Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Viktige datoer

03. mai 2023

Søkjarwebinar om Pilot Helse og innovasjon i offentleg sektor, helse

02. aug 2023

Åpen for søknad

13. sep 2023

Søknadsfrist

01. feb 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Om utlysningen

Vi lyser ut inntil 55 millioner kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Midlene skal gå til prosjekter der offentlige virksomheter trenger samarbeid med forskningsmiljøer og forskningsbasert kunnskap i innovasjonsarbeidet sitt.

Vi anbefaler at dere bruker prosjektetableringsverktøyet prosjektkanvas (presentasjonen åpnes i et nytt vindu) når dere skal etablere et innovasjonsprosjekt. Les også mer her: Fra idé til forskningsprosjekt for offentlig sektor.

Vi lyser ut midler til innovasjon i offentlig sektor gjennom to utlysninger: Utlysningen du leser nå og Førkommersiell anskaffelseSøknader til utlysningene vil konkurrere om de samme midlene.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Virksomheter i offentlig sektor, som definert i lenken, kan søke. For enkelte temaer i utlysningen er det flere krav til søkerne. Disse kravene ligger under beskrivelsen av de respektive temaområdene.

Bedrifter og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må være en norsk offentlig virksomhet etter definisjon på offentlig sektor.

Den offentlige virksomheten som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Prosjektansvarlig organisasjon sender inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til samarbeid med minst én forskningsorganisasjon

En eller flere godkjente forskningsorganisasjoner må delta i prosjektet i et faktisk samarbeid. Se oversikten over godkjente forskningsorganisasjoner

Oppdragsforskning og det å yte forskningstjenester regnes ikke som faktisk samarbeid.

Forventninger om annet samarbeid

For å sikre deling og spredning av resultater, oppfordrer vi til at flere aktører deltar som samarbeidspartnere i prosjektet. Dette kan være andre offentlige virksomheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet.

Krav om faktisk samarbeid

Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom alle partnerne slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

Merk at prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre, noe som innebærer at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette følger av definisjonen av samarbeidspartner i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter, sammenholdt med definisjonen av faktisk samarbeid. Det samme gjelder samarbeidspartnerne imellom.

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller underleverandør i samme prosjekt.

Krav til prosjektleder

Fagpanelet skal vurdere den faglige kompetansen til prosjektlederen og i tillegg hvor godt egnet han/hun er til å gjennomføre prosjektet. Prosjektlederens CV vil bli vurdert opp mot prosjektbeskrivelsen. Krav til kompetanse og egnethet gjelder gjennom hele prosjektperioden.

Dersom det er behov for å bytte prosjektleder i løpet av prosjektperioden, må dere søke om dette spesielt. Godkjenning av en slik søknad er avhengig av vurderingen av den nye prosjektlederens kompetanse og egnethet.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Vi oppfordrer til brukermedvirkning

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I prosjekter der det er relevant, bør dere legge opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

I prosjektbeskrivelsen skal dere skissere en plan for hvordan innovasjonen skal tas i bruk og føre til verdiskaping, både underveis og etter at prosjektet er avsluttet. Legg merke til at vi ikke finansierer kostnader til realisering av gevinster.

Når prosjektansvarlig er fra kommunal sektor, er maksimal støtte fra Forskningsrådet til prosjektet begrenset til 75 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene. For prosjekter med prosjektansvarlig fra statlige virksomheter, er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 50 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer. I tilfeller der den offentlige virksomheten driver økonomisk aktivitet, reguleres støttegraden til denne virksomheten av reglene om statsstøtte.

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

  • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i offentlig sektor, i forskningsorganisasjoner og i norsk næringsliv
  • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden.
  • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Utenlandske partnere

Forskningsrådets bevilgning kan finansiere kostnader hos utenlandske forskningsorganisasjoner som ikke driver økonomisk aktivitet (jf. statsstøtteregelverket).

Vi tildeler ikke støtte til utenlandske foretak eller utenlandske offentlige virksomheter gjennom denne utlysningen. Utenlandske foretak eller utenlandske offentlige virksomheter som skal delta i et prosjekt må derfor enten dekke sine utgifter selv eller bli knyttet til prosjektet som en underleverandør.

Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere

Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere, men støtte til dekning av personal- og indirekte kostnader gis bare for ansatte i selskapet. Både lønnskostnader og andre kostnader som enkeltpersonforetaket har ved deltakelse i et prosjekt må fremkomme av foretakets regnskap.

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden vår.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1.2.2024 og 1.10.2024 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 1.10.2028.

Våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss:

Statsstøtte

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Støtte til forskningsorganisasjonene vil være støtte til ikke-økonomiske aktivitet, fordi FoU-prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet er på plass.

For virksomheter som er foretak i statsstøtterettslig forstand, vil graden av støtte til foretakets prosjektkostnader være avhengig av foretakets størrelse og type FoU-aktiviteter. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken), og tabellen under. 

---

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 62/2023/R&D&I.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen dekker ulike temaer og flere sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt prosjekt. Vi forventer å lyse ut midler innenfor temaene Bærekraftig arealbruk (Temaer på tvers) og Helse.

For de enkelte temaene legger vi ut beskrivelse av formål og prioriteringer for tildeling av støtte etter hvert som disse beskrivelsene blir klare.

Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt. Vi oppfordrer deg som søker til å sette deg godt inn i beskrivelser av temaet/temaene som er relevante for din søknad.

Du merker av i søknadsskjemaet hvilke(t) tema du mener er mest relevante for søknaden din. Valg av tema er veiledende for søknadsbehandlingen, og søknaden vil bli vurdert innenfor det temaet vi mener den er mest relevant for.

Under hvert tema finner du også beløpet som er satt av til det enkelte temaet. Beløpene vil kunne bli endret i løpet av utlysningsperioden.

Ta kontakt med kontaktpersoner for de ulike temaene for mer informasjon.

Temaer på tvers

Bærekraftig arealbruk

Helse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

  • prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Alle punktene i malen skal besvares.
  • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). CV lastes opp som vedleggstype CV.
  • Partneropplysninger for alle samarbeidspartnere, inkludert prosjektansvarlig må gis i henhold til mal for partneropplysninger som du finner nederst i utlysningen. Vedlegget lastes opp som vedleggstype "Partneropplysninger".

Valgfritt vedlegg

  • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være egnede og habile til å vurdere søknaden

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad har prosjektet planer for spredning til andre deler av offentlig sektor?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring i prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Relevans for utlysningen | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad treffer søknaden det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens andre krav og kjennetegn?

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil vi først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Etter forvurdering vil søknader som oppfyller formelle krav fordeles i paneler hvor det sitter eksperter med relevant kompetanse fra forskningssektoren og offentlig sektor.

For hver enkelt søknad sjekker vi at ekspertene er habile og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens temaområde. Ekspertene vurderer kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Det blir gitt en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Vurderingen fra ekspertene har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte.

Dersom panelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Administrasjonen legger så søknadene og karaktersettingen fram for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader fra andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av de ulike temaene.

Forventet svar på søknaden

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i uke 9 i 2024. For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.

 Se også: Slik behandler vi søknader.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.