Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å styrke forskning og forskerrekruttering i museene

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Målet med utlysningen er å styrke forskning, forskningskompetanse og samarbeid om FoU-oppgaver som er sentrale for museene. Midlene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og museer utenfor forskningssektoren, og møte museenes behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Vi krever at minst ett museum utenfor forskningssektoren skal være samarbeidspartner i prosjektet. Vi forutsetter også at prosjektet utføres i samarbeid mellom forskningsmiljøet og det samarbeidende museet.

Om utlysningen

Vi lyser ut inntil 15 millioner kroner til prosjekter som styrker forskning og forskerrekruttering i museene. Prosjekter må møte museenes behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Det er ingen prioriteringer når det gjelder forskningstema/er i denne utlysningen, men prosjektsøknader må være relevante for museumssektoren og for museer som inngår som samarbeidspartnere i prosjektet. Det kan være både grunnleggende og anvendt forskning.

Prosjekter skal stimulere forskningssamarbeid mellom forskningsmiljøer og museer utenfor forskningssektoren. Minst ett museum utenfor forskningssektoren, dvs. som ikke er en godkjent forskningsorganisasjon, skal inngå som samarbeidspartner i prosjektet.

Rekruttering i form av et doktorgradsstipend må være inkludert i prosjektet, og dette kan være tilknyttet et museum.

I søknaden må dere

 • beskrive hvilken rolle det/de samarbeidende museet/museene skal ha i prosjektet
 • redegjøre for hvordan forskningen i prosjektet vil inngå i samarbeidende museums/museers strategiske planer
 • beskrive hvordan doktorgradsprosjektet vil være relevant for museet/museene som inngår som samarbeidspartner, for museumssektoren og langsiktige kompetansebehov
 • beskrive hvordan kunnskapen kan tas i bruk etter at prosjektet er avsluttet
 • skissere en plan for kommunikasjon og formidling

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med museer utenfor forskningssektoren kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes også forsker 1, forsker 2 og seniorforsker i instituttsektoren eller førstekonservator NMF ved museum, som førstestillingskompetanse. Du kan være prosjektleder for maksimalt én søknad til denne utlysningen.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med ett eller flere museer som ikke er en forskningsorganisasjon.

 • Prosjektet skal ha minimum ett norsk museum utenfor forskningssektoren som samarbeidspartner (dvs. dette museet kan ikke være en forskningsorganisasjon). Dette skal være et museum som bidrar med kompetanse og erfaring og som sikrer at prosjektet og dets målsetning treffer reelle utfordringer for museumssektoren.
 • Samarbeidspartner/museum utenfor forskningssektoren skal delta aktivt i prosjektet. Det er et krav at minimum 5 prosent av prosjektets totalkostnader skal være hos denne/disse aktørene. Dette omtaler vi som "medvirkningskravet".
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og bidra til at ny kunnskap tas i bruk.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal dere bekrefte i intensjonsbrevene. Se informasjon om hva intensjonsbrevene må omfatte under Praktiske opplysninger (nedenfor).

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller som underleverandør i samme prosjekt.

Samarbeidspartnerne må delta aktivt inn i prosjektet (medvirkningskravet)

Minimum 5 prosent av prosjektets totalkostnader skal være hos samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner. Dette kan være i form av lønnskostnader eller andre prosjektkostnader.

Det er viktig at samarbeidspartnerne bidrar aktivt inn i prosjektet.  Kostnader relatert til samarbeidspartnernes deltagelse, eller arbeidsinnsats i prosjektet, må dere føre inn i budsjettabellene. Dere kan søke om å få dekket kostnader hos norske samarbeidspartnere, se nedenfor.

Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid med samarbeidspartnerne sine. Det innebærer at uavhengige partere samarbeider for å nå et felles mål basert på arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av prosjektet, bidrar til gjennomføringen og deler risikoer og resultater.

Dersom dere får midler fra oss, skal prosjektansvarlig og samarbeidspartnere avtale fordeling av rettigheter og plikter knyttet til prosjektgjennomføringen og resultatene som genereres i prosjektet. Denne avtalen inngår i kontrakten som prosjektansvarlig har med oss.

Hva kan du søke om støtte til?

Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 4 millioner kroner, maksimumsbeløp er 5 millioner kroner. Prosjektet kan vare fra tre til fire år og må inkludere et doktorgradsstipend. Vi krever ikke egenfinansiering.

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig må hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Følgende kostnadstyper skal brukes:

 • Personal- og indirekte kostnader knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene og arbeidstid hos samarbeidspartnere. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Kostnader hos norske samarbeidspartnere

Forskningsrådets bevilgning kan benyttes til å finansiere kostnader hos alle de norske aktørene i prosjektet. Det vil si at samarbeidspartnerne helt eller delvis kan få dekket kostnader de har. Det er selvsagt ikke noe i veien for at deltakerne finansierer egne kostnader i prosjektet. Dette må dere legge inn i søknaden (budsjett, finansieringsplan i søknadsskjemaet).

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere

Forskningsrådets bevilgning kan finansiere kostnader hos utenlandske forskningsorganisasjoner. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren.

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere finansieres ikke gjennom tildelingen til prosjektet. Slike kostnader skal holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, og eventuelle egenfinansierte kostnader, bør likevel beskrives i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2) dersom dere ønsker at opplysningene tas med når søknaden vurderes.  

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1.1.2023 og 1.6.2023 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.5.2027.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Støtten til forskningsorganisasjonene går til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtten som tilfaller museer gjennom disse FoU-prosjektene går til museenes ikke-økonomiske aktivitet i form av FoU-arbeid knyttet til deres kjernevirksomhet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte.  Dersom museet også har økonomisk aktivitet, forutsetter Forskningsrådet også her at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten er på plass.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Prosjektansvarlig institusjon skal etablere en samarbeidsavtale som omfatter alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet.
 • Gradsgivende institusjon for doktorgradsstipendiaten i prosjektet må være samarbeidspartner dersom den ikke er prosjektansvarlig.
 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet i forbindelse med revidert søknad. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Velferd, kultur og samfunn

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med. Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.1.2023 og 01.06.2023.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV".
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere utenfor forskningssektoren.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • Du kan gjerne legge ved forslag på inntil tre fageksperter som ikke er tilknyttet norske institusjoner, og som antas å være habile til å vurdere søknaden. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. Søknadene vil bli vurdert av internasjonale fageksperter/panel ut fra kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Deretter gjør vi en vurdering av søknadens relevans for utlysningen.

Som grunnlag for vedtak i porteføljestyret vil vi gjøre en samlet vurdering av søknadene, der vi tar hensyn til følgende:

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene
 • relevans for utlysningen
 • fordelingen av prosjekter på ulike temaer
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen

Se også: Slik behandler vi søknader.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i midten av desember 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.