Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for petroleum

Viktige datoer

02. mar 2021

Informasjonsmøte

06. apr 2021

Skissefrist

Skissefristen er midnatt 6. april.

15. sep 2021

Søknadsfrist for hovedutlysningen

09. des 2021

Beslutning om tildeling

Viktige datoer

Formål

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad til utlysningen Forskningssenter for petroleum. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen, kan heller ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. 

Målet med skisseutlysningen er blant annet å bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike forskningsorganisasjoner som opererer innenfor samme område. Forskningsrådet vil derfor offentliggjøre tittel, prosjektansvarlig, kontaktpersoner til skissene, slik at miljøer kan kontakte hverandre og dersom ønskelig inngå samarbeid om endelige søknader.

Om utlysningen

Innsendelse av skisse er obligatorisk og første fase i søknadsprosessen til utlysningen Forskningssentre for petroleum.

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen, er kvalifisert til å søke om midler i den endelige søknadsrunden. Søknader som ikke er basert på skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist. 

Hovedhensikten er at søkere ikke skal legge ned for mye arbeid i søknader som åpenbart ikke vil være konkurransedyktige for søknad om et forskningssenter for petroleum. Skisserunden kan være et verktøy for de større organisasjonene til å kunne prioritere og sortere sine initiativer, og vil være til hjelp for Forskningsrådet til å forberede behandlingen av de endelige søknadene.   

Vi sikter på å starte opp inntil to nye forskningssentre for petroleum i 2022. Visjon og mål for utlysningen knyttes til målene i porteføljeplanen for Petroleum, spesielt til hovedmålet "Bærekraftig forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer" og mer spesifikt til delmålet "Forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene i åpnede områder".

Utlysningen er rettet mot undergrunnsforståelse, som er et tema med høy betydning for verdiskaping og realisering av gjenværende ressurser på norsk sokkel. Temaet har også betydning for plugging og nedstenging av brønner. Forskningen bør innrettes mot å øke ressurs- og reservegrunnlaget på norsk sokkel og kunne gi effekter for verdiskaping i hele verdikjeden fra leting, utbygging, drift og nedstenging.

Søkere må sette seg godt inn i hovedutlysningen (se lenken over) og i dokumentet Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter (dokumentet åpnes i et nytt vindu).

En samlet liste med navn på skisseforslagene, prosjektansvarlig og kontaktperson vil bli distribuert til de forskningsorganisasjonene som har sendt inn skisse.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan sende skisse. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Godkjente forskningsorganisasjoner kan sende inn skisser.

Krav til samarbeidspartnere og brukermedvirkning
Vi stiller krav til samarbeidspartnere og brukermedvirkning, som beskrevet i hovedutlysningen og i dokumentet "Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter" (se lenker over). 

Hva kan du søke om støtte til?

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning og en skisse kan kun sendes inn én gang. Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før skissen er helt ferdig og klar til å sendes inn.

  • Skissen skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Det skal brukes egen mal for skissen. Denne kan du laste ned nederst i utlysningen.
  • Skissen skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Skissebeskrivelsen og kontaktinformasjon skal ikke overskride fem sider. Det vil kun være mulig å laste opp maksimalt fem sider. Den må lastes opp i PDF format.

Det vil omgående bli gitt automatisk bekreftelse på at skissen er mottatt. Det er søkers ansvar å forsikre seg om at innsendelsen er bekreftet.

Behandlingsprosedyre

Skissene vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet, og det vil bli gitt en skriftlig tilbakemelding. Tilbakemeldingen vil dreie seg om de formelle kravene, og om en full søknad basert på skissen kan antas å falle innenfor utlysningens formål og rammer, eller ikke.

Ingen søknader vil bli utelukket på grunnlag av skissetilbakemeldingen. Det er opp til søker på selvstendig grunnlag å vurdere om du bør utarbeide søknad eller ikke til den endelige søknadsfristen. Søknad til den endelige søknadsfristen kan bli avvist dersom den ikke oppfyller formelle krav i utlysningen. Vår tilbakemelding på skissen innebærer derfor ingen forpliktelse til å behandle søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 09:03 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.