Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Innledning

Forskningsrådets portefølje innen naturvitenskap og teknologi favner bredt og omfatter mange fagdisipliner og tema. I 2021 utgjorde denne porteføljen om lag 5 mrd. kroner (unntatt basisbevilgninger til forskningsinstitutter). Porteføljen inngår i porteføljen til en rekke porteføljestyrer og finansieres gjennom aktiviteter underlagt disse.

Porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi har følgende samfunnsmål som bygger opp under Forskningsrådets strategi:

  1. Norsk naturvitenskapelig og teknologisk forskning er fremragende og av høy vitenskapelig kvalitet
  2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt samarbeid
  3. Naturvitenskapelig og teknologisk forskning bidrar til å løse store bærekraft- og samfunnsutfordringer


Forskere i hele karriereløpet er i hovedsak målgruppen for investeringer og rådgivende tiltak.

Porteføljeplanen har følgende brukermål:

  1. Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten
  2. Forskerutdanningen holder høy internasjonal kvalitet og fremragende forskere har attraktive karriereveier
  3. Forskningsmiljøene har relevante, oppdaterte og bredt tilgjengelige forskningsinfrastrukturer
  4. Forskningsmiljøene følger beste praksis innen åpen forskning
  5. Forskere innen naturvitenskap og teknologi bidrar til bærekraft og grønne omstillinger på viktige samfunnsområder
  6. Det er stor grad av kunnskaps- og kompetanseoverføring mellom grunnforskningsmiljøer og anvendte forskningsmiljøer
  7. Utfordringer og behov i forskning, samfunn og næringsliv er utgangspunkter for nysgjerrighetsdrevet tverrfaglig samarbeid mellom forskningsmiljøer og konvergens mellom fagområder

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi forvalter investeringer i FRIPRO) innen naturvitenskap og teknologi (FRINATEK), Romforskning og Vitensentre[1] som utgjør om lag 5 prosent av den totale porteføljen innenfor naturvitenskap og teknologi. Foreliggende investeringsplan gjelder kun for de budsjettmidlene Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi kan lyse ut.

[1] Grunnbevilgninger til Vitensentrene kanalisert gjennom Forskningsrådet. Dette er midler øremerket til vitensentre og skal ikke lyses ut.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.