Gjennomført

Støtte til forskningsopphold og bruk av forskningsinfrastruktur på Svalbard og i Ny-Ålesund

Formål

Du kan søke om støtte til forskningsopphold og feltarbeid for norske forskningsinstitusjoner på Svalbard som tar for seg bærekraftig utnyttelse av marine ressurser og mer bærekraftig marin forskning. Aktiviteter som foregår i Ny-Ålesund og utnytter ressursene, nettverkene og infrastrukturen der, vil bli prioritert.

Forskningsoppholdet kan være knyttet til utviklingen av eksisterende prosjekter eller styrking av eksisterende nettverk. Det vil også telle positivt om dere har en innovativ tilnærming til forskning som inngår i flaggskipene i Ny-Ålesund, slik som utprøving av nye metoder og teknologi.

Om utlysningen

Svalbards sårbare naturmiljø trues både av klimaendringer og økende aktivitet. Ny kunnskap, teknologiutvikling og omstilling er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet på Svalbard og i Arktis for øvrig. Midlene skal også bidra til å stimulere til grønn omstilling i norsk forskningssektor.

2021–2030 er FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Prosjekter som bidrar til å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling, vil vektlegges når vi skal tildele midler. Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur og nettverk på Svalbard, vil være eksempler på en slik utvikling.  

Prosjektene bør bidra til omstilling og/eller nyskaping ved hjelp av utvikling og bruk av grønn teknologi og deling av forskingsdata og infrastruktur. Det er en fordel om prosjektene kan knyttes til et av de etablerte flaggskipene i Ny-Ålesund.

Prosjektet må registreres i Research in Svalbard-portalen.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder
Prosjektleder må ha faglig kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet. Det er ellers ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. Samme person kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • reise og forskningsopphold på Svalbard
 • innkjøp av FoU-tjenester
 • utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet
 • vi gir bidrag til lønnskostnader knyttet til forskningstid på inntil åtte uker som gjennomføres på Svalbard (bruk Forskningsrådets satser)

Omfanget av støtten
Vi kan gi støtte på 100 000–500 000 kroner per prosjekt i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering, men for UH-sektoren forutsetter Forskningsrådet noe egenfinansiering av forskertid.

Forutsetning for tildeling av støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater. Foretak kan imidlertid være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata (metadata) som kommer fram i prosjektet skal lagres i Research in Svalbard-portalen.

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis etter faktura og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. Det skal leveres en forenklet sluttrapport i egen mal. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Generelle krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg kan være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Bruk mal som du kan laste ned nederst på siden.  
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.