Porteføljeanalyse for Klima og polar

5. Vedlegg 2: Bevilgninger til Forskningsrådets innsats på klima- og polarforskning

Klima- og miljødepartementet har sektoransvar for klimaforskningen og er den største finansøren av klimaporteføljen. I tillegg bidrar Kunnskapsdepartementet med sektorovergripende finansiering. Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet har tidligere bidratt til budsjettformålet KLIMAFORSK, samt Utenriksdepartementet med en øremerket bevilgning til forskning om Europeisk klima- og energipolitikk. Kunnskapsdepartementet har sektoransvaret for polarforskningen og er det departementet som bidrar mest til finansiering av polarporteføljen. Vi har ikke vurdert hvor sto andel av departementenes finansiering til de ulike budsjettformålene som til slutt går inn i klima- og polarporteføljen, men tabell 1 gir en oversikt over hvilke departement som i 2021 har finansiert de av Forskningsrådets budsjettformål som bidrar mest til klima- og polarporteføljen. For flere av de største budsjettformålene (FORINFRA, FRINATEK, PETROMAKS2 og SFF) går imidlertid bare en mindre del til klima- og polarforskning. NFDs bidrag til MARINFORSK kan sees i lys av at 60 prosent av ressursinnsatsen i norsk polarforskning er marint.

 

KD

KLD

NFD

OED

ASD

LMD

SD

Arven etter Nansen

60

 

 

 

 

 

 

ENERGIX

23

92

 

0,4

 

12

30

FORINFRA

769

 

 

 

 

 

 

FRINATEK

297

 

 

1

 

 

 

KLIMAFORSK

62

103

 

 

 

 

 

MARINFORSK

9

36

113

3

 

 

 

PETROMAKS2

36

 

 

195

22

 

 

POLARPROG

64

9

 

 

 

 

 

SFF

352

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Departementenes budsjett i 2021 til de største budsjettformålene i klima- og polarporteføljen. Tall i mill. kroner.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.