsområder.

Bioteknologi har godt gjennomslag innenfor åpne arenaer for forskning og innovasjon. Porteføljeanalysen viser imidlertid at det er behov for å rette innsatsen mot å bygge sterke samarbeid mellom miljøer på tvers av institusjoner, sektorer og aktører. Innenfor den strategiske biotekporteføljen er det derfor en prioritering av transdisiplinær forskning.

Kunnskapsutviklingen går svært raskt innenfor nanoteknologi og avanserte materialer, og det er en prioritering å fortsette å bygge grunnleggende kompetanse og metodeutvikling i forskningsmiljøene. Generelt er det ikke gitt særlig prioritering av enkelte fag og teknologier, men porteføljestyret har et særlig ansvar for å bygge kompetanse og kapasitet for å utnytte norske medlemskap i synkrotron- og nøytronkilder.

Når kjente teknologier kombineres på nye måter, skapes nye teknologiske muligheter. Teknologikonvergens på tvers av de muliggjørende teknologiene har derfor høy prioritet i investeringsplanen, i tillegg til tverrfaglighet, transdisiplinaritet og teknologikonvergens generelt.

Tematiske prioriteringer

Muliggjørende teknologiporteføljen er temanøytral, dvs. at den kan dekke alle tematiske områder. Porteføljeplanen har likevel løftet fram et knippe prioriterte temaer. Blant disse vil følgende temaer bli prioritert i perioden 2022-2024:

Samfunnssikkerhet: Med en økende samfunnsmessig sårbarhet og sikkerhetsutfordringer knyttet til digitaliseringen av samfunnet, er det behov for å styrke kompetanse og finne nye løsninger på stadig mer komplekse cybersikkerhetsutfordringer. Samfunnssikkerhet vil derfor være et prioritert tema innenfor IKT-investeringene.

Medisin og helse: IKT, bioteknologi og nanoteknologi har bredt innpass i medisin gjennom avansert diagnostikk, regenerativ medisin og bio- og nanobaserte medisiner. I utviklingen mot persontilpasset medisin spiller de enkelte teknologiene viktige roller og stadig flere medisiner og diagnostiske verktøy blir nå utviklet og produsert ved hjelp av muliggjørende teknologier. Det vil i perioden 2022-2024 bli gjort prioriteringer av helse innenfor teknologiområdene bioteknologi og nanoteknologi.

Bioøkonomi: De senere årene har det vært økende forståelse for betydningen av teknologiene, spesielt bioteknologi, som en grunnleggende forutsetning for utviklingen av en kunnskapsbasert bioøkonomi som kjennetegnes av sirkulære og bærekraftige kretsløp. Innenfor BIOTEK2021 ligger det øremerkede midler fra NFD til bioøkonomi og temaet er prioritert i investeringsperioden.

Miljøvennlig energi og lavutslipp: Avanserte materialer og nanoteknologi er fundamentale innenfor energiteknologi, og utfordringer knyttet til batterikapasitet og ladehastighet er sentrale flaskehalser i den sammenheng. Miljøvennlig energi og lavutslipp vil være prioritert tema innenfor nanomaterialer i den kommende treårsperioden.

Prioriterte anvendelsesområder

I henhold til nasjonal strategi for bioteknologi prioriterer dette porteføljeområdet anvendelser innenfor helse, hav, landbruk og industriprosesser. Den øvrige porteføljen av muliggjørende teknologier har i utgangspunktet ingen særlig prioriterte anvendelses­områder, dvs. at den i prinsippet kan dekke alle næringer, bransjer og sektorer. Dette er en styrke ved de muliggjørende teknologiene, de er relevante på tvers av alle anvendelsesområder. I investeringsplanen vektlegges derfor både utvikling av kvalitet og kapasitet i FoU-sektoren, innovasjon i offentlig sektor, utvikling av nytt næringsliv og omstilling i eksisterende næringsliv.

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Investeringer i muliggjørende teknologier kan omfatte hele verdikjeden fra grunnforskning, anvendt forskning, utviklingsarbeid, forskningsbasert innovasjon og kommersialisering. Investeringsplanen for 2022-2024 er særlig rettet inn mot fremtidig innovasjon og verdiskaping, som kan være i form av ny forskning og kommersiell eller samfunnsmessige verdiskaping.

Internasjonale prioriteringer

Internasjonale prioriteringer følger fire hovedspor i perioden 2022-2024. Det første og viktigste sporet er de føringer om internasjonalt samarbeid som gis i de ordinære utlysningene. Det andre sporet handler om bilateralt samarbeid, bl.a. med prioriterte samarbeidsland, og det handler om nordisk samarbeid, om institusjonelle internasjonale partnerskap og om EØS-midlene som brukes mot Øst-Europa. Det tredje sporet er deltakelse i europeiske partnerskap, der flere land legger inn midler til finansiering av egne forskere i de prosjektene som vinner fram. Det fjerde sporet er den norske deltakelsen i EUs rammeprogram Horisont Europa (2021-2027), finansiert gjennom norsk kontingent og som de øvrige tre sporene bidrar til å mobilisere til.

Andre prioriteringer

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI) ligger til grunn for alle prioriteringene og tiltakene i investeringsplanen i for perioden 2022-2024. RRI er basert på et samspills- og nettverksperspektiv på forholdet mellom forskning og samfunn, der ulike aktører inngår som partnere. Dette paradigmet representerer et alternativ til forståelsen av forholdet mellom forskning og samfunn som basert på avstand og arbeidsdeling, inkludert lineære innovasjonsmodeller. Investeringsplanen prioriterer å fortsette utviklingen av samfunnsansvarlig forskning og innovasjon gjennom opparbeiding av ny kunnskap, kompetanse, ferdigheter og kapasitet i forsknings- og innovasjonssystemet, Forskningsrådet inkludert.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.05 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.