Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Prioriteringer

Porteføljestyrets egne investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet og har som mål å bidra til å flytte kunnskapens grenser. Den grunnleggende forskningen gir nye innsikter som endrer kunnskapsområder, og fungerer i et fruktbart samspill med anvendt forskning og innovasjon.

Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologis viktigste prioriteringer 2023-2025:

  • Fremme grunnleggende forskning for langsiktig kunnskapsberedskap og økt kunnskap om eksisterende samfunnsutfordringer.
  • Fremme kompetanseoverføring og anvendelse av naturvitenskapelig og teknologisk forskning på relevante områder som møter behov i forskning, samfunn og næringsliv.
  • Utvikle virkemidler, indikatorer og måltall for å stimulere til grensesprengende forskning.
  • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn.
  • Stille tydelige forventninger til prosjektledere om å være aktive i å søke midler fra Horisont Europa (gjelder særskilt ERC) og andre internasjonale midler.
  • Vurdere behov for strategiske virkemidler for å fremme potensiale og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag og også på områder med betydning for samfunnsutfordringer og næringsliv.
  • At forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning
  • At forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur
  • At forskere innen naturvitenskap og teknologi bidrar aktivt til bærekraftig omstilling på viktige samfunnsområder

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.