Gå direkte til innhold
 

Forskningsmidler i 2019: nye krav til søknaden, nye vurderingskriterier og ny vurderingsprosess

I 2019 endrer vi søknadskravene og vurderingskriteriene, og innfører elementer av felles søknadsbehandling på tvers av virkemidlene våre.

Leter du etter utlysninger av for eksempel Skattefunn, Nærings-ph.d., Offentlig sektor ph.d.Utenlandsstipend og andre såkalte "løpende utlysninger" som du vanligvis kan søke på til enhver tid?

I tidsperioden fra 10. april (fra 5. april for løpende utlysninger) til cirka 15. mai tar vi ned alle utlysinger fra nettsidene våre i forbindelse med at vi får nye nettsider fra 23. april. I denne perioden kan du ikke sende inn eller opprette nye søknader, men du kan fortsette å skrive på søknader som ikke er sendt inn. Når nye utlysningssider er oppe igjen, oppretter du et nytt søknadsskjema til utlysningen der du kopierer innholdet derfra og inn i den nye søknaden. 

Søknadsfrister i 2019 for forskningsorganisasjoner: 

10. april

10. april hadde vi søknadsfrist for: Forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend. FRIPRO og 21 forskningsrådsprogrammer hadde utlysning til denne fristen.

Vi hadde også en søknadsfrist for: Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling. Programmene BIONÆR, DEMOS, FINNUT, HELSEVEL, KLIMAFORSK, MATFONDAVTALE, MILJØFORSK, POLARPROG, PROFESJON og TRANSPORT hadde utlysninger til denne fristen.

 


 

Kompetanseprosjekt for næringslivet 

Skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging innenfor temaer av stor betydning for næringslivet. 

  • ​Prosjektene gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i norsk næringsliv.
  • Samarbeidspartnere som driver økonomisk aktivitet skal bidra til å finansiere forskningsaktivitetene hos forskningsorganisasjonen(e).

Programmene ENERGIX, CLIMIT, MAROFF og PETROMAKS2 deltar i denne utlysningen.

Mer informasjon om utlysningene

 

​Andre søknadsfrister og søknadstyper i 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

Innovasjonsprosjekt

FoU-prosjekter som skal føre til økt verdiskaping og fornyelse i næringsliv og i offentlig sektor.

Utlysning av Innovasjonsprosjekt i næringslivet:

Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-innsats i bedrifter som vil føre til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv.

Programmene BIA, BIONÆR, CLIMIT, ENERGIX, HAVBRUK2, MARINFORSK, MAROFF2, NANO2021, PETROMAKS2 planlegger å være med i utlysningen for søkere fra næringslivet.

Mer informasjon om utlysningen.

Utlysning av Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor:

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal utløse FoU-innsats i offentlig sektor som vil føre til innovasjon i sektoren og bærekraftig verdiskaping hos sektorens brukere.

Programmene FINNUT, FORKOMMUNE, HELSEVEL, TRANSPORT, FORSTAT, IKTPLUSS planlegger å være med i utlysningen for søkere fra offentlig sektor.

Mer informasjon om utlysningen.

Utlysning av Demonstrasjonsprosjekt:

Demonstrasjonsprosjekt skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte.

Lyses bare ut av programmet DEMO 2000 til prosjekter innenfor oppstrøms olje- og gassvirksomhet i norsk leverandørindustri.

Utlysning av Pilot-E og Pilot-T:

I Pilot går to eller flere norske virkemiddelaktører sammen om et sømløst tilbud til næringslivet. Målet er, gjennom økt forutsigbarhet, å mobilisere til realisering av løsninger på områder med store samfunnsutfordringer.

  • TRANSPORT planlegger utlysning i samarbeid med Innovasjon Norge.
  • ENERGIX planlegger utlysning i samarbeid med Enova og Innovasjon Norge.
    Se også www.pilot-e.no.

 

Kommersialiseringsprosjekt

Skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge.
 
Formålet med søknadstypen er å avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater og spørsmål som, ved å forbli uløst, hindrer et prosjekt i å komme videre i kommersialiseringen. 
 
FORNY2020, BIOTEK2021, BIONÆR, IKTPLUSS, NANO2021, MAROFF, TRANSPORT og SAMANSVAR planlegger å delta i utlysningen.
 

Mer informasjon om utlysningen.
 

Forskningssenter

Skal styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer og å gjøre dette ved hjelp av en slik konsentrert og nyskapende satsing.

Senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI, planlegger utlysning. Se skisseutlysningen her, legg merke til at skissen er obligatorisk.

Koordinerings- og støtteaktivitet

Skal finansiere alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging, publisering, formidling og mobilitet knyttet til FoU-aktiviteter – og nettverk og samarbeid mellom forskere, institusjoner og bedrifter, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Det er planlagt ca. 40 utlysninger. De fleste aktiviteter planlegger løpende utlysninger av Koordinerings- og støtteaktivitet i 2019, mens noen vil ha frist 25. september. Eksisterende løpende utlysninger vil bli tatt ned 5. april og opprettet på nytt medio mai.
 
 

 

Det er også satt opp en søknadsfrist 20. november 2019, mer informasjon kommer på nye nettsider fra og med 23. april. 

Hold deg oppdatert

Abonnér på Forskningsrådets nyhetsbrev. Husk å krysse av for kategorien "Nyheter" og deretter "Finansiering".

Publisert:
01.10.2018
Sist oppdatert:
10.04.2019