Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplan 2022-2024

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

Investeringsplan for muliggjørende teknologier 2022-2024 er Forskningsrådets plan for hvordan midlene i de budsjettformålene som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har fått ansvaret for, dvs. IKTPLUSS, BIOTEK2021, NANO2021 og TEKNOKONVERGENS, skal investeres for at Forskningsrådet skal kunne nå målene i porteføljeplan for muliggjørende teknologier (v 1.0).

Porteføljeplanen dekker Forskningsrådets samlede innsats innenfor hele ansvarsområdet til Porteføljestyret for muliggjørende teknologier, dvs. alle forskningsråds- og EU-prosjekter med norsk deltakelse som er merket med en teknologimerking eller med samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI). Denne prosjektporteføljen kalles for muliggjørende teknologier (MT-porteføljen) og inkluderer om lag en tredjedel av den totale prosjektinnsatsen til Forskningsrådet. Målene for MT-porteføljen (samfunnsmål og brukermål) er nedfelt i porteføljeplanen og er innrettet mot å understøtte mål og prioriteringer i Forskningsrådets strategi.

MT-porteføljens samfunnsmål:

Bærekraftsmålene nås og samfunnsutfordringer løses med ansvarlig utvikling og bruk av teknologi:

 1. Norsk teknologikompetanse har utspring i robuste forskningsmiljøer og er internasjonalt ledende på utvalgte områder.
 2. Næringslivet er forskningsintensivt, teknologibasert og konkurransedyktig med minimale miljømessige fotavtrykk.
 3. Offentlig sektor er teknologiintensiv og leverer smarte og brukersentriske tjenester.

MT-porteføljens brukermål:

 1. Forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og sivilsamfunnet adresserer forskningsutfordringer og problemstillinger hvor teknologi forventes å bidra positivt til bærekraftsmålene.
 2. Sterke forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap og nye metoder innenfor hver av teknologiene og i skjæringsfeltene mellom dem.
 3. Aktører i forsknings- og innovasjonssystemet videreutvikler og anvender prosesser som fremmer samfunnsansvarlig forskning og innovasjon.
 4. FoU-svake bedrifter bruker teknologi offensivt for å styrke sin internasjonale konkurranseposisjon.
 5. FoU-intensive bedrifter lykkes med å ta frem ny teknologi, produkter og tjenester til internasjonale markeder.
 6. Offentlige virksomheter bruker digitale løsninger som kommuniserer godt med hverandre og med brukerne.
 7. Offentlige og private virksomheter samarbeider om å løse definerte utfordringer ved hjelp av teknologi.
 8. Aktører i forsknings- og innovasjonssystemet utvikler nye teknologibaserte næringer og forretningsmodeller.

Investeringsplan for muliggjørende teknologier 2022-2024 redegjør for hvordan Forskningsrådets strategiske MT-midler, dvs. midlene som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier har ansvaret for å investere, skal innrettes for å bidra til å nå de overnevnte målene. Forut for utforming av investeringsplanen er det gjennomført en porteføljeanalyse av MT-porteføljen, dvs. en samlet analyse av de investeringer som Porteføljestyret for muliggjørende teknologier selv har gjort og de MT-relaterte investeringene som er gjort av andre porteføljestyrer, Forskningsrådets styre og EU. De prioriteringene som er gjort i investeringsplanen for 2022-2024, bygger på denne porteføljeanalysen, men også på endrede budsjettmessige forutsetninger; den samlede utlysningsrammen for perioden er redusert i volum sammenlignet med tidligere planer.   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 15.31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.