Gjennomført
Se Resultat

Grønn plattform – kompetanseprosjekt for forskningsinstitutter

Viktige datoer

24. mars 2021

Åpen for søknad

12. mai 2021

Søknadsfrist

1. sep. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jan. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 3024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

6. mai 2021

"Other items" er fjernet som et obligatorisk vedlegg. Får du feilmelding kan det lastes opp et tomt dokument.

26. mars 2021

Det er gjort større endringer i utlysningsteksten.

Formål

Målet med utlysningen er å gi tilskudd til prosjekter som ledes av forskningsinstitutter og andre godkjente forskningsorganisasjoner. Se presisering under "Hvem kan søke". Denne utlysningen er bare åpen for de som søker kompetanseprosjekt som en del av et Grønn Plattform hovedprosjekt.

Problemstillinger som har behov for en vesentlig forskningsinnsats for å bygge kompetanse og forskningskapasitet, skal søke et eget prosjekt for disse aktivitetene gjennom denne utlysningen.  Forskningen i kompetanseprosjektet skal ikke medføre statsstøtte til bedriftene i konsortiet og forskningsinnsatsen skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Om utlysningen

Hvordan skal du gripe an søknadsprosessen?

 • Les denne utlysningsteksten nøye.
 • Gå sammen med partnerne i konsortiet og skriv en prosjektbeskrivelse og sett opp et budsjett for prosjektet. Søk Grønn plattform – hovedutlysning
 • Problemstillinger som har behov for en vesentlig forskningsinnsats for å bygge kompetanse og forskningskapasitet, skal søke et eget prosjekt for disse aktivitetene gjennom denne utlysningen. Forskningen i kompetanseprosjektet skal ikke medføre statsstøtte til bedriftene i konsortiet og forskningsinnsatsen skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.
 • Denne utlysningen og "Grønn plattform – hovedutlysning" resulterer i uavhengige prosjekter som begge bidrar til å løse utfordringen identifisert av konsortiet i ulike deler av utviklingsløpet.
 • Ta gjerne kontakt med oss i prosessen. Vi ønsker å ha dialog med mulige søkere. Du kan kontakte Grønn plattform-teamet, se kontaktinformasjon på denne siden.

På Grønn plattform-siden legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Av Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner kan følgende to kategorier være prosjektansvarlig:

 • forskningsinstitutter underlagt retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter, forskningskonsern
 • andre organisasjoner som er godkjent etter søknad og en helhetsvurdering foretatt av Forskningsrådet

Prosjektet må omfatte samarbeid med relevante aktører i næringslivet og eventuelt samarbeidspartnere fra andre sektorer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder
Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fageksperter. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. Samme person kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad sendt til denne utlysningen.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres som uavhengig forskning av en eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med minst to relevante aktører i næringslivet og eventuelt samarbeidspartnere fra andre sektorer.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon.
 • I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kommer større brukergrupper til nytte. Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning.
 • Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet. Det betyr at en samarbeidspartner ikke samtidig kan være prosjektansvarlig og underleverandør i samme prosjekt.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Du kan søke om støtte til å dekke kostnader i forskningsorganisasjonene som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

Følgende kostnader kan dekkes i prosjektet.

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet.
 • Innkjøp av FoU-tjenester.
 • Utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter

Forutsetning for tildeling av støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Forskningsrådets finansiering går til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom å få rettigheter til prosjektresultater på gunstige vilkår.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Prosjektene må starte opp mellom 1.09.2021 og 1.1.2022. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.12.2024.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon legger inn dette i forbindelse med revidering av søknad.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelige ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Med grønn omstilling mener vi teknologier, prosesser, produkter og tjenester som er nye eller vesentlig forbedret for å gi positive effekter for klima og miljø. Grønn omstilling skal bruke naturressursene effektivt og ikke påføre skade på miljø eller samfunn. Det påligger den enkelte søker å vise hvordan hovedprosjektet vil bidra til dette. Utlysningen vil ta hensyn til prinsippene i EUs klassifiseringssystem for bærekraft (EU-taksonomien) i vurderingen av kravet til vesentlig forbedring.

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Denne del-søknaden og resterende vedlegg skal skrives på engelsk. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Oppgi ES-nummeret til hovedsøknaden i feltet "Other relevant programmes/activities/projects"

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 11 sider. Bruk standard mal.
 • Intensjonsbrev fra registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig og beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.
 • CV for prosjektleder av delprosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder av hovedprosjektet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet
 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

 

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Relevansen vurderes etter i hvilken grad søknaden treffer Grønn plattforms hovedutlysning. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

Behandlingsprosedyre

Når søknaden er mottatt, vil Grønn plattform først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Søknaden om kompetanseprosjekt vurderes deretter av habile fageksperter på aktuelle tema og fagområder. For hver enkelt søknad sjekker vi at ekspertene er habile og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. Ekspertene gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring.

Søknadene til kompetanseprosjekt vil deretter bli vurdert i sammenheng med søknaden fra konsortiet til hovedutlysningen. Søknadene vil bli rangert etter en totalvurdering av begge søknader. Det vil være denne totalvurderingen som er grunnlaget for en eventuell bevilgning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.