Investeringsplanen for Klima og polar

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplan 2023-2025

Denne investeringsplanen skal bidra til å realisere porteføljeplanen for klima og polar. Investeringene skal iverksettes gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Planen er utarbeidet for årene 2023 til 2025, men vil oppdateres årlig med informasjon om de aktuelle utlysningene.

Samfunnsmålene for klima- og polarforskningen er:

  1. Samfunnet har kunnskap og kompetanse til å gjennomføre omstillingen til netto null klimagassutslipp, er tilpasset klimaendringene, og hensyntar naturmangfold
  2. Samfunnet har god kunnskap om klimasystemet og klimaendringer, og klimaendringenes effekt på, og samspill med, natur og samfunn
  3. Samfunnet har god kunnskap om miljøtilstand, klimaendringer, og samfunnsutvikling i polarområdene
  4. Norge ivaretar sitt særlige ansvar i polarområdene
  5. Svalbard er et område for ledende internasjonalt forskningssamarbeid om klima- og miljøforskning i Arktis

Samfunnsmålene og konkretiseringen i 12 brukermål, se kapittel 3, bygger opp under mål og prioriteringer i Forskningsrådets strategi Idekraft verden trenger. Målene for porteføljen skal nås ved hjelp av investeringer gjennom budsjettformålene KLIMAFORSK og POLARPROG, samt gjennom Miljø- og utviklingsarena (MILUTARENA). Porteføljestyret for Klima- og polar har også ansvar for Svalbard Science Forum (SSF), prosjektet Arven etter Nansen (AeN), Joint Programming Initiative Climate (JPI Climate) og Water Security for the Planet (Water4All).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:41 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.