Søk nå

Studie av effekter av energiforskning – tilskudd til FME-er

Viktige datoer

10. sep. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

15. sep. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

15. mars 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

På oppdrag fra Energidepartementet skal Forskningsrådet få utarbeidet en studie av effekter av energiforskning. FME-ene skal bidra til dette arbeidet med eksempler (case) og resultater fra forskning innenfor deres tematiske områder. Studien skal omfatte forskning i regi av FME-ene og forskning finansiert gjennom ENERGIX og CLIMIT.

Om utlysningen

I forbindelse med at åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) blir avsluttet i 2024/25, har Energidepartementet bedt om av at det blir gjennomført en studie av effektene av innsatsen, og se dette i sammenheng med de samfunnsmessige målene for satsingen. Arbeidet vil bygge på studien av effekter av energiforskning som ble gjennomført i 2018, Effekter av energiforskningen - Kudos (dfo.no).  

Studien vil bestå av to deler:  

 • del 1 skal primært se på de samfunnsmessige effektene av energiforskningen. I denne delen er det et mål at effektene (oppnådde og forventede) så langt som mulig skal kunne kvantifiseres. Denne delen av studien vil bygge på effektstudien fra 2018, og en del av casene som ble brukt i denne studien skal også inngå i det nye arbeidet. Nye caser fra årene 2018 – 2024 skal også inkluderes. Casene skal omfatte prosjekter finansiert av FME, ENERGIX og CLIMIT. Det er primært denne delen FME-ene skal bidra inn i.  
 • del 2 skal se nærmere på effektene av selve FME-ordningen. 

Forskningsrådet vil engasjere et eksternt konsulentfirma til gjennomføringen av studien, men det er en forutsetning at FME-ene leverer grunnlagsmateriale og beregninger til konsulentfirmaet. Konsulenten skal lede og koordinere arbeidet, og oppdragsbeskrivelsen for denne anskaffelsen gir ytterligere informasjon om hvordan arbeidet organiseres.  

Arbeidet vil kreve aktiv og forpliktende deltakelse fra FME-ene. Det er derfor viktig at sentrene setter av tilstrekkelig ressurser til arbeidet. FME-ene vil ha ansvaret for å utarbeide caser innenfor de tematiske områdene de har ansvar for. Dette innebærer at de må fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale og gjennomføre beregninger av samfunnsmessige effekter (økonomisk potensiale, klimagassutslipp, energisikkerhet m.m., se også rapporten fra 2018) innenfor egne tematiske områder. Konsulenten vil koordinere og samordne arbeidet og gi råd og veilede i metode for å sikre en mest mulig enhetlig praksis på tvers av sentre.  

Konsulenten skal etter planen starte arbeidet sitt i begynnelsen av oktober. FME-ene skal ha begynt forberedelsene sine før dette.  Delrapporter fra de ulike tematiske områdene (FME-ene) skal være ferdige i begynnelsen av februar. Det er viktig at alle sentrene følger denne tidsplanen.  

Siden hovedrapporten skal skrives på norsk, må FME-enes endelige bidrag til arbeidet være på norsk. 

En oppsummering av effektstudiearbeidet vil kunne inngå i sluttrapportene til de åtte sentrene som avsluttes i 2024/25. Delkapittelet fra effektstudien for det tematiske området til det enkelte FME-et, kan inngå som vedlegg til sluttrapporten. 

Utlysningen finnes kun på norsk, og er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Prosjektansvarlig organisasjon for FME-er etablert i 2016 og 2021 kan søke. Det gjelder følgende FME-er (kortnavn): Bio4Fuels, CINELDI, HighEFF, HydroCen, MoZEES, NCCS, NorthWind, SuSoltech og ZEN. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektgruppen 

Prosjektgruppen som skal utarbeide caser for FME-ets tematiske områder skal ha erfaring fra liknende arbeid med caser og kartlegging av innovasjoner. 

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtten  
Dere kan søke om maksimalt 200 000 kroner per FME for å dekke kostnader i arbeid med det relevante tematiske området. Støtten fra Forskningsrådet kan utgjøre inntil 50 prosent av påløpte kostnader. 

I søknaden skal prosjektbudsjettet brytes ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og i forskningsorganisasjoner.  
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 15.08.2024 og 15.09.2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 15.03.2025. 

Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få tildeling fra oss: 

 • Forskningsrådets forutsetninger for tildeling finner du også i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av
 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.  
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss.  
 • Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi og transport

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Legg merke til at dere kan kun sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden før fristen og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen går ut. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på inntil 4 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.  
 • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter fast mal som du finner nederst i utlysningen. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

 • Krav til prosjektansvarlig organisasjon er oppfylt. 
 • Prosjektbeskrivelsen gir informasjon etterspurt i malen. 
 • Prosjektgruppen innehar kompetanse og ansvar som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.  

Behandlingsprosedyre

Alle søknader (én søknad per FME og inntil 9 søknader totalt) som oppfyller kravene vil få støtte.  

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning 03.09.2024.  

Opprett søknad

Søknader til Studie av effekter av energiforskning – tilskudd til FME-er lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. juli 2024, kl. 09.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.