Gjennomført
Se Resultat

Kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning

Viktige datoer

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

15. feb. 2024

Forventet svar på søknaden

1. apr. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Formålet med denne utlysningen er todelt. Det første formålet med utlysningen å finansiere et kompetansesenter som kan koordinere og lede nettverket BalanseHub i nært samarbeid med Forskningsrådet. Kompetansesenteret skal også utføre analyseoppgaver som nærmere beskrevet nedenfor.  Det andre formålet med utlysningen er å finansiere enkeltprosjekter som skal utvikle innovative tiltak rettet mot kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. Disse prosjektene vil inngå i et nettverk der de kan utveksle erfaringer samt få oppdateringer om nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia.

Utlysningen blir publisert på engelsk etter hvert.

Om utlysningen

Vi lyser ut midler til to forskjellige typer prosjekter.  

(A) Kompetansesenter 

Inntil 7 millioner til analyse og koordinering av nettverket BalanseHub

Det lyses ut midler til ett 4-årig prosjekt. Utlysningen retter seg mot aktører som kan framstille kunnskap og analyse av aktivitetene finansiert av BALANSE+, samt koordinere BalanseHub. BalanseHub er et nettverk av enkeltprosjekter som får finansiering for å utvikle innovative tiltak ved institusjonene. Det skal arrangeres nettverksmøter minimum fire ganger i året for å utveksle erfaringer og bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. Kompetansesenteret vil få ansvar for analyser av tiltak og virkninger for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering generert av huben og i prosjekter finansiert av BALANSE+. Oppgavene vil inkludere: 

 • å koordinere og legge til rette for gode diskusjoner og læring knyttet til én, eller muligens to, runder med BalanseHub: 2024-2025 og 2026-2027 og å formidle erfaringer (best practice) fra BALANSE+ både internt mellom prosjektene som deltar i huben, men også utad 
 • å skrive vitenskapelige artikler underveis og sette sammen en skriftlig rapport til Forskningsrådet ved slutten av perioden basert på resultater og funn 
 • å samarbeide tett med Forskningsrådet om koordinering av huben 

(B) Inntil 1 million til utvikling av innovative tiltak og deltakelse i nettverket BalanseHub i en toårsperiode 

Vi lyser ut midler til ca. 20 toårige prosjekter. Utlysningen er rettet mot forskningsorganisasjoner som ønsker å utvikle innovative tiltak for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. Disse enkeltprosjektene vil også inngå i et nettverk som skal være en arena for utveksling av erfaringer og oppdateringer på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i akademia. 

BalanseHub vil gå over en toårsperiode fra 1.4. 2024–31.03. 2026. Nettverksmøter arrangeres minimum fire ganger i året. Arbeidsspråket i nettverket er norsk. 

I søknaden skal dere gi et bilde av egne utfordringer og mål og planlagte tiltak som møter utfordringene på en god måte. Tiltakene kan omfatte hele organisasjonen, et enkelt fakultet, institutt eller en avdeling eller lignende. Søknadene må ha en klar problemstilling og beskrivelser av gode og innovative tiltak. For institusjoner som har hatt mange tidligere prosjekter som dette, bør søknaden ha fokus på mangfold. Institusjoner som ikke har hatt slike prosjekter før kan ha prosjekter som er mer rettet mot kjønnsbalanse. Tiltakene bør i hovedsak rettes inn mot strukturelle og kulturelle utfordringer som for eksempel ledelseskultur, organisasjonskultur, organisasjonsendringer osv. Søknaden må være tydelig forankret hos ledelsen ved institusjonen, og i institusjonens egen handlingsplan for likestilling.  

Midlene skal gå til tiltak utover det institusjonene allerede er forpliktet til eller forventet å skulle gjøre. Det må budsjetteres for en reise pr. år for å delta på samling, og noen av midlene bør settes av til analyse av egne igangsatte tiltak. 

 Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Relevante planer:

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.  

Krav til prosjektleder for kompetansesenteret 

Den som skal lede kompetansesenteret må ha følgende: 

 • forskningskompetanse 
 • kompetanse på kjønnsbalanse og mangfold i akademia 
 • erfaring med prosjektledelse og nettverksledelse 

Krav til prosjektledere for prosjekter som skal delta i BalanseHub 

Det er ingen formelle krav til prosjektledere for prosjekter som skal delta i BalanseHub, men prosjektene må være godt forankret i ledelsen. 

Krav til samarbeidspartnere 

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.  

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i kostnadstypene oppført nedenfor. 

For søknader om kompetansesenter kan dere søke om støtte til: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere. 
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets aktiviteter. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 
 • Dere må budsjettere for innledere/presentasjoner ved hver nettverkssamling og én fysisk samling i året. 
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

For søknader om enkeltprosjekter som skal delta i BalanseHub kan dere søke om støtte til: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere 
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets aktiviteter, som igangsetting av tiltak rettet mot kjønnsbalanse, mangfold og inkludering. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden 
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på inntil 7 millioner kroner til én søknad for kompetansesenter i denne utlysningen.  

Vi kan gi støtte på inntil 1 million kroner pr. enkeltprosjekt som skal delta i BalanseHub i denne utlysningen. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss: 

Rapportering og utbetaling av støtte

 Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Velferd, kultur og samfunn

Kjønnsperspektiver i forskningMål 5 Likestilling mellom kjønnene

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • For kompetansesenter skal søknaden og alle vedleggene skrives på engelsk. 
 • For BalanseHub skal søknaden og alle vedleggene skrives på norsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Det må gå klart fram av søknaden om man søker om støtte til kompetansesenter eller enkeltprosjekt. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene i utlysningen vil bli avvist. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi legger en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtak om tildeling i styringsgruppen. Denne tar hensyn til følgende faktorer:   

 • relevans for utlysningen 
 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene   
 • innovative og nyskapende tiltak 
 • fordelingen av prosjekter på temaene kjønnsbalanse, mangfold og inkludering  

Behandlingsprosedyre

Søknader om kompetansesenter blir behandlet av et fagpanel, og søknadene om enkeltprosjekter blir behandlet administrativt. Forskningsrådets fagrådgivere lager en rangert innstilling av søknadene, basert på relevans, karakterer og panelets vurderinger. Det er styringsgruppen for BALANSE+ som fatter endelig vedtak om hvilke søknader som får tildelt støtte eller avslag. Alle søkere får en skriftlig begrunnelse for vedtaket på Mitt nettsted. 

Etter at søknadsbehandlingen er avsluttet, mottar søker fagpanelets vurdering. Navn på fagfellene som inngår i panelet legges ut på våre nettsider. Der legger vi også ut hvilke prosjekter som får støtte. 

Søknader som vedtas innvilget skal revideres. I revideringsfasen ber Forskningsrådet blant annet om oppdatert framdriftsplan og budsjett etter gitte rammer. 

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning 15.02.2024.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. april 2024, kl. 02:41 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.