Gjennomført

PES Horisont Europa – Støtte til prosjektetablering og posisjonering

Denne utlysningen blir erstattet med ny utlysning innen kort tid. Fra januar 2023 blir det i PES-ordningen innført krav om "threshold" for at PES-støtten kan utbetales. Mindre justeringer vil bli gjort i satsene,  og en begrenset del av PES-støtte vil kunne brukes til innkjøp av konsulenttjenester.

Formål

PES-ordningen skal bidra til at søknader med norsk deltakelse i Horisont Europa har høy kvalitet slik at norsk potensial blir tatt ut så godt som mulig. Denne utlysningen skal bidra til økt gjennomslag for norske søknader til Horisont Europa.

Om utlysningen

Prosjektetablerings- og posisjoneringsstøtten skal bidra til høy kvalitet på søknader til Horisont Europa med norsk deltakelse.

Søknadsfrister

Du må søke om støtte så tidlig som mulig, helst så snart et prosjektforslag begynner å ta form, og seinest fire uker før EU-fristen. Dersom du skal være koordinator for et samarbeidsprosjekt, oppfordrer vi deg til å søke om støtte 12 uker før EU-fristen. Dette er viktig for å sikre tilstrekkelig med tid til faglig veiledning fra relevant National Contact Point (NCP) og fra EU-rådgivere.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Norske aktører med en formell rolle i et EU-prosjektforslag, kan søke om støtte. Godkjente norske forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor.

Forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og helseforetak kan søke om årlig rammebevilgning fra PES-ordningen. Dersom forskningsorganisasjoner uten rammebevilgning velger å sende inn enkeltsøknader om støtte til prosjektetablering og posisjonering, kan de få utbetalt maksimalt 500 000 kroner i støtte fra ordningen per år.

Dersom flere norske søkere deltar i samme prosjektforslag, skal søkerne som ikke har rammebevilgning sende en felles søknad om prosjektetableringsstøtte.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Den prosjektansvarlige organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Det forutsettes at prosjektansvarlig oppfyller formelle krav som stilles for å delta i EU-prosjektforslag.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder
Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Tildeling av støttebeløp fra PES vil være basert på prosjekttype, søkers rolle og budsjettet i det planlagte EU-prosjektet. Støttebeløpet tar også utgangspunkt i antall norske aktører som søker om støtte. Se "Aktuelle temaområder" for nærmere beskrivelse av støttesatser og betingelser for støtte for ulike EU-utlysninger. Midlene kan gå til å dekke kostnader knyttet til reiser, deltakelse på virtuelle og fysiske møteplasser og til posisjonering og utarbeidelse av prosjektforslag. Alle støttebeløpene er maksgrenser. Støtte til hver PES-søknad vurderes individuelt. Vi utbetaler tilsagnsbeløpene dersom det innsendte EU-prosjektforslaget blir formelt godkjent (såkalt "eligible"). Vi forutsetter at støtten ikke skal bidra til overskudd.

For EU-prosjektforslag som gjøres i to steg, dekker vi 50 prosent av relevant støttebeløp til hvert steg. For Acceleratoren gjelder egne regler (se mer under "Aktuelle temaområder" under).

Sende inn en søknad på nytt
Søknader rettet mot Eurostars og Acceleratoren kan ikke få støtte til "re-submission".

Dersom vi har annonsert at du kan søke om støtte til å sende inn et prosjektforslag på nytt, vil støttebeløpet være betydelig lavere enn for første innsending. Dersom du skal søke på nytt, må du sende oss evalueringsrapporten du mottok fra EU.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Bagatellmessig støtte
Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Regelverket for statsstøtte stiller spesielle krav til bedrifter som mottar prosjektfinansiering fra Eurostars. Bedrifter som faller inn under definisjonen "foretak i vanskeligheter" kan ikke regne med å få støtte for å skrive Eurostars-søknader. 

Les mer om bagatellmessig støtte på siden vår om statsstøtteregelverket.

Rapportering og utbetaling av støtte

Støtte til søknader utbetales når vi har mottatt sluttrapport og elektronisk faktura fra søker.

Sluttrapporten publiseres på Mitt Nettsted og skal inneholde Evaluation Summary Report (ESR). Dersom søknaden gjelder Eurostars, må du sende oss kvittering som viser at innsendt søknad er eligible.

EHF-faktura uten moms skal sendes til Forskningsrådet parallelt med sluttrapporten.

Send faktura elektronisk til Forskningsrådet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Husk å merke av i søknadsskjemaet under "Plassering" hvilken utlysning i Horisont Europa du søker om prosjektetableringsstøtte for.

Internasjonalisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning, og du kan kun sende inn søknaden én gang. Trykk derfor ikke på "send inn-knappen" før skissen er helt ferdig og klar til å sendes inn.

Generelle krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Samarbeidsprosjekter, ERC og MSCA: Prosjektbeskrivelse, standard mal må brukes, du kan laste ned denne nederst i utlysningen.
 • Bedrifter som skal være koordinator for et samarbeidsprosjekt i regi av EU må laste oppresultatet av gjennomført Financial viability self-check - H2020 Online Manual (europa.eu). Dette kreves ikke for Eurostars-søknader. 
 • Bedrifter som skal delta i et Eurostars-prosjekt må vedlegge dokumentasjon som bekrefter at bedriften har minst 500 000 kroner i egenkapital ved søketidspunktet. (Dokumentasjonskrav: Offentlig godkjent årsregnskap. Alternativt, ved kapitalforhøyelse, må det foreligge erklæring fra revisor, advokat, finansinstitusjon/bank eller regnskapsfører).
 • Accelerator: søknadsvurdering for steg 1.
 • Kommuner som skal utarbeide Expression of Interest (EoI): kopi av  EoI sendt til EU.
 • Bedrifter: Egenerklæring for bagatellmessig støtte. Last ned malen nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt. Vanligvis sender Forskningsrådet svarbrev seinest fire uker etter at søknaden er mottatt.

Prosjektetableringsstøtten for Horisont Europa skal bidra til å senke terskelen for norske søkere som vil være med i Horisont Europa-prosjektforslag. Kravene som stilles for å oppnå EU-finansiering er høye. Forskningsrådet kan derfor ikke gi støtte til søkere som ikke har de nødvendige forutsetninger for å få EU-finansiering eller for å gjennomføre EU-prosjekter på en tilfredsstillende måte. Søkere som ikke oppfyller minimumskravene, eller som til tross for gjentatte søknadsforsøk ikke kan vise til positiv utvikling, kan derfor ikke forvente støtte.

I enkelte tilfeller kan Forskningsrådet stille ekstra krav for å utbetale prosjektetableringsstøtten. Eksempel på slike krav kan være minimumskarakter på innsendt EU-søknad eller obligatorisk veiledning fra nasjonal ekspert i søknadsfasen. Slike krav kan stilles når det for eksempel reises tvil om søkers økonomiske forutsetninger for å delta i det planlagte EU-prosjektet, søkers historikk i EUs rammeprogrammer eller sammensetning av søkerkonsortiet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 11.00 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.