Midler til Nasjonale forskerskoler

Planlagt

Denne utlysningen kan blir endret fram til seks uker før søknadsfristen. Fra da kan du opprette og sende inn en søknad fram til fristen. Dersom vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om det her.

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer høsten 2020. Forskningsrådet planlegger å lyse ut minimum 176 millioner kroner til nasjonale forskerskoler. Formålet med forskerskolene er å bidra til samarbeid om doktorgradsutdanning slik at kandidatene får en koordinert og kvalitetsmessig god utdanning som kvalifiserer for forskning og for annet arbeid som krever god vitenskapelig innsikt og kompetanse.  

Denne utlysningen støtter pilotprosjekter som styrker doktorgradsutdanningens relevans for arbeidslivet. Vi oppfordrer søkere til å utvikle og anvende nye metoder og tilnærminger som kan bidra til dette, i samspill med eller flere partnere i næringslivet, offentlig sektor og/eller organisasjoner.

Utlysningen koordinerer midler fra flere aktiviteter og vil være åpen for alle tematiske områder. En andel av midlene vil være forbeholdt utvalgte profesjonsutdanninger. Søknaden skal så langt som mulig omfatte alle relevante miljøer nasjonalt innenfor temaet det søkes om støtte til.

Viktige datoer

04 aug 2021

Åpen for søknad

15 sep 2021

Søknadsfrist

Desember 2021

Søkere får beskjed om de får støtte

01 apr 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jul 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30 jun 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer høsten 2020.

 

Hvem kan søke?

Universiteter og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad kan søke.

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer høsten 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer høsten 2020.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Humaniora og samfunnsvitenskap

Livsvitenskap

Naturvitenskap og teknologi

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.