Gjennomført
Se Resultat

Grønn plattform 2023 – hovedutlysning

Innsendelse av skisse til skissefristen 8. mars er obligatorisk og utgjør første fase i søknadsprosessen til årets Grønn plattform-utlysning. Hovedsøknader som ikke er basert på en innsendt skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist.

Viktige datoer

8. mars 2023

Frist for innsending av skisse kl. 13.00

14. apr. 2023

Seneste tilbakemelding på skisser

7. jun. 2023

Siste frist for innsending av søknad til hovedutlysning (midnatt)

DESEMBER 2023

Forventet svar på søknaden

1. jan. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. mars 2024

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Grønn plattform skal akselerere den grønne omstillingen i næringslivet ved å støtte prosjekter som skal gi reduserte klimagassutslipp i 2030 på veien mot et lavutslippssamfunn i 2050. Prosjektene skal være ambisiøse med betydelig miljø- og klimagevinst og stort verdiskapingspotensial.

Prosjektene skal koble aktiviteter som forskning, utvikling og testing, samt konkrete planer for implementering, kommersialisering og skalering. Prosjektene skal få fram ny kunnskap, teknologi og løsninger.

 

 

Om utlysningen

Årets utlysning er den tredje utlysningen i Grønn plattform som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva (heretter omtalt samlet som virkemiddelapparatet). Den første ble gjennomført i 2021 og resulterte i 12 prosjekter, mens den andre ble gjennomført i 2022 der 11 prosjekter fikk tildelt midler.

Innsending av skisse til skissefristen 8. mars 2023 var obligatorisk og var første fase i søknadsprosessen til årets utlysning. Søknader som ikke er basert på en innsendt skisse, vil bli avvist.

Vi ønsker primært å støtte nye Grønn plattform-prosjekter. Vi ønsker ikke prosjekter som bygger videre på eller utvider eksisterende Grønn plattform-prosjekter. Les mer om Grønn plattform-prosjektene som fikk støtte i 2021 og 2022.

Siste frist for å sende inn søknaden for hovedutlysningen er midnatt 7. juni 2023.

Grønn plattform skal realisere store ambisiøse prosjekter der varig verdiskaping skjer gjennom samarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitutter og ev. andre aktører. Dette er krevende prosjekter som skal gjennomføres raskt, med konkrete mål og med store forventninger om verdiskaping og betydelige miljø- og klimagevinster på relativ kort sikt.

Med prosjektene skal dere ha klare ambisjoner og planer om å få fram ny kunnskap, teknologi og løsninger som raskt kan komme til anvendelse for næringslivet og gjøres tilgjengelig i markedet. Eksempelvis kan bruk av katapult-senter akselerere prosessene gjennom å tilby industrinære fasiliteter, utstyr, kompetanse som bidrar til at konsepter og/eller ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.

I Grønn plattform-prosjektene må dere ha

 • mål om å løse konkrete utfordringer og problemstillinger som vil akselerere grønn omstilling i næringslivet
 • konkrete mål for – og høye ambisjoner om – verdiskaping, vesentlig reduserte klimagassutslipp og det å ta vare på eller forbedre tilstanden for naturmangfoldet og miljøet
 • høy innovasjonsgrad – der dere utfordrer etablerte løsninger, verdikjeder og markeder
 • ambisjoner om resultater som kan spres og skaleres både nasjonalt og internasjonalt og gi både varig verdiskaping og økt konkurransekraft
 • behov for bredde av aktiviteter fra forskning og teknologiutvikling, via testing og verifisering til implementering, skalering og kommersialisering
 • mål om å bygge sterke verdikjeder som krever et bredt samarbeid på tvers av fag, teknologiområder, kompetansemiljøer, bransjer og sektorer
 • et omfang og et ambisjonsnivå som medfører større risiko enn de prosjektene som vanligvis dekkes av ordinære ordninger og virkemidler

Grønn plattform har som mål å etablere en portefølje med innovative prosjekter av høy kvalitet som tar hele landet i bruk for å møte det grønne omstillingsbehovet for hele bredden av norsk næringsliv.

Det offentlige kan medvirke i konsortier og være utløsende gjennom for eksempel infrastruktur, innkjøp og tilpasning av regelverk, der dette er relevant.

I årets utlysning fra Grønn plattform legger vi vekt på planer og aktiviteter som sikrer at kunnskap og resultater komme til anvendelse for bedriftspartnerne og som også kommer andre utenfor konsortiet til nytte. Prosjektene kan gjerne omfatte forskning og utvikling innen digitalisering og muliggjørende teknologier.

Grønn plattform legger til grunn prinsippene i EUs taksonomi ved vurdering av prosjektenes klima- og miljøeffekter. Taksonomien inneholder seks miljømål. For å klassifiseres som en bærekraftig økonomisk aktivitet, må aktiviteten bidra vesentlig til at minst ett av de seks miljømålene i taksonomien oppfylles, og ikke være til vesentlig skade ("Do No Significant Harm") for noen av de øvrige miljømålene. Se Regjeringens beskrivelse av EUs taksonomi. Søknaden bør inkludere en beskrivelse av hvordan prosjektet vil bruke livsløpsanalyse (LCA) eller en annen egnet metode og/eller verktøy for å sannsynliggjøre forventede klima- og miljøgevinster av prosjektet.

For søknader som tildeles støtte blir tittel, prosjektansvarlig organisasjon, samt tildelt beløp offentliggjort på informasjonssiden for Grønn plattform.

Utlysningen finnes på norsk. I tillegg finnes en maskinoversatt tekst på engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Kontakt oss

Vi har en felles e-postadresse som vi vil at dere skal bruke om dere har spørsmål til årets utlysning (se øverst i utlysningen). På Grønn plattform-siden legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål. Vi oppfordrer dere til å lese disse før dere kontakter oss.

Hvem kan søke?

Hvem som kan søke, er den som kan ha rollen som prosjektansvarlig (se "Krav til prosjektansvarlig" under). For denne utlysningen er det bare bedrifter og forskningsinstitutter som kan være prosjektansvarlig.

 • Bedrifter som skal søke må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge.
 • Forskningsinstitutter er avgrenset til institutter med grunnfinansiering og statlig eide institutter uten grunnfinansiering. Se listen over godkjente forskningsorganisasjoner.
 • Enkeltpersonforetak kan ikke være prosjektansvarlig.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Både bedrifter og forskningsinstitutter kan innta rollen som prosjektansvarlig organisasjon. Selv om det er én organisasjon som er prosjektansvarlig og sender inn søknaden, skal et samlet konsortium stå bak søknaden. 

Ved søknadstidspunktet er prosjektansvarlig den organisasjonen som representerer konsortiet og som godkjenner at søknaden sendes inn. Ved eventuell tildeling av støtte til prosjektet, vil prosjektansvarlig ha en koordinerende rolle for helheten i prosjektet og også være kontraktspart med Forskningsrådet. Hver samarbeidspartner vil likevel være ansvarlige for sine plikter og bidrag til prosjektet. Oppgavefordeling, arbeidsform, rettigheter og plikter mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnere, skal reguleres i konsortieavtalen.

Krav til prosjektleder

Prosjektlederen vil være et felles kontaktpunkt mot virkemiddelapparatet for hele konsortiet bak søknaden. Konsortiet velger selv den prosjektlederen de anser som best egnet. Prosjektleder kan være ansatt hos prosjektansvarlig eller en av samarbeidspartnerne.

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner, men det å kunne vise til erfaring med å lede store, komplekse FoU-prosjekter er en klar fordel. Prosjektleders kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil uansett bli vurdert av eksterne fageksperter.

Krav til samarbeidspartnere

I Grønn plattform skal prosjektet gjennomføres av et konsortium, som er en sammenslutning av minimum tre norske, uavhengige partnere, hvorav minimum to må være bedrifter.

Øvrige samarbeidspartnere kan være norske forskningsinstitutter, universiteter, offentlige virksomheter og andre organisasjoner.

Utenlandske bedrifter og utenlandske forskningsorganisasjoner kan også delta som samarbeidspartnere. De utenlandske forskningsorganisasjonene kan motta tilskudd på lik linje med norske forskningsinstitutter. Utenlandske bedrifter kan ikke motta tilskudd fra det norske virkemiddelapparatet.

Selskaper som tilhører samme konsern, vil ikke bli regnet som uavhengige partnere i konsortiet (les mer om samarbeidspartnere og leverandører i innovasjonsprosjekter).   

I Grønn plattform-utlysningen er det et krav om at samarbeidspartnerne skal gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid. Det betyr samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. Oppdragsforskning, leveranse av forskningstjenester eller andre typer tjenester, anser vi ikke som faktisk samarbeid.

Vi anbefaler at dere kun inkluderer samarbeidspartnere som har en tydelig og dedikert rolle og reelt bidrag i gjennomføringen, og som har klare ambisjoner om å utnytte og bidra til kommersialisering og spredning av resultatene.

Samarbeidspartnere som dere har lagt inn i søknaden, er utgangspunktet for tildelingen. Dersom dere endrer prosjektsammensetningen eller arbeidspakkene etter kontraktsinngåelse, skal dette godkjennes av virkemiddelaktørene som finansierer prosjektet. Endringer som ikke er godkjent kan føre til at tilsagnet trekkes tilbake. Foreslåtte endringer kan også medføre behov for å justere tilsagnene.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Dere kan søke om støtte til

 • personal- og indirekte kostnader
 • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr), dette inkluderer også eksisterende utstyr som tilgjengeliggjøres av katapult-sentrene
 • andre driftskostnader (herunder også bruk av underleverandører)

Både bedriftene og forskningsorganisasjonene skal jobbe i faktisk samarbeid og føre sine kostnader under personal- og indirekte kostnader, utstyr eller andre driftskostnader. Posten "Innkjøp av FoU-tjenester" i søknadsskjemaet skal derfor ikke brukes.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på informasjonssiden Dette skal budsjettet inneholde.

Bruken av underleverandører i forbindelse med FoU-aktiviteter skal forbeholdes leveranser av tjenester, utstyr og andre oppgaver av begrenset omfang og som samarbeidspartnerne ikke kan gjennomføre uten bistand. Underleverandører kan ikke ha noen formell rolle i styringen av prosjektet eller bli eier av prosjektresultatene. De kan ikke tre inn som partnere i konsortiet.

Omfanget av støtten

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva kan samlet bevilge mellom 30–80 millioner kroner i støtte per prosjekt i denne utlysningen. Støtten fra virkemiddel-apparatet til bedrifter går kun til dekning av kostnader som er hjemlet i GBER artikkel 25, dvs. kun til industriell forskning (IF) og/eller eksperimentell utvikling (EU).

Den enkelte prosjektpartner må selv beskrive prosjektaktivitetene sine og behovet for offentlig risikoavlastning i forbindelse med disse. Statsstøtteregelverket setter en øvre ramme på støtteandelen som kan mottas.

Aktivitet

Stor bedrift

Mellomstor bedrift

Liten bedrift

GBER

Industriell forskning

50 %

60 %

70 %

Art. 25

Eksperimentell utvikling

25 %

35 %

45 %

Art. 25

Maks andel støtte pr partner

50 %

50 %

50 %

 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge kan gi samarbeidsbonus, men den totale støtten pr partner skal ikke overstige 50 prosent av støtteberettigede kostnader. Katapult-sentre kan få dekket inntil 65 prosent av støtteberettigede kostnader inkludert samarbeidsbonus.

Hvis samarbeidet møter ett av vilkårene under, kan bedriftspartnere i prosjektet i tillegg motta inntil 15 prosent samarbeidsbonus til dekning av kostnader ved FoU-prosjektet:

 • faktisk samarbeid mellom foretak der minst ett er en SMB (små og mellomstore bedrifter), eller utføres i minst to medlemsstater eller i en medlemsstat og en stat som er part i EØS-avtalen, og ingen foretak alene står for mer enn 70 prosent av de støtteberettigede kostnadene, eller
 • faktisk samarbeid mellom et foretak og en eller flere organisasjoner for forskning og kunnskapsformidling, der den/de sistnevnte alene står for minst 10 prosent av de støtteberettigede kostnadene og har rett til å offentliggjøre sine egne forskningsresultater

Universitets- og høyskolesektoren skal bruke totalkostnads-modellen (TDI-modellen) når de budsjetterer kostnader, mens instituttsektoren skal benytte satsene de har rapportert inn til Forskningsrådet.

Offentlige organisasjoner kan søke om å få inntil 50 prosent støtte. Hvis en offentlig organisasjon er å regne som foretak i statsstøttesammenheng, må denne forholde seg til statsstøttereglene som andre bedrifter.

Prosjektkostnader ved bruk av katapult-senter skal dere legge inn i søknadsskjemaet og i Budsjettmal - Grønn plattform 2023, på samme måte som for andre prosjektkostnader, men gjerne som en egen arbeidspakke eller delprosjekt der det er naturlig. I tillegg skal katapult-sentrene sende inn sitt budsjett i egen budsjettmal. Dere finner denne nederst i utlysningen (Budsjettmal – Norsk katapult 2023).

Grønn plattform-prosjektene skal også vise til markedsnære aktiviteter som er nødvendige for skalering og kommersialisering av resultatene. En plan for disse aktivitetene skal inngå i prosjektbeskrivelsen. Gjennomføringen kan skje i prosjektperioden og/eller etter avsluttet prosjekt. Dette er aktiviteter som ikke dekkes av artikkel 25 og dermed ikke er støtteberettiget.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Støtten til forskningsinstituttene skal gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning gjennomført i faktisk samarbeid med andre. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtten fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva tildeles bedrifter i henhold til gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begrep i støttereglene.

Støtten fra de ulike virkemiddelaktørene vil bli meldt inn som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA). Støtten fra Forskningsrådet får referanse GBER 34/2023/RDI.

Foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonen der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked, kan ikke få støtte.

Dere må gi oss oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må i tillegg levere "Mal for partneropplysninger for bedrifter" som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte, se dokumentmal nederst i utlysningen.

Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere må være uavhengig i forhold til eventuell underleverandør i prosjektet, dvs. de må operere på armlengdes avstand i henhold til statsstøtteregelverket.

Dersom et av foretakene i konsortiet får en samlet statsstøtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Siva som tilsvarer 500 000 euro vil vi gjøre det kjent i Registeret for offentlig støtte i Brønnøysund. Se Nærings- og fiskeridepartementets veileder for dette.

Dersom dere får innvilget støtte til prosjektet, må dere så raskt som mulig varsle eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler representerer børssensitiv informasjon eller ikke.

Rapportering og utbetaling av støtte

Støtten som kommer fra Forskningsrådet utbetales etterskuddsvis på grunnlag av EHF-faktura sendt fra prosjektansvarlig til Forskningsrådet. Dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektpartnernes regnskap. All rapportering skal skje elektronisk, se Ikke-automatisk utbetaling med EHF-faktura.

Midlene som kommer fra Innovasjon Norge gjøres som delutbetaling av tilskudd til innovasjonsprosjekter: Inntil 30 prosent av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis. Når det kan dokumenteres at minst 50 prosent av de totale prosjektkostnader er påløpt, kan ytterligere inntil 50 prosent av tilskuddet utbetales. Av samlet tilskudd skal minimum 20 prosent holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport med revisorgodkjent prosjektregnskap foreligger.

Støtten som kommer fra Siva utbetales inntil 90 prosent forskuddsvis. Av samlet tilskudd skal minimum 10 prosent holdes tilbake inntil prosjektet er avsluttet og sluttrapport og revisorgodkjent regnskap foreligger.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Grønn plattform er åpen for alle teknologiområder, bransjer, sektorer og næringer.

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på en prosjektskisse innsendt til fristen 8. mars 2023.

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Denne utlysningen har frist 7. juni kl. 23.59. Legg merke til at dere kan kun sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden før fristen og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen går ut.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Bruk gjerne norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Krav til prosjektansvarlig organisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.01.2024 og 01.03.2024. Prosjekter som har fått vedtak om tildeling, men som ikke har startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste tildelingen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 15 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne. Det kan sendes inn maksimalt fem CV-er per søknad, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malene nederst i utlysningen. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere, kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV". Underleverandører skal ikke levere CV.
 • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner.
 • Partneropplysninger for alle bedriftene i konsortiet. Bruk standard mal.
 • Intensjonsbrev ("Letter of Intent") fra alle registrerte samarbeidspartnere i prosjektet.
 • Eget prosjektbudsjett. Lastes opp under Vedlegg/Annet.
 • Eget, mer spesifisert katapult-budsjett ved søknad om støtte til katapultsenter. Lastes opp under Vedlegg/Annet.

Valgfritt vedlegg

 • Dersom dere ønsker, kan dere legge ved en kort beskrivelse av type kompetanse eller forslag til inntil tre uavhengige fageksperter, du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt søkere om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter kriteriene under.

Kriteriene blir vurdert av et panel med eksterne fageksperter. Hvert kriterium blir gitt en karakter fra 1–7 (der 7 er høyest). Gjennomsnittet av disse karakterene gir hovedkarakteren for søknaden.

Innovasjonsgrad

Innovasjonsgrad er et uttrykk for hvor innovativt og nyskapende prosjektet er sammenlignet med det som er tilgjengelig i markedet både nasjonalt og internasjonalt. Med innovasjon forstås her verdiskapende fornyelse/nyskaping i markedet.

I hvilken grad

• prosjektet representerer noe nytt, innovativt og ambisiøst som utfordrer det etablerte og skaper merverdi i bransjen/området og for partnerne i prosjektet
• prosjektet retter seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for samarbeidspartnerne i prosjektet

Forskningshøyde

Forskningshøyde er et uttrykk for omfanget og kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter.

I hvilken grad

• prosjektet bygger på relevant og oppdatert kunnskap
• status på forskningsfronten er beskrevet
• FoU-aktivitetene er relevante og nødvendige for å lykkes med å nå målene i prosjektet
• FoU-aktivitetene holder høy kvalitet og er tydelig beskrevet

Verdiskapingspotensial

Verdiskapingspotensialet er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for partnerne i prosjektet spesielt og bransjen/området generelt etter implementering og kommersialisering. Potensialet vurderer vi i et 2030-perspektiv og opp mot de samlede kostnadene for prosjektet. I vurderingen forutsetter vi at realiseringen blir vellykket i tråd med ambisjonene.

I hvilken grad resultatene fra prosjektet

• gir ny, grønn omsetning
• gir styrket konkurransekraft i nye eller etablerte markeder
• gi andre bedriftsøkonomiske gevinster (f.eks. reduserte kostnader, bedre ressursutnyttelse, nye forretningsmodeller, digitalisering og muliggjørende teknologier)

Klima- og miljøeffekter

Prosjektresultatene skal gi betydelig positive virkninger og effekter på klima og miljø i et 2030-perspektiv og føre oss nærmere et lavutslippssamfunn i 2050.

I hvilken grad

• prosjektet bidrar vesentlig til å løse minimum ett av de seks miljømålene i EU-taksonomien
• prosjektet unngår vesentlig negativ påvirkning på de øvrige miljømålene ("Do No Significant Harm")
• dere i søknaden sannsynliggjør og tallfester klima- og miljøgevinster
• prosjektet underbygger klima- og miljøgevinster ved bruk av egnet metode/verktøy som for eksempel LCA

Samfunnsøkonomisk nytteverdi

Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover verdiskapingspotensialet for bedriftene i prosjektet.

I hvilken grad prosjektet

• bidrar til å utvikle nye eller sikre etablerte arbeidsplasser i næringslivet/bransjen
• inkluderer planer for formidling og spredning av kunnskap og resultater
• gir økte eksportinntekter fra nye grønne markeder
• bidrar til bærekraftig omstilling av offentlig sektor og det sivile samfunnet
• bygger kunnskap og forskningskapasitet til nytte for grønn omstilling i samfunnet
• utvikler og styrker tilgangen til nasjonal test- og verifiseringsinfrastruktur for nye grønne teknologier eller løsninger

Gjennomføringsevne

Gjennomføringsevne dekker både evnen samarbeidspartnerne har samlet sett til å kunne gjennomføre prosjektet i tråd med målsetninger og ambisjoner, i tillegg til kvaliteten på prosjektplanene som er lagt til grunn i søknaden.

I hvilken grad

• prosjektplanen har konkrete og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler og risikovurderinger
• det er en balansert og hensiktsmessig fordeling av budsjett, oppgaver, roller, risiko og resultater mellom partnerne
• budsjett og finansieringsplan er realistisk og gjennomførbar, der partnerne har tilstrekkelig finansiell gjennomføringsevne
• prosjektet er strategisk forankret hos prosjektansvarlig og øvrige samarbeidspartnere
• prosjektleder har egnet kompetanse og erfaring for å lede et stort FoU-prosjekt
• prosjektet har tilgang til kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet
• det er planer for markedsnære aktiviteter som skalering og kommersialisering under og etter prosjektperioden for å sikre realisering av gevinster

Behandlingsprosedyre

Etter søknadsfristen vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva først sjekke at søknadene oppfyller grunnleggende forutsetninger for å få støtte. Søknader som ikke tilfredsstiller disse, vil bli avvist. 

Søknader som oppfyller de formelle kravene, vil bli behandlet av et eksternt ekspertpanel som består av habile fagpersoner med relevant kompetanse. Ekspertpanelet gir en karakter for hver av de seks vurderingskriteriene. De seks delkarakterene danner grunnlaget for hovedkarakteren som beregnes ut ifra gjennomsnittet av de seks vurderingskriteriene.

Basert på hovedkarakter og en innledende porteføljevurdering inviteres inntil 25 søknader med hovedkarakter høyere eller lik 5 til et intervju hvor ekspertpanelet og fagrådgivere fra virkemiddelapparatet vil delta. Formålet med intervjuene er å gi ekspertpanelet mulighet til å stille spørsmål og få avklart uklarheter i søknaden. Et resultat av intervjuet kan være at en eller flere karakterer justeres før hovedkarakteren settes endelig. Søknader som ikke blir innkalt til intervju vil bli avslått. 

Beslutningen om tildeling vil tas på basis av budsjettrammene til virkemiddelaktørene, i tillegg til hver søknads hovedkarakter, porteføljevurdering og eventuelle andre forhold (se under). 

Hovedkarakter er utrykk for søknadens kvalitet. Hovedkarakter må være ≥ 5 for at en søknad skal anses som støtteverdig. 

Porteføljevurderingen vil vise i hvilken grad søknadene bidrar til målet for Grønn plattform-porteføljen. Porteføljevurderingen tar hensyn til og legger vekt på følgende kriterier:

 • i hvilken grad den planlagte aktiviteten overlapper med aktivitet i prosjekter som nylig har mottatt tildelinger fra virkemiddelapparatet
 • i hvilken grad prosjektene utnytter kunnskap/kompetansemiljøer og infrastrukturer
 • i hvilken grad prosjektene bidrar til geografisk spredning
 • i hvilken grad prosjektene bidrar til en bredde av sektorer, bransjer, næringer og teknologier

Andre prioriteringer vi kommer til å legge vekt på for søknader som ellers er like:

 • mest bærekraftig med hensyn til effekter på klima, miljø og samfunn
 • mest markedsnærhet og -kobling
 • god regional spredning
 • god kjønnsbalanse med hensyn til prosjektleder

Gjeldende budsjett utgjør en overordnet ramme for tildelingen. De individuelle budsjettene til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet kan derfor påvirke den endelige beslutningen. 

Når styreutvalget har fattet endelig vedtak vil virkemiddelapparatet, offentliggjør vi prosjektene som får tildelt midler.  

Virkemiddelapparatet gjør oppmerksom på at et prosjekt kan bli finansiert av flere virkemiddelaktører. Søknader som ikke får endelig vedtak om tildeling, vil få avslag.  

Vi gjør ingen vedtak underveis i prosessen. Det vil derfor ikke være informasjon tilgjengelig om hvordan søknaden ligger an før vedtak om støtte blir offentliggjort.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.