Gjennomført

Styrke barn og unges digitale kompetanse og forståelse av digital teknologi

Viktige datoer

3. feb. 2021

Åpen for søknad

17. mars 2021

Søknadsfrist

1. jun. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke barn og unges digitale kompetanse og forståelse av digital teknologi. Med disse midlene ønsker vi å bidra til barn og unges muligheter til å lære seg hvordan digitalt innhold og tjenester utvikles og anvendes. 

Om utlysningen

Forskningsrådet vil fremme vitenskapelig tenkning i samfunnet. Fremtidens kritiske tenkning handler blant annet om digitalisering. Digital kompetanse basert på vitenskapelig metode, vil gjøre barn og unge i stand til å kunne bruke og ikke minst skape digitalt innhold og digitale tjenester. Derfor er det viktig å tilgjengeliggjøre kompetanse som kan bidra til økt forståelse for, og innsikt i, digital teknologi i denne målgruppen.

Med disse midlene ønsker vi å styrke barn og unges muligheter til å lære seg hvordan digitalt innhold og tjenester utvikles og anvendes.  Dette ønsker vi å legge til rette for gjennom bidrag til kompetanse- og utviklingsopplegg innenfor frivillig sektor som er rettet mot barn og unge utenfor skoletid, og som har innhold og tjenesteutvikling innenfor digital teknologi som mål.  

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner kan søke. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret. Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte. 

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en registrert frivillig organisasjon som kan dokumentere at de arbeider inn mot barn og unge innen feltet digital kompetansebygging

Den frivillige organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder
Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Krav til samarbeidspartnere
Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.

FoU-leverandører
Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere kan engasjere virksomheter til å gjennomføre FoU-aktiviteter i prosjektet. FoU-leverandørers egnethet vil bli gjenstand for faglig vurdering. FoU-leverandører kan være godkjente forskningsorganisasjoner eller andre virksomheter med betydelig FoU-virksomhet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra eventuelle samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

  • personal- og indirekte kostnader
  • driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet
  • innkjøp av FoU-tjenester
  • utstyr (inntil 20 prosent av totalbudsjett)

Omfanget av støtten
Vi kan gi støtte på 500 000–1 500 000 kroner per prosjekt i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering.

Forutsetning for tildeling av støtte

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Beregning av støtte
Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader

Du kan søke om støtte til budsjetterte prosjektkostnader.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Prosjektene må starte opp mellom 1.6.2021 og 1.10.2021 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021. Seneste tillatte prosjektslutt er 1.10.2023.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten ved at det faktureres fra prosjektansvarlig organisasjon. Vi dekker bare reelle kostnader som er ført i organisasjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle friville organisasjoner.

Kommunikasjon og formidling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse, på 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
  • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
  • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen er fullstendig utfylt og svarer på utlysningen.

Behandlingsprosedyre

Forventet svar på søknaden er 1. juni 2021.

Se også: Slik behandler vi søknader.

For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.