Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Bedrifter, både nytt og etablert næringsliv, kan søke om støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet. 

Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen skal føre til bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedrifter i Norge. Innovasjonsprosjektet skal også gi andre samfunnsøkonomiske gevinster, som for eksempel deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

Dersom du skal søke Forskningsrådet om støtte, gjør du dette via en utlysning. Du finner all nødvendig informasjon om utlysninger, inkludert krav til søknaden og vurderingskriterier som benyttes.