Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

Viktige datoer

10. aug. 2022

Åpen for søknad

21. sep. 2022

Søknadsfrist

DESEMBER 2022

Beslutning om tildeling

1. feb. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. aug. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og å bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet.

I prosjektene må det være samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer praksisfeltets behov for ny kunnskap og forskningskompetanse. 

Om utlysningen

Midlene skal gå til forskning på hvordan vold, overgrep og hatkriminalitet kan forebygges og bekjempes i digitale og fysiske rom. Resultatene fra prosjektene skal bidra til kunnskap om årsakene til disse formene for kriminalitet og hva som kjennetegner adekvate reaksjoner og effekter av tiltak innenfor for eksempel politiet, rettsapparatet, kriminalomsorgen, familievern eller barnevern.

Forskningen skal blant annet bidra til økt kunnskap om forekomst, risikofaktorer og konsekvenser, og hva som er gode tiltak for berørte parter og/eller risikogrupper. Vi ønsker forskning om hvordan ulike sektorer og tjenester kan samarbeide bedre om tiltak for forebygging og bekjempelse av vold, overgrep og hatkriminalitet.

Bakgrunnen for utlysningen er omtalen av disse temaene i tildelingsbrevene til Forskningsrådet fra Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet (lenkene åpnes i nytt vindu).

Det vil telle positivt om dere i prosjektet 

 • har aktivt samarbeid med minst én annen forskningsorganisasjon, nasjonal og/eller internasjonal 
 • har inkludert tverrfaglige og/eller flerfaglige perspektiver 
 • utnytter tilgjengelige kvantitative data  
 • involverer sluttbrukere (f.eks. ansatte og arbeidsgivere, innbyggere, pårørende, brukere eller interesseorganisasjoner) i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet og i utnyttelsen av resultatene

Av midlene som lyses ut vil vi prioritere støtte til ett prosjekt som omhandler forskning om vold og overgrep mot barn og/eller vold i nære relasjoner.

Før du søker, må du gjøre deg kjent med veiledningen for samarbeidsprosjekter som gir svar på sentrale spørsmål. Vi kommer til å ha et søkerwebinar for denne utlysningen.

Vi legger ut informasjon om dette i tidslinjen over.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig. 

Krav til prosjektleder  

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse. Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes til denne utlysningen. Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig. 

Krav til samarbeidspartner

Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, og/eller andreorganisasjoner. Foretak kan ikke motta støtte i denne utlysningen. Et foretak er i denne sammenheng enhver som driver økonomisk aktivitet, det vil si som tilbyr varer eller tjenester i et marked.

 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (se veiledningen for definisjon). Dette skal være samfunnsaktører som bidrar med kompetanse og erfaring og sikrer at prosjektet og dets målsetning treffer reelle utfordringer i samfunnet.
 • Samfunnsaktørene skal delta aktivt i prosjektet. Det er krav om at minimum 10 prosent av prosjektets totalkostnader skal forbrukes hos disse aktørene. I veiledningen omtaler vi dette som "medvirkningskravet".
 • Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid, noe som innebærer at alle samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i arbeidet med planleggingen og oppfølgingen av prosjektet. Alle må også bidra til å spre resultater og å sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal dere bekrefte i intensjonsbrevene. Se informasjon om hva intensjonsbrevet må omfatte under praktiske opplysninger (nedenfor).
 • I prosjektet skal dere ha med en styringsgruppe eller en referansegruppe der samarbeidspartnerne som representerer samfunnsutfordringen er representert.
 • Forskningen deres skal ikke skal ikke være oppdragsforskning. I søknaden skal dere beskrive hvordan kompetansen dere bygger opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte.

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller som underleverandør i samme prosjekt.  

Hva kan du søke om støtte til?

Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 4 millioner kroner. Maksimumsbeløp er 10 millioner kroner. Prosjektene kan vare fra to til fire år. 

Du kan søke om støtte til å dekke kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig må hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Følgende kostnadstyper skal brukes: 

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene og arbeidstid hos samarbeidspartnerne. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend, kan det gis støtte for to til fire år. 
 • Utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. 
 • Andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres. 

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden Dette skal budsjettet inneholde. 

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden. 

Kostnader hos norske samarbeidspartnere 

Som beskrevet under krav til samarbeidspartnere, skal minimum 10 prosent av totalkostnadene forbrukes hos de som representerer samfunnsutfordringen i prosjektet. Dette kan være i form av lønnskostnader eller andre prosjektkostnader. 

Forskningsrådets bevilgning kan benyttes til å finansiere kostnader hos alle de norske aktørene i prosjektet. Det vil si at samarbeidspartnerne helt eller delvis kan få dekket kostnader de har, men det er selvsagt ikke noen i veien for at deltakerne finansierer egne kostnader i prosjektet.  

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere 

Forskningsrådets bevilgning kan finansiere kostnader hos utenlandske forskningsorganisasjoner. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere finansieres ikke gjennom tildelingen til prosjektet. Slike kostnader skal holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, og eventuelle egenfinansierte kostnader, bør likevel beskrives i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2).   

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 1.2.2023 og 1.8.2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 1.8.2027. 

I tillegg til de føringene som følger av denne utlysningen, vil Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Foretak kan ikke motta støtte gjennom denne utlysningen.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden: 

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for interesseorganisasjoner eller frivillig sektor. 
 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i våre Generelle vilkår for FoU-prosjekter
 • Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtale(r) med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt. 
 • Dersom prosjektet har stipendiater der ansvarlig UH-institusjon ikke deltar i søknaden, må dere også ha en samarbeidsavtale med ansvarlig/gradsgivende institusjon. 
 • I tillegg til føringene som følger av denne utlysningen, er Forskningsrådets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse. 
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (Open Access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  Du må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). 
 • Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. 
 • For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaer på tvers

Kriminalitetsforebygging

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet. 

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.  
 • Obligatoriske vedlegg må være med. Vedleggene skal være i pdf-format. 
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt. 
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt. 
 • Prosjektet må starte mellom 01.02.2023 og 01.08.2023. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen. 

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Du må bruke malen for 2022. 
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV". 
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner. 
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som bidrar fra et samfunnsperspektiv. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist. 

Valgfritt vedlegg 

Dersom du ønsker kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter (som ikke har arbeidssted i Norge) du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på at du laster opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn, og tar ikke hensyn til hvordan en lik eller tilnærmet lik søknad har blitt vurdert tidligere hos oss. 

På Forskningsrådets nettside kan du lese mer om behandlingsprosedyren for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Kort oppsummert er prosessen slik: Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. Søknadene fordeles så i tematiske paneler for en vurdering av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Etter panelbehandlingen gjør vi en vurdering av søknadens relevans for utlysningen. 

Vi legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtakene i porteføljestyrene. Denne tar hensyn til følgende faktorer: 

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene 
 • fordelingen av prosjekter på temaets prioriterte områder
 • sammenhengen mellom søknader innenfor andre utlysninger, innenfor samme temaområde 
 • eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen 
 • at prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt 

Porteføljestyrene skal ha møter i desember 2022. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen i etterkant av disse møtene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 15:47 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.