Føring av personalkostnader og indirekte kostnader for næringsliv, offentlig sektor og andre søkere

Slik beregner du satser for bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter som ikke er forskningsorganisasjoner.

Virksomhetene kan budsjettere personalkostnader og indirekte kostnader for sitt FoU-personale under ett, ut fra en beregnet timesats. Timesatsen for den enkelte FoU-medarbeider beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn.

Timesatsen skal dekke lønnskostnader, med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for FoU-medarbeiderens innsats i prosjektet. Dette tillegget må dere kunne godtgjøre ut fra kostnader som er ført i regnskapet til virksomheten.

Ved beregning av timesatser gjelder følgende regler:

  • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader. Maksimal beregningssats er 1,2 promille av årslønnen.
  • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.
  • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert av Forskningsrådet med 1850 timer per år.

I søknaden kan dere budsjettere med en felles timesats. Dersom søknaden innvilges, må regnskapet for prosjektet basere seg på faktisk lønn for den enkelte medarbeider.