Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Tiltaksplan for investeringer

Banebrytende forskning (FRIPRO) skal lyse ut midler til Forskerprosjekt innenfor variantene Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Utlysningene bidrar til samfunnsmålet om at Norge skal ha en solid kunnskapsbase med grunnleggende og grensesprengende naturvitenskapelig og teknologisk forskning av høy vitenskapelig kvalitet (samfunnsmål 1).

De tre søknadsvariantene innenfor Forskerprosjekt bidrar til brukermålet om at forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten (brukermål 1). Spesielt søknadsvariantene Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, samt utlysning av forskningsopphold i utlandet for stipendiater og prosjektledere for Unge talenter, bidrar til målet om at talentfulle forskere skal ha attraktive og forutsigbare karriereveier (brukermål 2). 

ROMFORSKNING er en løpende aktivitet som skal bidra til best mulig utnyttelse av norske investeringer i relevant forskningsinfrastruktur og internasjonale programmer innenfor romforskning. Aktiviteten skal etablere økt grunnleggende kunnskap om verdensrommet og Jorda og bidra til utviklingen av en ny generasjon romforskere. Den skal bidra til forskningsmessig utnyttelse av norsk romaktivitet spesielt knyttet til Norges deltakelse i European Space Agency (ESA), European Incoherent SCATter (EISCAT) og Nordic Optical Telescope (NOT). Formålet med aktiviteten er å styrke og videreutvikle grunnforskning knyttet til utnyttelsen av medlemskapet i disse organisasjonene samt øvrig ESA-relevant vitenskapelig infrastruktur i Nord-Norge og på Svalbard. ROMFORSKNING skal gjennom dette gi:

  • Økt kunnskap om Sol-Jord fysikk med vekt på forståelse av grunnleggende prosesser i solen og i dens atmosfære og hvordan solvind og solaktivitet påvirker det globale miljø og teknologiske systemer
  • Økt kunnskap om Universets oppbygging og utvikling med vekt på forståelse av fundamentale astrofysiske prosesser
  • Økt kunnskap om Jordas tilstand gjennom jordobservasjoner fra satellitter, inkludert metodeutvikling for bruk av informasjon samlet inn ved satellitter

For ROMFORSKNING planlegges utlysninger av forskerprosjekter hvert annet år framover.

Siden det er begrensede midler tilgjengelig, prioriterer ROMFORSKNING i 2023 å lyse ut midler til unge talenter. Dette for å bidra til rekruttering og utvikling av en ny generasjon romforskere.

Tabellene nedenfor gir en kortfattet oversikt over tiltakene i form av utlysninger som er planlagt for 2023-2025. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 er det foreslått tilført ekstra midler til Forskningsrådet for å slette underskuddet tidligere år. Det blir derfor en utlysning av Forskerprosjekt for unge forskertalenter våren 2023 og utlysning av Forskerprosjekt for fornyelse og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet høsten 2023 for prosjekter med oppstart i 2024.

Tallene er hentet fra Langtidsbudsjettet (LTB) for aktivitetene som ligger under porteføljestyret. Det er usikkerhet knyttet til det endelige utlysningsbeløpet for det enkelte år siden de endelige budsjettforutsetningene ikke er kjent. Utlysningsbeløpet i 2023 er avhengig av behandlingen av statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. For 2024 og 2025 er endelige tall for FRIPRO ennå uklare og det er derfor ikke ført opp tall i tabellene.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Søknadstyper

Planlagt 2023
(beløp i mill. kr)

Banebrytende forskning (FRIPRO)

Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Forskerprosjekt:

·      Unge talenter

72

Banebrytende forskning (FRIPRO)

Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

 

Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Forskerprosjekt:

·      Fornyelse

·      Mobilitet

208

 

Banebrytende forskning (FRIPRO)

Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Koordinerings- og støtteaktivitet

1,5

ROMFORSKNING

Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

Forskerprosjekt

·      Fornyelse

·      Mobilitet

 

24

ROMFORSKNING

Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Koordinerings- og støtteaktivitet

1,0

SUM

 

 

306,5

Viktigste utlysningstiltak i andre deler av Forskningsrådet (fra porteføljeplan):

  • Utlyse kompetanse- og samarbeidsprosjekter innenfor tematiske satsinger
  • Utlysninger rettet mot utvikling av fagmiljøer innen tematiske satsinger
  • Utlysninger innenfor strategiske satsingsområder

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:54 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.