Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for petroleum

Viktige datoer

2. mars 2021

Informasjonsmøte

6. apr. 2021

Skissefrist

4. aug. 2021

Åpen for søknad

15. sep. 2021

Søknadsfrist

9. des. 2021

Beslutning om tildeling

1. jan. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jul. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun. 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere inntil to nye forskningssentre for petroleum. Forskningssenter for petroleum (PETROSENTER), som ble opprettet i 2013, er en langsiktig og målrettet forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Målet er å løse definerte og avgrensede utfordringer for utnyttelse av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Forskningssentrene skal styrke kapasitet og kompetanse gjennom langsiktig forskning og innovasjon med sikte på verdiskaping og samfunnsnytte.

Om utlysningen

Obligatorisk skisse

Innsendelse av skisse er obligatorisk, og fungerer som et første trinn i søknadsprosessen om forskningssenter for petroleum. Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen, er kvalifisert til å søke om midler i den endelige søknadsrunden (søknadsfristen for denne var 6. april 2021).

Krav og retningslinjer for søknadstypen

Du må sette deg godt inn i dokumentet Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter.

Overordnete rammer for utlysningen

Visjon og mål for utlysningen knyttes til målene i porteføljeplanen for Petroleum, spesielt til hovedmålet "Bærekraftig forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer" og mer spesifikt til delmålet "Forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene i åpnede områder". Alle forskningsaktiviteter må ses i sammenheng med reserve-/ressursgrunnlaget på norsk sokkel og tilhørende eksisterende og framtidige utbyggingsløsninger.

Ettersom et forskningssenter både har større økonomisk ramme og lengre prosjektperiode enn andre søknadstyper, forventer vi at dere oppnår en merverdi i form av:

 • at alle forskningsaktiviteter bidrar til et felles mål for senteret om å løse komplekse og sammensatte problemstillinger
 • at senteret har klare planer for hvordan forskningsresultatene kan bringes videre til innovasjoner
 • et bredt samarbeid mellom forskningspartnere og brukerpartnere, med beskrivelse av tydelige roller for alle partnere i senteret

Vi forventer en bred forskningsbasert utvikling av kunnskap, kompetanse og teknologi, samtidig som sentrene har helt tydelige definerte mål og avgrensninger. Dere må legge til rette for et godt samspill mellom ulike deler av senteret og dere må arbeide med senterbyggende aktiviteter og aktiviteter som sikrer en god involvering av brukerpartnere. I søknadene bør dere vise kunnskap om, og forståelse av, omverden, og dere må ha en god samhandling med andre større forskningsinitiativ innenfor, eller tilgrenset til, senterets område.

Senteret bør ha oppmerksomhet på de langsiktige perspektivene og forskningsbehovene og på at forskningsresultatene blir tatt i bruk i offshore petroleumsvirksomhet.  Det bør også komme fram i søknaden hvor tidskritiske de forskjellige forsknings- og teknologibehovene er.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke i forpliktende samarbeid med relevante aktører, som beskrevet lenger ned i utlysningen.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

 • Prosjektansvarlig må være en norsk forskningsorganisasjon, godkjent av Forskningsrådet (se "Hvem kan søke?" over).
 • Prosjektansvarlig må henvise til skissenummer for skisse innsendt før skissefrist ved innsending av full søknad.

Krav til prosjektleder

 • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.
 • Du må ha dokumentert kompetanse og/eller erfaring med ledelse av store prosjekter.
 • Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til denne utlysningen.

Krav til samarbeidspartnere og brukermedvirkning

Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter (se  Om utlysningen over) beskriver samarbeidskonstellasjon og roller i senteret. Vi har krav om brukermedvirkning i sentrene.

 • Senterets forskning skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i norsk næringsliv og eventuelt samarbeidspartnere fra andre sektorer.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Prosjektansvarlig og andre forskningspartnere i senteret kan bidra med finansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senteret og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Senteret skal ha tre eller flere finansierende samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (brukerpartnere). Forskningsrådets finansiering kan maksimalt være to ganger finansieringen fra brukerpartnere. Både kontantfinansiering og finansiering i form av brukerpartnernes egen arbeidsinnsats i senteret (såkalt in kind) skal medregnes.
 • Senteret skal ha et styre der flertallet av medlemmene kommer fra brukerpartnerne.
 • Senteret kan ha utenlandske samarbeidspartnere. Dere må dokumentere i søknaden hvordan disse vil bidra til å at senterets mål blir nådd.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtte

 • Du kan søke om maksimalt 80 millioner kroner over en åtteårsperiode, fordelt med maksimalt 50 millioner kroner de fem første årene og maksimalt 30 millioner kroner de siste tre årene. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av utfallet av midtveisevalueringen av senteret.
 • Du kan søke om støtte til å dekke en andel av de faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre aktivitetene i senteret. Du finner detaljert og viktig informasjon på våre nettsider om hva budsjettet skal inneholde, samt mer utdypende informasjon om søknadstypen i Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter
 • Forskningsrådets støtte kan ikke være mer enn to ganger finansieringen fra brukerpartnere.
 • Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av senteret. PETROSENTER omfattes dermed ikke av utlysningen vår om støtte til utenlandsopphold.

Forutsetninger for tildeling av støtte

 • Det tildeles ikke statsstøtte gjennom søknadstypen. Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:
  "Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."
 • Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.
 • Eierskap til prosjektresultater skal reguleres slik at foretak som deltar i senteret ikke mottar indirekte støtte fra deltakende forskningspartnere. Reguleringen av eierskap må derfor være i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, paragraf 28. Dette innebærer at eierskap til IPR fra prosjektet skal allokeres til de ulike samarbeidspartnerne på en måte som fullgodt reflekterer deres arbeidspakker, bidrag og respektive interesser.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.

Likestilling

Dere må ta hensyn til likestilling i arbeidet med å planlegge og utarbeide nye søknader og dette skal også inngå i senterets rekrutteringsplaner. Vi oppfordrer alle søkere til å se etter kvalifiserte kvinner som senterledere, arbeidspakkeledere og ledende forskere. Vi vil under ellers like vilkår prioritere søknader med kvinnelige senterledere og sentre med god kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Petroleum

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på en prosjektskisse innsendt til skissefristen 6. april 2021. Søknader fra godkjente søkere uten henvisning til skisse kan bli avvist.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt. 

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 20 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder (senterleder) og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Det kan maksimalt sendes inn åtte CV-er. Innsendte CV-er ut over dette vil ikke bli vurdert. CV-er skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonserklæring fra prosjektansvarlig. Det må vedlegges en intensjonserklæring fra ledelsen hos prosjektansvarlig organisasjon (1– 2 sider på engelsk) om at den vil påta seg de forpliktelser en kontrakt med Forskningsrådet innebærer. Erklæringen må også redegjøre for hvordan senteret inngår i vertsinstitusjonens faglige strategi.
 • Intensjonserklæring fra alle registrerte samarbeidspartnere (1– 2 sider på engelsk). Erklæringer fra hver partner skal ha følgende innhold:
  • Partneren må bekrefte sin intensjon om å delta aktivt som partner i senteret og beskrive hvordan dette skal skje i praksis.
  • Partneren må begrunne sin interesse i å delta i senteret. På hvilken måte vil senterets aktiviteter gagne partneren og skape muligheter som ikke vil være der uten senteret?
  • Hvilket potensial for innovasjon og bærekraftig verdiskaping ser partneren i de forventede resultatene fra senteret og hvordan vil forskningsresultatene kunne anvendes?
  • Partneren må oppsummere sitt bidrag til senteret i form av kunnskap, kompetanse og eventuell finansiering, fasiliteter og egeninnsats over senterets levetid.
  • Partneren må redegjøre for sine egne langsiktige FoU-planer og hvordan det passer med det senteret skal gjøre (strategisk forankring).

Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden. Ekspertenes navn, tittel, e-post og adresse må legges inn. Vi er likevel ikke forpliktet til å bruke søkers forslag til fageksperter.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vurder vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Vurder kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senteret beskriver virkninger og effekter som utgjør en merverdi ved å organisere en stor forskningssatsing som et forskningssenter.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Vurder kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, herunder risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Søknader blir deretter vurdert av et panel sammensatt av habile fageksperter innenfor utlysningens tematiske område. For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter, og gjennomføring. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans til utlysningen. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. For å være aktuell for bevilgning, vil søknaden mest sannsynlig måtte oppnå en hovedkarakter på 6 eller høyere.

Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som legger grunnlag for vedtakene i porteføljestyrene.

Porteføljevurderingen vil ta hensyn til følgende:

 • Karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene, samt den skriftlige vurderingen av kriteriene.
 • Hvordan innkomne søknader og store pågående prosjekter, eksempelvis andre forskningssentre, fordeler seg på utlysningens prioriterte områder.
 • Eventuelle endringer i departementets økonomiske eller faglige føringer for PETROSENTER.
 • Søknader med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt.

Porteføljestyret for petroleum fatter beslutning i saken. Det kan være aktuelt å bevilge færre enn to sentre og derved redusere rammen for bevilgning, dersom søknadstilfang og kvalitet er for lavt eller porteføljevurderingen (punktene over) tilsier dette. Det er ikke ønskelig å igangsette flere sentre som har stort overlapp i faglig innretning og aktivitet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.