Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Porteføljeplanen for muliggjørende teknologier har følgende samfunnsmål som bygger opp under mål og prioriteringer i Forskningsrådets strategi:

Bærekraftsmålene nås og samfunnsutfordringer løses med ansvarlig utvikling og bruk av teknologi:

i. Norsk teknologikompetanse har utspring i robuste forskningsmiljøer og er internasjonalt ledende på utvalgte områder.

ii. Næringslivet er forskningsintensivt, teknologibasert og        konkurransedyktig med minimale miljømessige fotavtrykk.

iii. Offentlig sektor er teknologiintensiv og leverer smarte og brukersentriske tjenester.

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i forsknings- og utdanningsinstitusjonene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet sammen både i tradisjonelle og i mer kreative samarbeidskonstellasjoner som frambringer banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner for å kunne nå samfunnsmålene. Veien til samfunnsmålene går derfor via disse brukerne eller aktørene i innovasjonssystemet. Porteføljeplanen opererer med følgende brukermål:

  1. Forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og sivilsamfunnet adresserer forskningsutfordringer og problemstillinger hvor teknologi forventes å bidra positivt til bærekraftsmålene.

  2. Sterke forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap og nye metoder innenfor hver av teknologiene og i skjæringsfeltene mellom dem.

  3. Aktører i forsknings- og innovasjonssystemet videreutvikler og anvender prosesser som fremmer samfunnsansvarlig forskning og innovasjon.

  4. FoU-svake bedrifter bruker teknologi offensivt for å styrke sin internasjonale konkurranseposisjon.

  5. FoU-intensive bedrifter lykkes med å ta frem ny teknologi, produkter og tjenester til internasjonale markeder.

  6. Offentlige virksomheter bruker digitale løsninger som kommuniserer godt med hverandre og med brukerne.

  7. Offentlige og private virksomheter samarbeider om å løse definerte utfordringer ved hjelp av teknologi.

  8. Aktører i forsknings- og innovasjonssystemet utvikler nye teknologibaserte næringer og forretningsmodeller.