Gjennomført

Forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning

Utlysningen er nå bare åpen for forprosjekter fra N2 Nord-Norge. Utlysningen vil bli stengt når midlene til disse er delt ut.

Formål

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Om utlysningen

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller Horisont Europa.

Hvordan søke?

Du tar kontakt med FORREGION mobiliseringsprosjektet (Se liste med lenker nedenfor) eller en kompetansemegler i fylket der bedriften er lokalisert. Fylkeskommunene har ulike prioriterte satsingsområder og disse legger føringer for hvilke bedrifter som kan søke.

Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet.

Det kan være en egen søknadsfrist i ditt fylke. Fylkene kan ha egne støttesatser.

Etter dialog med fylkeskommunen oppretter du en søknad via denne utlysningen.

Søknader som leveres uten at søker har vært i kontakt med den aktuelle fylkeskommunen eller kompetansemegler tilknyttet FORREGION, kan avvises.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Kontaktinformasjon og lenker til Fylkeskommunenes sider

 • N2 Nord-Norge (siden lagt ned)

Kompetansemeglere
Finn kompetansemeglerne i ditt fylke

Hvem kan søke?

Bedrifter med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FOU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Forskningsrådet.

Krav til FoU-partner og FoU-leverandører

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU partner eller - leverandør. Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området.

Forskningsorganisasjonen skal registreres som FoU leverandør eller FoU-partner, avhengig av hvilken rolle de har i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet skal bestå av aktivitet som faller innenfor kategoriene industriell forskning, eksperimentell utvikling eller forundersøkelser. Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos bedriften
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Kartlegging av litteratur og forskningsfront kan kun inngå som en mindre aktivitet.

Beregning av støtte

Bedriften kan få dekket inntil 320 000 kr kroner og inntil 70 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Minst 70 prosent av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU. Hvis støttebeløpet er på 200 000 kroner, innebærer det at 140 000 kroner må benyttes til kjøp av FoU.

Forutsetning for støtte

Støtten blir tildelt som bagatellmessig støtte, med hjemmel i Kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2. Et foretak kan totalt få tildelt maksimalt 200 000 euro i bagatellmessig støtte i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell tildeling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Mer informasjon følger av EUs forordning om bagatellmessig støtte

Egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 30 prosent egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats som for eksempel personal- og indirekte kostnader. Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv, offentlig sektor og andre søkere finner du her.

Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn.  

Støtten kan ikke brukes til

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og lagre søknaden flere ganger før du sender den inn. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Vedleggene skal være i PDF-format.

Du finner vedleggsmalene nederst i utlysningen (bortsett fra mal for prosjektbeskrivelse som du får fra fylkeskommunen).

Obligatoriske vedlegg

 • Mal for prosjektbeskrivelse som får du fra fylkeskommunen du skal søke om støtte fra
 • CV for prosjektleder. Bruk valgfri eller standard mal
 • Partneropplysningskjema
 • Egenerklæringskjemaet "Bagatellmessig støtte"

Valgfritt vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet, på maks 4 sider

Søknader som ikke oppfyller kravene gitt i utlysningen, vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. 

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon (forprosjekt for regional innovasjon)

Innovasjonsgrad
• I hvilken grad møter innovasjonsidéen i prosjektet et udekket behov?
• Hvor original og nyskapende er innovasjonen?

Relevans og kvalitet på FoU-aktivitetene
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene relevante og/eller av kritisk betydning for innovasjonen og som bidrag til forprosjektet?

Virkninger og effekter (forprosjekt for regional innovasjon)

Verdiskapingspotensial og gevinstmuligheter
• I hvilken grad er det potensial for at resultatene fra forprosjektet kan bidra til
– verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor?
– å løse betydelige nåværende og fremtidige samfunnsutfordringer, også med henvisning til FNs bærekraftmål?

Gjennomføring (forprosjekt for regional innovasjon)

Plan for forprosjektet:

Hvor god er
• Kvalitet på prosjektplanen med mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger
• Kvalitet/kompetanse til prosjektleder og eventuell prosjektgruppe
• Organisering, med roller og ansvarsdeling, styring og strategisk forankring
• Budsjett og finansiering

Plan for utnyttelse av FoU-resultatene for innovasjonen:
• Hvor god og realistisk er bedriftens plan for videre utvikling av ideen når forprosjektet er gjennomført? (f.eks. i form av hovedprosjekt)

Prosjektidéens relevans (forprosjekt for regional innovasjon)

Prosjektidéens relevans:
• Hvor godt vil forprosjektet bidra til at bedriften får erfaring med å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid?
• Hvor godt er forprosjektet i tråd med de regionale satsingsområdene?

Samlet vurdering (forprosjekt for regional innovasjon)

Behandlingsprosedyre

Se fylkeskommunenes utlysningssider for når du kan forvente svar på søknaden.

Når søknadene er mottatt av Forskningsrådet, sendes de til fylkeskommunen for vurdering. Fylkeskommunen vurderer om søknaden fyller de formelle kravene, og om den er i tråd med satsingsområdene. Fylkeskommunen leverer innstilling (ekspertvurdering) til Forskningsrådet.

Forskningsrådet gjør endelig vedtak. Fylkeskommunen har ansvar for å iverksette vedtak og følge opp tildelinger.

Prosjektstart og prosjektslutt

Prosjektet må ikke starte før du har fått svar på søknaden.

Seinest tillatte prosjektstart er 3 måneder etter mottatt bevilgning.

Seneste tillatte prosjektslutt er 15 måneder etter mottatt bevilgning.

Se informasjon om klagemuligheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.