Gjennomført

Nettverksstøtte for lærerstipendiater finansiert av Offentlig sektor-ph.d.-ordningen

Viktige datoer

13. okt. 2021

Åpen for søknad

24. nov. 2021

Søknadsfrist

1. des. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med nettverksstøtten er å støtte institusjonene som har tatt opp lærerstipendiater gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen. Vi gir støtte til kostnader ved etablering og drift av et nasjonalt nettverk for disse lærerstipendiatene. Prosjektansvarlig institusjon skal drifte nettverket.  

Nettverket skal styrke arbeidsgiver og gradsgivende institusjoners innsats for lærerstipendiatene og bidra til økt gjennomføringsgrad for lærerstipendiater i Offentlig sektor ph.d.-ordningen. I tillegg skal vi gjennom nettverksordningen gi søkerveiledning for nye interessenter.

Om utlysningen

Midlene er øremerket nettverksstøtte til institusjonene som har tatt opp lærerstipendiater gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen. Se oversikt over hvilke dette gjelder her: Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet (forskningsradet.no). Prosjektansvarlig institusjon skal drifte et nettverk for lærerstipendiater i ordningen og gi søkerveiledning for nye interessenter.

Vi forventer et aktivt samarbeid med de andre gradsgivende institusjonene, i tillegg til kommunene/skolene der lærerstipendiatene er ansatt. Siden ikke alle lærerstipendiatene er fordelt, forventer vi at du i løpet av prosjektperioden inkluderer nye samarbeidspartnere som har gitt opptak til en lærerstipendiat gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.

Ambisjonen er at flere lærere med ph.d.-utdanning i skolesektoren skal bidra til mer systematisk forsknings- og utviklingsarbeid som er forankret i skolens praksis. Ansatte med både erfarings- og forskningskompetanse kan bidra til forskningsbasert utviklingsarbeid i skolen og til profesjonsrettet forskning ved lærerutdanningsinstitusjonene.

Nettverket skal også bidra til å informere nasjonalt om muligheten for at lærere kan ta en doktorgrad, og gjennom nettverket skal dere også gi veiledning til mulige søkere.

 I søknaden må du gi en beskrivelse av

 • nettverkets merverdi for lærerstipendiatene
 • hvordan nettverket skal bidra til at lærerstipendiatene fullfører på normert tid
 • hvordan du som søker vil være vertsinstitusjon for nettverket og sørge for organisering, drift og gjennomføring
 • merverdien av nettverket for deltakende institusjoner
 • arbeidet med informasjon til aktuelle nye lærerstipendiater
 • hvilke aktiviteter dere planlegger, og hvilke aktører dere involverer i nettverket

Denne utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner som har tatt opp lærerstipendiater gjennom offentlig ph.d.- ordningen, kan søke.

Se oversikt over hvilke dette gjelder her: Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet (forskningsradet.no)

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må spesifiseres på fakultets-/instituttnivå under prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regner vi det å være, eller å ha vært, ansatt som forsker 1 og forsker 2 som førstestillingskompetanse.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i nettverksprosjekter skal ikke registreres i søknadsskjemaet. Faktiske og/eller mulige partnere i nettverket legger dere inn i prosjektbeskrivelsen.

Hva kan du søke om støtte til?

 • opplæringsaktiviteter
 • faglig utviklingsarbeid
 • nettverks- og samhandlingsaktiviteter
 • ledelse av og administrativ tilrettelegging for nettverket

Nettverksstøtten skal dekke enkeltaktørers kostnader ved etablering og drift av et nasjonalt nettverk med norsk koordinering inn mot det strategisk viktige området som doktorgradsutdanning for lærer i skolen er.

Du finner også detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Du kan ikke søke om doktorgradsstipend, driftsmidler til gjennomføring av doktorgradsprosjekter, investeringer eller dekning av andre utgifter knyttet til institusjonenes ordinære doktorgradsutdanning. Vi gir heller ikke støtte til kostnader til publikasjoner eller FoU-aktiviteter.

Omfang av støtte

Vi kan gi støtte på inntil 8 millioner kroner til ett nettverk i denne utlysningen. Det er ikke krav om egenfinansiering. Du kan søke om støtte til dekning av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til maksimumsbeløpet.

Forutsetning for støtte

Våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er beskrevet i Forskningsrådets generelle vilkår.

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utdanning og kompetanse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av nettverket må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet. Vi gir støtte til ett nettverk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 11.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.