Forskerprosjekt

Vi lyser ut inntil 2,5 milliarder til Forskerprosjekter i 2020.

Vi lyser ut midler til Forskerprosjekt årlig. I 2020 er søknadsfristen 20. mai.

Den planlagte utlysningen av Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt er utsatt til 2021 på grunn av korona-pandemien.

Formålet med Forskerprosjekt er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Midlene er lyst ut gjennom tre utlysninger, der vi ønsker å nå forskere i ulike stadier av karrieren, fremme internasjonalisering og skape grensesprengende forskning.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad for disse tre utlysningene

Hvis du er prosjektleder på et Forskerprosjekt, Unge forskertalent-prosjekt eller Mobilitetsstipend som ble innvilget etter behandlingen av søknader vi mottok til fristen 10. april 2019, kan du ikke sende inn søknad til fristen 20. mai 2020.

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på.

Se hvilke forskningsorganisasjoner som kan søke midler hos oss eller være samarbeidspartner i forskningsprosjekter.

Fakta om Forskerprosjekt for fornyelse

Støttegrenser: Kr 4 000 000-12 000 000
Antatt tilgjengelige midler: Kr 1 750 000 000
Prosjektvarighet: 36-72 måneder

Denne utlysningen tilsvarer det som inntil 2019 het forskerprosjekt og ble lyst ut gjennom en rekke programmer og aktiviteter. Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder. De tilgjengelige midlene er øremerket 16 ulike tema, hvorav 590 millioner til banebrytende forskning (FRIPRO).

Fakta om Forskerprosjekt for unge talenter

Antatt tilgjengelige midler: Kr 350 000 000
Støttegrenser: Kr 4 000 000-8 000 000
Varighet: 36-48 måneder

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder. Midlene er øremerket utdanningsforskning, havbruksforskning og banebrytende forskning (FRIPRO).

Fakta om Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Antatt tilgjengelige midler: Kr 50 000 000
Støttegrenser: Kr 3 000 000-3 900 000
Varighet: 36 måneder

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Midlene er øremerket banebrytende forskning (FRIPRO) innenfor alle fag og forskningsområder.

UTSATT: Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Den planlagte utlysningen av Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt er utsatt til 2021 pga korona-pandemien.

Formålet med midlene vil være å styrke grunnleggende og grensesprengende forskning av høy vitenskapelig kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid, og å flytte forskningsfronten. Gjennom større bevilgninger og krav til samarbeid mellom forskere fra forskjellige fag, vil vi frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid.