Kansellert

Norsk-russisk bilateral utlysning på miljøaspekter og bærekraftig utvikling av ressurser i nordområdene

Viktige datoer

02. feb 2022

Åpen for søknad

16. mar 2022

Søknadsfrist

01. aug 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med denne fellesutlysningen er å styrke norsk-russisk forskningssamarbeid gjennom strategisk petroleums- og polarforskning relevant for begge land.

Om utlysningen

Denne utlysningen for prosjekter mellom norske og russiske forskere er en koordinert utlysning mellom Norges forskningsråd og Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (MSHE). 26 millioner kroner er tilgjengelig for norske forskningsorganisasjoner for forskning på miljøaspekter og bærekraftig ressursutvikling i nordområdene. Norske forskere må søke om midler fra Forskningsrådet (denne utlysningen) for å dekke sine kostnader i et fellesprosjekt, mens russiske forskere må søke utlysningen fra Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation.

Aktivitetene i den norske delen av prosjektet kan være grunnforskning eller anvendt forskning, mens russiske partnere kun kan søke om midler til anvendt forskning.

Hvert land vil vurdere sin egen del av den felles søknaden i henhold til nasjonale retningslinjer, mens den endelige beslutningen om tildeling av midler gjøres i fellesskap.

De vitenskapelige problemstillingene i søknadene må være relevante for Barentshavet, inkludert Svalbard, eller den norske og russiske delen av Barentsregionen, og dekke minst ett av følgende tematiske områder:

 • Geofysiske og geologiske prosesser
 • Hav og kryosfære: tilstand og prosesser
 • Bærekraftig utvikling av petroleumsressurser og påvirkningen på det marine miljøet

Utlysningen finnes på både norsk og engelsk.

Relevante planer for denne utlysningen

Kontakt oss

Navn

Avdeling

E-post

Telefon

Lars Erik Walle

Petroleum

lew@forskningsradet.no

+4722037127
+4799364022

Ingerid Fossum

Hav og polar

ifo@forskningsradet.no

+4722037006
+4741234559

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere norske organisasjoner, sender den prosjektansvarlige organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.

Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

Alle forskningsorganisasjoner må søke i samarbeid med en russisk samarbeidspartner. Den russiske samarbeidspartneren må søke om å få dekket sine kostnader fra Russland.

De norske og russiske forskerne skal arbeide sammen om et felles prosjekt. De norske forskerne må skrive en søknad som i tilstrekkelig grad viser hva de russiske kollegaene skal gjøre og hvilke leveranser som forventes. I søknaden skal dere likevel i hovedsak fokusere på å beskrive oppgavene som ligger hos de norske forskerne.

I tillegg kan andre norske forskningsorganisasjoner også være samarbeidspartnere og motta støtte fra Forskningsrådet.

Eventuelle partnere fra tredjepartsland må dekke sine egne kostnader.

Underleverandører

Som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner i prosjektet, kan du engasjere underleverandører til å levere tjenester og bidra til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet. Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Organisasjoner som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, må på vanlig måte gjennomføre valg av underleverandør i tråd med dette regelverket. Vi åpner ikke for bruk av FoU-leverandører.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke inntil 100 prosent av de faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend og postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk.
 • Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på inntil 7 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Dersom våre rundsumsatser ikke dekker alle kostnader ved rekrutteringsstillinger eller forskerstillinger i UH-sektoren, forutsetter vi at dere dekker mellomlegget over eget budsjett. For forskerstillinger i instituttsektoren skal det brukes innmeldte timesatser, men for rekrutteringsstillinger gjelder vår rundsumsats.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at finansieringen kun skal gå til den ikke-økonomiske aktiviteten deres. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i norske forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet i forbindelse med revidert søknad. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).
 • Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Denne utlysningen dekker temaområdene Petroleum og Klima- og polarforskning, og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. 

Petroleum

Klima- og polarforskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Budsjettet i elektronisk søknadsskjema skal bare inkludere kostnader hos de norske miljøene. I vedlegget "Joint call RCN-MSHE Mandatory attachment" (se mal nederst i utlysningen) skal dere derimot vise hva prosjektet koster som helhet og hvordan det er finansiert fra begge sider.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Alle prosjekter må være omsøkt i både Norge og Russland for å være kvalifisert til støtte.
 • Prosjektene må starte opp mellom 01.08.2022 og 01.10.2022.
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for det året prosjektet starter.
 • Seneste tillatte prosjektslutt er 30.09.2025.

Obligatoriske vedlegg

De obligatoriske vedleggene skal skrives i fastlagte maler som ligger nederst i utlysningen.

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider.
 • Vedlegg med beskrivelse av relevans for tema. Lastes opp under vedleggstypen Annet.
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider.
 • CV for prosjektlederen på russisk side, på maksimalt fire sider. Lastes opp under vedleggstypen Annet.
 • Bekreftelse fra den norske forskningsorganisasjonen som begrunner hvorfor søknaden er viktig for organisasjonen. Lastes opp under vedleggstypen Annet.
 • Bekreftelse fra den russiske forskningsorganisasjonen som begrunner hvorfor søknaden er viktig for organisasjonen. Lastes opp under vedleggstypen Bekreftelse på samarbeidspartnere.
 • Dokumentet "Joint call RCN-MSHE Mandatory attachment". Dokumentet skal vise hvordan blant annet kostnader, finansiering og aktiviteter fordeles i Norge og Russland. NB! Dette dokumentet skal også sendes inn som vedlegg til den russiske søknaden til MSHE. Dokumentet skal derfor utarbeides av både den norske og russiske søkeren, og skal være identisk i Norge og Russland. Dette lastes opp under vedleggstypen Annet.
 • Hvis prosjektet omfatter doktorgradsutdanning, skal det inkluderes støttebrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Dette lastes opp under vedleggstypen Annet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen.
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner.
 • Dersom du ønsker, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten| FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | FP

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Relevans for valgt tema

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Behandlingsprosedyre

Alle søknadene vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Etter at panelvurderingen er gjennomført, vil søknader bli vurdert med hensyn til styrken i det bilaterale samarbeidet og relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ. Bevilgende organ fatter til slutt vedtak om hvilke prosjekter vi kan støtte.

På russisk side vil alle søknadene bli evaluert etter MSHEs prosedyrer. Bare søknader som har fått god evaluering i begge land er støtteverdig.

Forskningsrådet og MSHE vil etter de nasjonale evalueringene velge ut hvilke prosjekter som får støtte.

Forskningsrådets tildeling og innfrielse av tilsagn for påfølgende år er betinget av at det russiske prosjektet gjennomføres.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 17:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.