Gjennomført

Formål

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom  Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Viktige datoer

18. mai 2021

Informasjonsmøte om Pilot-T i samarbeid med ITS Norway

Gikk du glipp av informasjonsmøtet? Du finner opptak og presentasjoner på ITS Norways nettside: Webinar om nye Pilot-T utlysning og søknadsprosess - ITS Norway (its-norway.no)

16. jun 2021

Informasjonsmøte om Pilot-T i samarbeid med SAMS Norway og Innovasjon Norge

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

01. jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Hva er Pilot-T?

Pilot-T er en del av regjeringens innovasjonssatsing, lagt frem i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) og videreført i Meld. St. 20 (20202021) Nasjonal transportplan 2022–2033 (koblingen åpnes i eget vindu). Målet med satsingen er å utnytte potensialet for næringsutvikling og innovasjon knyttet til nye mobilitetsløsninger. I NTP skisseres det et stort marked internasjonalt for smarte mobilitetsløsninger. Pilot-T skal bidra til at norsk næringsliv skal kunne konkurrere i dette markedet, til kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøene og næringslivet og til kompetansebygging i sektoren.

Det er forventet at ny teknologi – særlig knyttet til informasjonsteknologi – bidrar til å nå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Gjennom Pilot-T skal nye teknologiske løsninger utvikles og/eller testes på norske forhold og bidra til at vi kan ta ny teknologi raskere i bruk.

Forskningsrådet stiller krav om at bedrifter som søker Pilot-T-ordningen kjøper inn FoU-tjenester fra en godkjent FoU-organisasjon. Du finner mer informasjon om dette under punktet "Krav til samarbeid".

Du kan i tillegg søke om støtte til å jobbe med Pilot-T-søknaden og til å søke etter partner(e). Her finner du utlysningen Pilot-T: Støtte til å jobbe med søknader og søke etter partner

Et Pilot-T-prosjekt skal

 • bidra til det transportpolitiske målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem
 • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren
 • være et samarbeid mellom flere aktører
 • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
 • ende opp i en pilot eller en løsning som tas i bruk i markedet

Se definisjonen av "eksperimentell utvikling" og "industriell forskning" på våre nettsider for en beskrivelse av hvilke typer pilotering- og demonstrasjonsaktiviteter vi kan støtte. Mer informasjon om hvilke aktiviteter som kan inngå i prosjektet, finner du under punktet "Hva kan du søke om støtte til?".

Hvilke prosjekter vil kunne få støtte?

Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene: vei, bane, sjø og luft.

Prosjekter knyttet til effektiv, miljøvennlig og trygg maritim gods- eller persontransport kan søke, men utlysningen gjelder ikke for offshore-operasjoner og fiskeri, eller generell teknologiutvikling knyttet til maritim sektor.

Prosjekter knyttet til utvikling av miljøvennlig energi i transport, som batteri, hydrogen og biodrivstoff, vil ikke få finansiering gjennom denne utlysningen. For denne type prosjekter viser vi til Forskningsrådets utlysning av Innovasjonsprosjekt i næringslivet, tema Maritime næringer eller tema Miljøvennlig energi og lavutslipp, Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, eller til Enova.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret, kan også stå som søker.

Bedriftssammenslutninger (som for eksempel bransjeorganisasjoner), enkeltpersonsforetak, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner, kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret.

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene

Krav til FoU-leverandør

Prosjektansvarlig må kjøpe inn tjenester fra minst én norsk FoU-leverandør som er en godkjent forskningsorganisasjon.

FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet. Det er prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes behov som legger føringer for hvor stor rolle FoU-leverandøren skal ha i prosjektet, det stilles derfor ikke krav til omfanget av arbeidet. FoU-leverandørens rolle i prosjektet skal være tydelig beskrevet i søknaden.

Samarbeid med bedrifter og offentlig sektor

 • Søker kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre bedrifter, der disse bedriftene enten dekker egne kostnader eller drar nytte av Pilot-T-prosjektstøtte. Samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og for resultatene som kommer ut av det. De samarbeidspartnere som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte, blir mottakere av statsstøtte. Vi krever ikke at prosjektansvarlig samarbeider med andre bedrifter i prosjekter, men et slikt samarbeid kan utløse ekstra statsstøtte dersom kravene i statsstøtteregelverket er oppfylt.
 • Offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra oss. Også samarbeidspartnere fra offentlig sektor skal inngå i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig og med eventuelle øvrige samarbeidspartnere.
 • Prosjektet kan også kjøpe inn forskningstjenester fra internasjonale forskningsmiljøer eller norske kompetansemiljøer som ikke er godkjente FoU-organisasjoner, men dette er i seg selv ikke nok til å oppfylle oppfylle krav til FoU-leverandør. Øvrige internasjonale partnere kan delta i prosjektet dersom det fremmer verdiskaping i Norge, men deres kostnader vil ikke utløse støtte fra Pilot-T, og den utenlandske partneren må dekke egne kostnader fullt ut.

Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnere og FoU-leverandører ved søknadstidspunktet, som er utgangspunktet for bevilgning, og en avgjørende betingelse for tildeling av støtte. Ved endringer i prosjektsammensetning før eventuell inngåelse av kontakt, kan vårt tilsagn om finansiering trekkes tilbake.

Roller i prosjektet

Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtte til Pilot-T-prosjekter gis med hjemmel i Statsstøtteregelverket, nærmere bestemt EUs Gruppeunntaksforordning art. 25. Dette innebærer blant annet at:

 • Bare prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter kan få støtte. Aktiviteter som kan støttes er inkludert, men ikke begrenset til, anvendt forskning, utforming av prototyper, demonstrasjoner og pilotering.
 • Kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som patentering, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester, kan ikke få støtte.
 • Graden av støtte er begrenset og avhengig av prosjektets FoU-innhold. Prosjektaktivitet av typen "industriell forskning" kan gis høyere støttegrad enn "eksperimentell utvikling".
 • Annen offentlig støtte til dekning av de samme støtteberettigede kostnadene, vil påvirke omfanget av Pilot-T-støtte.
 • All tildelt statsstøtte vil bli offentliggjort på våre nettsider, og tildelt støtte på 500 000 euro eller mer, vil bekjentgjøres i et offentlig register.

Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi kan støtte både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de kan kategoriseres som kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Omfang av støtte

Søkt beløp er begrenset til minimum 2 millioner kroner eller maksimum 16 millioner kroner, for en prosjektperiode på mellom ett og tre år.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter:

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %


Støtteintensitetene for industriell forskning og eksperimentell utvikling kan økes med 15 prosentpoeng opp til en høyeste støtteintensitet på 80 prosent på følgende måte: dersom prosjektet omfatter et faktisk samarbeid mellom foretak der minst ett er en SMB og ingen foretak alene står for mer enn 70 prosent av de støtteberettigede kostnadene. Vi gir ikke ekstra støtte for andre forhold. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 80 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken), og tabellen over. 

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1.1.2022 og 1.6.2022. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.5.2025.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. 

Hvor skal du søke?

Forskningsrådet

Forskningsrådet støtter prosjekter hvor det er behov for ny kunnskap og testing og/eller pilotering for å ta i bruk ny teknologi og nye forretningsmodeller, også der den endelige løsningen og/eller produktet er lengre unna markedet. Pilot-T-prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal inkludere innkjøp av forskning- og utviklingstjenester fra en godkjent FoU-organisasjon.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge støtter markedsnære innovasjonsprosjekter som gir verdiskaping i Norge. Dette kan være å ta i bruk kjent kunnskap på en ny måte, og hvor prosjektet består av utvikling, demonstrasjon og/eller uttesting av løsningen i markedet. Innovasjonen må ha en høy nyhetsgrad. Her finner du Innovasjon Norges utlysning: Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger (innovasjonnorge.no)

Er du i tvil om hvor du bør søke, kontakt oss for informasjon og rådgivning.

Kontaktpersoner Forskningsrådet

Kontaktpersoner Innovasjon Norge

Legg merke til at søknadene vil bli behandlet der de er sendt inn, det vil si enten hos Forskningsrådet eller hos Innovasjon Norge, men kan bli gjort tilgjengelig for saksbehandlere i begge organisasjonene der det er hensiktsmessig, og i dialog med søker. Skulle samme bedrift levere søknad til begge adressatene, vil vi tillate oss å kontrollere hvorvidt det dreier seg om likelydende søknader eller ikke.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Tidligste tillatte prosjektstart er 1.1.2022.
 • Seneste tillatte prosjektstart er 1.6.2022.
 • I søknadskjemaet må du legge inn minst én FoU-leverandør som er godkjent norsk FoU-organisasjon.
 • Eventuelle andre samarbeidspartnere eller FoU-leverandører skal også registreres i søknadsskjemaet.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Partneropplysningsskjema for søkerbedrift og hver av de samarbeidende bedriftene. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for sentrale prosjektmedarbeidere, som skal utføre sentrale FoU-oppgaver i prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Pilot-T

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Pilot-T

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering. Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket.
Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
- Ny omsetning
- Reduserte kostnader
- Opprettholdelse av konkurranseevne

Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet. Søker bør sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.
Eksterne effekter kan være:
- Sysselsettingseffekt
- Nytte for offentlig sektor
- Nytte for det sivile samfunn
- Ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål

Gjennomføring | IP-Pilot-T

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

Gjennomføring av FoU- prosjektet:
• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?

Realisering av innovasjonen:
I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av innovasjonen relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
- Plan for risikohåndtering
- Vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
- Behov og planer for investeringer
- Behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
- Behov for utvikling av forretningsmodeller
- Håndtering av IPR

Relevans for utlysningen | IP-Pilot-T

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad støtter prosjektet opp om Pilot-Ts formål?
• I hvilken grad oppfyller prosjektet krav og føringer gitt under "Et Pilot-T-prosjekt skal" i utlysningsteksten?

Forskningsrådet vil prioritere prosjekter som

 • har høy innovasjonsgrad
 • har kvinnelig prosjektleder (når søknadene ellers vurderes likt)

Behandlingsprosedyre

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Fagpersonene samles i et panelmøte for å komme frem til en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. I vurderingen av dette kriteriet vektlegger vi prosjektets bidrag til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem, ved å få gode løsninger raskere i bruk.

Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Vi legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som danner grunnlag for vedtakene i porteføljestyret. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sitt ansvarsområde, også sett i lys av pågående prosjekter.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i uke 49. For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil vi kreve ytterligere informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne.