Prosjektansvarlig og Forskningsrådet inngår en elektronisk kontrakt via Mitt nettsted. Det er ulike frister for signering, avhengig av om prosjektet har samarbeidspartnere eller ikke.

For utlysninger med søknadsfrist fra og med 2022 er det krav om handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plans (GEP)) på organisasjonsnivå for søkere og samarbeidspartnere ved kontraktsinngåelse.

Privat næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillig sektor er unntatt fra kravet.

Kontrakten består av et avtaledokument, prosjektbeskrivelsen og Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Dersom det er større endringer i prosjektet kan det være behov for å gjøre justeringer i kontrakten. Da melder dere inn dette på Mitt nettsted. 

Det er ulike roller i FoU-prosjekter som får støtte fra oss. Her kan du se hvilke betegnelser vi bruker i kontrakten og hvilket ansvar som ligger til de ulike rollene.

Har du spørsmål rundt kontrakten?

Nina Hedlund