Gjennomført
Se Resultat

Nasjonal forskerskole for arbeidslivsrelevans

Du kan forvente å få svar på søknaden i løpet av desember 2021 eller januar 2022.

Viktige datoer

18. jan 2021

Søkerseminar for nasjonale forskerskoler

Meld deg på det digitale arrangementet her.

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

Desember 2021

Søkere får beskjed om de får støtte

01. jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jul 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Med disse midlene ønsker vi å støtte prosjekter som styrker doktorgradsutdanningens relevans for arbeidslivet. Et mål er å øke samspillet mellom akademia og andre samfunnsaktører gjennom forskeropplæringen. Vi oppfordrer søkere til å utvikle og bruke nye metoder og tilnærminger som kan bidra til dette, i samspill med én eller flere partnere i næringslivet, offentlig sektor og/eller organisasjoner.   

Nasjonale forskerskoler skal heve kvaliteten og relevansen i norsk doktorgradsutdanning gjennom fornyelse og kvalitetsutvikling, faglig opplæring av høy kvalitet og relevans. Dette skjer gjennom nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Målet er at kandidatene får en koordinert utdanning av god kvalitet som kvalifiserer for forskning og annet arbeid som krever god vitenskapelig innsikt og kompetanse på høyt nivå.

Nasjonale forskerskoler er basert på et nettverk av fagmiljøer der universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter kan inngå og være et supplement til institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Kandidater som er tilknyttet en forskerskole, avlegger doktorgraden ved sitt eget lærested.

Vi koordinerer midler fra flere aktiviteter og utlysningen er åpen for alle tematiske områder. Søknaden kan være organisert i et nasjonalt eller regionalt nettverk, og den skal være forankret i et sterkt fagmiljø som også har vertskapsansvaret.  

Om utlysningen

Forskningsrådet tar sikte på å starte opp inntil 13 nye forskerskoler i 2022.

Vi arrangerte søkerwebinar om utlysningen mandag 18. januar.

Presentasjoner fra webinaret ligger på informasjonssiden vår om forskerskoler.

Dette er en såkalt fellesutlysning med samfinansiering fra flere budsjettformål. Dersom du mener at søknaden er relevant for både den åpne utlysningen og én eller flere av de tematiske utlysningene, kan du velge flere temaer. Det velger du i selve søknadsskjema som blir klart fra og med 4. august. Husk å beskrive søknadens relevans for temaet i prosjektbeskrivelsen.

Hvem kan søke?

Universiteter og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

 • universiteter og høyskoler
 • utenlandske universiteter
 • institutter
 • private bedrifter og organisasjoner
 • statlig og/eller kommunal sektor

Krav til forskerskolen

En nasjonal forskerskole er et forpliktende samarbeid i, og mellom, norske universiteter og høyskoler. Forskerskolen kan i tillegg inngå samarbeid med utenlandske universiteter og forskningsorganisasjoner uten rett til å tildele doktorgrad (forskningsinstitutter, helseforetak).

I denne utlysningen stiller vi krav til prosjektene om samarbeid med arbeidslivet.

Forskerskolen skal ha en synlig organisering med eget opptak, et strukturert faglig program for studieløpet, en faglig og administrativ ledelse og et styre som sikrer representasjon fra partnerinstitusjonene, doktorgradskandidatene og fra arbeidslivet. En forskerskole bør omfatte minimum 20 doktorgradskandidater ved full drift. Faglig leder og styre har det overordnete ansvaret for å utvikle de faglige aktivitetene ved skolen. Faglig leder og styrets leder skal representere forskjellige institusjoner.

Vi legger vekt på at forskerskolens forventede nytteverdi er begrunnet både i vitenskapelig kvalitet og i relevans for arbeidslivet. I søknaden må du beskrive forventede resultater, virkninger og effekter på kort og lang sikt og hvordan disse kan dokumenteres.

I søknaden skal du beskrive hvordan forskerskolen skal sørge for at kandidatene tilegner seg:

 • teoretiske og metodiske kunnskaper og ferdigheter til å utføre forskning på høyt akademisk nivå
 • generelle ferdigheter som har relevans for forskning og for stillinger på høyt nivå i akademia og i arbeidslivet ellers
 • innsikt i egen kompetanse og hvilke kunnskaper og ferdigheter som kreves for å nå egne mål og ambisjoner
 • god forståelse av hvordan forskning og innovasjon kan tas i bruk
 • kunnskaper og ferdigheter for åpen forskning, inkludert datadeling, åpen publisering, ansvarlig forskning, og brukerinvolvering
 • grunnleggende ferdigheter i innovasjon og entreprenørskap der det er relevant

Forskerskolen skal legge til rette for at den enkelte kandidat får et opplæringstilbud som er tilpasset hvor de er i studieløpet og gi mulighet for personlig oppfølging. Skolen skal legge til rette for at kandidatene deltar i aktiv og god interaksjon med lærekreftene, slik at de har innflytelse over egen læring. Kandidatene skal ha medinnflytelse i planlegging av skolens aktiviteter.

Søker skal utarbeide en plan for hvilke opplæringselementer som skal inngå i ulike faser av studieløpet.

Vi forventer at forskerskolene etablerer en egen hjemmeside som blant annet beskriver roller, ansvar og aktiviteter, i tillegg til måloppnåelse, virkninger og effekter av aktivitetene. 

Vi oppfordrer også forskerskolene som får bevilgning til å samarbeide seg imellom. Forskningsrådet vil invitere til årlige samlinger med sikte på idé- og erfaringsutveksling.

Krav til prosjektansvarlig

Vertskapsansvarlig er den organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig. Vertskapsansvaret skal ivaretas av en gradsgivende institusjon som kan vise til forskning av høy vitenskapelig kvalitet på det aktuelle området. Ansvaret for skolens ledelse og drift kan ikke delegeres.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad, oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen og erfaring med forskningsledelse, doktorgradsutdanning, og nasjonalt og/eller internasjonalt samarbeid. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet vil bli vurdert av et ekspertpanel. Prosjektleder kan være prosjektleder for maksimalt én søknad.

Krav til samarbeidspartnere

Søknaden skal være forankret hos alle samarbeidspartnerne og utformes i dialog med relevante doktorgradsprogrammer ved de samarbeidende institusjonene. Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging og gjennomføring av forskerskolens aktiviteter. Samarbeidet skal forankres i avtaler.

Aktører i arbeidslivet kan være potensielle arbeidsgivere i offentlig sektor, privat sektor og/eller organisasjoner. Det gis ikke statsstøtte til partnere i næringslivet. Det betyr at bedrifter og andre foretak ikke kan være støttemottakere i forskerskolen.

Omfang av støtte

 • Det kan søkes om maksimalt 16 millioner kroner fordelt over en åtteårsperiode.
 • Alle forskerskoler vil bli evaluert etter halvgått løp. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av utfallet av midtveisevalueringen.
 • Det tildeles ikke statsstøtte.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Opplæringsaktiviteter
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Nettverks- og samhandlingsaktiviteter
 • Ledelse og administrativ tilrettelegging

Du finner også detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Det kan ikke søkes om doktorgradsstipend, driftsmidler til gjennomføring av doktorgradsprosjekter, personal- og indirekte kostnader for de samarbeidende institusjonenes forskere og undervisningspersonale, investeringer eller dekning av andre utgifter knyttet til institusjonenes ordinære doktorgradsutdanning.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle temaområdene under er aktuelle for utlysingen. Samtidig har utlysningen øremerkede midler med spesifiserte prioriteringer.

Hvilket tema du mener søknaden din er relevant for, velger du i søknadsskjemaet. Du kan velge flere temaer.

96 millioner kroner av midlene skal gå til forskerskoler uten tematisk prioritering. 

Humaniora og samfunnsvitenskap

Livsvitenskap

Naturvitenskap og teknologi

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Global helse

Utdanning og kompetanse

Profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse

Velferd, kultur og samfunn

Arbeids- og velferdstjenestene

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være universitet med rett til å tildele doktorgrad.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknaden må inneholde søknadsbeløp, altså hva det søkes om.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av forskerskolen må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Intensjonserklæringer/bekreftelse fra samarbeidspartnerne i nettverket, og i arbeidslivet.

Intensjonserklæringene skal bekrefte partnerinstitusjonenes bidrag i søknaden. Ved en eventuell kontraktsinngåelse vil det bli krevet forpliktende samarbeidsavtaler mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne i forskerskolen, der blant annet gjensidig godkjenning av doktorgradskurs må inngå.

Søknader som ikke oppfyller de generelle kravene til søknaden og krav til obligatoriske vedlegg vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i forskerskolen etter retningslinjene for søknadstypen.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Forlengelse av eksisterende forskerskoler vil ikke bli prioritert.

Behandlingsprosedyre

Forvurdering

Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist. Søknader som er merket med en av de tematiske prioriteringene og som blir vurdert av administrasjonen til ikke å falle inn under den prioriteringen, vil bli vurdert som en del av den åpne utlysningen. 

Panelbehandling

Søknadene vurderes så av fageksperter med bred kompetanse, som senere samles i panelmøte og sammen blir enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene og samlet vurdering og utarbeider omforente skriftlige vurderinger.

Vedtak om bevilgning

Vedtak om bevilgning vil fattes i to trinn. Porteføljestyrer som har lyst ut midler på prioriterte områder fatter beslutning først, på grunnlag av innstillinger utarbeidet av administrasjonen. Til grunn for beslutningen, ligger karakterene fra panelvurderingene og en porteføljevurdering der dette er relevant.

Prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt.

Administrasjonen utarbeider deretter innstilling for alle støtteverdige søknader som ikke allerede har fått bevilgning. Styret, eller det beslutningsorgan som styret bestemmer, fatter så bevilgningsvedtak på grunnlag av karakterer fra fagpanelene, samt vurderinger av tematisk og faglig bredde (porteføljevurdering).

Svar på søknaden

Forventet svar på søknaden er i løpet av desember 2021 eller januar 2022.

Vær oppmerksom på at utlyst beløp, totalt og per tema, er et anslag over tilgjengelige midler. Endelige bevilgede beløp kan avvike noe fra anslaget.

Prosedyren vi beskriver, kan bli noe endret som følge av situasjonen som korona-pandemien forårsaker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.