Forskerprosjekt

Vi lyser ut midler til Forskerprosjekt årlig. I 2020 var fristen 25. mai, fristen for 2021 er 10 februar. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke eller være samarbeidspartner i Forskerprosjekter.

Behandlingsprosedyre for søknadene vi mottok 25. mai 2020

Mai/juni 2020

Forvurdering av søknadene

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen, blir avvist.

Juni 2020

Opprette ekspertpaneler

Vi etablerer internasjonale paneler à 4–8 eksperter med kompetanse tilpasset søknadene som panelet skal vurdere.

August/oktober 2020

Panelmøter

Alle i panelet vurderer samtlige søknader før møtet. I møtet blir de enige om endelig karakter, skriftlig vurdering og rangering av de beste.

November 2020

Vurdering av relevans. Innstilling

Vi vurderer relevans for tema(er) søker har valgt (unntatt banebrytende forskning).
Vi lager forslag til innvilgelser og avslag.

Desember 2020

Vedtak om bevilgning og avslag

Aktuelt porteføljestyre fatter vedtak. Resultatene kunngjøres på vårt nettsted og til søker via Mitt nettsted.

Behandlingsprosedyre for søknadene vi mottok 25. mai 2020

Om søknadstypen

Formålet med Forskerprosjekt er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse.

Utlysningene er innrettet for å nå forskere i ulike stadier av karrieren, fremme grensesprengende forskning og internasjonalisering.

Fakta om Forskerprosjekt for fornyelse

Dette tilsvarer det som inntil 2019 het forskerprosjekt og ble lyst ut gjennom en rekke programmer og aktiviteter. Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Les sist gjennomførte utlysning.

Fakta om Forskerprosjekt for unge talenter

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Les sist gjennomførte utlysning.

Fakta om Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Les sist gjennomførte utlysning.

Fakta om Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Formålet med midlene vil være å styrke grunnleggende og grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid, og å flytte forskningsfronten. Gjennom større bevilgninger og krav til samarbeid mellom forskere fra forskjellige fag, vil vi frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid.

Her kan du lese utlysningen som ble flyttet til 2021 pga korona-pandemien.