Porteføljeanalyse for Hav

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

Forskningsrådets totalportefølje innenfor hav, inkludert basisbevilgninger til instituttene, var på 1600 mill. kroner for 2021, fordelt på 872 prosjekter. Den norske innsatsen finansiert av EU var 270 mill. kroner i 2021 fordelt på 119 prosjekter. Utviklingen de siste 5 år i innsatsen rettet mot hav finansiert av Forskningsrådet og EU er vist i figuren under. Vi ser en svakt positiv utvikling i innsatsen både fra Forskningsrådet og fra EU i perioden 2017 til 2021. Økningen i innsatsen fra Forskningsrådet fra 1212 mill. kroner i 2017 til 1600 mill. kroner i 2021 tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på om lag 5%. Tilsvarende utvikling i den norske innsatsen finansiert av EU er en økning på om lag 9% per år i gjennomsnitt de siste fem år, men varierer noe fra år til år.

Hav-porteføljen består av delporteføljene Marin, Havbruk, Maritim forskning og Tverrgående satsing på havteknologi. Forskningsrådets samlede innsats rettet mot hver delportefølje består av: Investeringer gjort av Porteføljestyret Hav innenfor budsjettformålene MARINFORSK, HAVBRUK, MAROFF og PORT_HAVTEK, i tillegg til øvrige investeringer i Forskningsrådet (andre budsjettformål, ordninger og virkemidler).

Figur 1 (a-d) viser de samlede investeringene i Hav-porteføljen samlet og i delporteføljene fordelt på investeringer gjort av porteføljestyret, forskningsrådets øvrige budsjettformål og EU.

Figur 1. Forskningsrådets totale innsats på havporteføljen i perioden 2017-2021 inkludert EU-finansiert innsats(a) og tilsvarende for delporteføljene (b-d). Investeringene er Porteføljestyret for hav sine egne investeringer, Forskningsrådets øvrige investeringer, i tillegg til grunnbevilgninger og norsk innsats finansiert av EU innenfor havporteføljen.

Investeringene til Porteføljestyret Hav har utgjort 38-39% av Forskningsrådets totale investeringer på området de siste 5 årene. Denne andelen varierer litt mellom delporteføljene slik det fremgår av figurene over. Budsjettformålet PORT_HAVTEK (Tverrgående satsing på havteknologi) delfinansierer prosjekter i andre budsjettformål og inngår i statistikken for andre budsjettformål innenfor porteføljen hav, så vel som andre porteføljer. Det er derfor ikke laget en egen figur for PORT_HAVTEK.

Tabellene under viser hvilke ordninger/ budsjettformål som er med på å finansiere delporteføljene. Havporteføljen styrer bruken av budsjettformålene MARINFORSK, HAVBRUK og MAROFF. I tillegg bidrar andre budsjettformål og generelle virkemidler som SFI, SFF, FORINFRA og grunnbevilgninger til primærnæringsinstitutter (RBGRUNNPRIM) og teknisk industrielle institutter (RBGRUNTEKN).

Budsjettformål

Mill. kroner

Andel

MARINFORSK

161,4

22 %

NANSEN

77,8

11 %

HAVBRUK

74,8

10 %

BIOTEK2021

57,4

8 %

FORINFRA

46,0

6 %

RBGRUNPRIM-M

39,2

5 %

SFI

37,0

5 %

STRATHAV

27,5

4 %

BIA

25,9

4 %

FRIMEDBIO

19,5

3 %

IKTPLUSS

16,1

2 %

POLARPROG

15,3

2 %

RBGRUNPRIM-L

12,4

2 %

NANO2021

10,7

1 %

MILJØFORSK

10,1

1 %

KLIMAFORSK

9,2

1 %

MAROFF-2

8,2

1 %

FRINATEK

7,7

1 %

EUROSTARS

7,7

1 %

ENERGIX

7,6

1 %

ROMFORSK

6,9

1 %

NAERINGSPH

5,8

1 %

PETROMAKS2

5,7

1 %

FORNY20

5,5

1 %

ANDRE AKTIVITETER

27,4

4 %

SUM MARIN

723

 

Tabell 1. Budsjettformålene som bidrar i Forskningsrådets finansiering av den marine delporteføljen i 2021.

Budsjettformål

Mill. kroner

Andel

HAVBRUK

187,5

41 %

RB GRUNNPRIM

78,0

17 %

SFI

49,7

11 %

BIOTEK2021

28,0

6 %

STRATHAV

22,0

5 %

FORINFRA

21,2

5 %

MARINFORSK

19,3

4 %

NAERINGSPHD

10,1

2 %

FORREGION

8,2

2 %

IKTPLUSS

7,7

2 %

NANO21

7,3

2 %

EUROSTARS

6,7

1 %

FRIMEDBIO

6,1

1 %

MAROFF

5,5

1 %

FORNY20

5,5

1 %

SUM HAVBRUK

462,8

 

Tabell 2. Budsjettformålene som bidrar i Forskningsrådets finansiering delporteføljen for havbruk i 2021.

Budsjettformål

Mill. kroner

Andel

MAROFF-2

239,1

46 %

SFI

59,5

11 %

ENERGIX

56,6

11 %

FORINFRA

27,5

5 %

SFF

19,8

4 %

RBGRUNTEKN

16,6

3 %

IKTPLUSS

15,2

3 %

BIA

14,4

3 %

PETROMAKS2

13,4

3 %

HAVBRUK

9,7

2 %

RBGRUNPRIM-M

7,7

1 %

FMETEKN

5,2

1 %

FRINATEK

4,9

1 %

NAERINGSPH

4,3

1 %

POLARPROG

4,1

1 %

FORNY20

3,6

1 %

DEMO2000

3,0

1 %

FORREGION

2,7

1 %

EUROSTARS

2,6

0 %

GRØNNPLATTFORM

2,4

0 %

ANDRE AKTIVITETER

5,4

1 %

SUM MARITIM

517,6

 

Tabell 3. Budsjettformålene som bidrar i Forskningsrådets finansiering av den maritime delporteføljen i 2021

SkatteFunn kommer i tillegg til innsatsen angitt ovenfor, og i 2021 var det budsjetterte skattefradraget for prosjekter innenfor Hav på 704 mill. kroner fordelt på bransjer relevant for Hav som angitt under.

Figur 2. SkatteFunn relevant for Havporteføljen i 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.