Porteføljeanalyse for Hav

Forhold som påvirker investeringsvalg

Norge har gode forutsetninger for fortsatt å være en av de ledende havnasjonene i verden, og innta en posisjon som sikrer at vi også i kommende generasjoner evner å utnytte havets ressurser og muligheter til samfunnets beste.

I porteføljeplanen for Hav er det beskrevet tiltak som skal bidra til å realisere målene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024[1], spesielt målene Bærekraftig utvikling, Grensprengende forskning og innovasjon, Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor og et Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Tiltakene skal også bidra til de strategiske områdene Hav, Grønt skifte og Teknologi og digitalisering. Forskningsrådet skal også følge opp de nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategiene Langtidsplan for forskning og høyere utdanning der Hav er angitt som et strategisk område[2], Regjeringens Kyststrategi[3], Stortingsmelding Klimaplan 2021-2030[4], Regjeringens Havbruksstrategi[5], Stortingsmelding – Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring[6] og Maritim21[7]. Innenfor hav er det også naturlig at Forskningsrådet hensyntar forslag til nasjonal satsing i havforskningstiåret[8] og relevante forvaltningsplaner[9]. I Regjeringens Nordområdemelding Mennesker, muligheter og norske interesser i nord[10] står kunnskap sentralt og det understrekes at en tettere kopling mellom næringsliv, forsknings- og kunnskapsinstitusjoner er viktig for å realisere vekst i nord. Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning fra 2019 understøtter dette. For porteføljen for Hav er det kunnskap om marine økosystemer og maritime operasjoner i nordområdene som peker seg særskilt ut i den sammenheng

[1]Forskningsrådets strategi 2020-2024
[2]Melding til Stortinget Meld. St.4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2030). Revideres i 2021
[3]Regjeringens Kyststrategi –Nye jobber langs kysten vil gi vekst og utvikling i Distrikts-Norge (2021)
[4]Melding til Stortinget Meld.St.13 (2020-2021) Klimaplan 2021-2030
[5]Regjeringens Havbruksstrategi - Et hav av muligheter (2021)
[6]Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2020-2021) Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring
[7]Maritim21–strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen (2021)
[8]Havforskningstiåret –Forslag til nasjonal satsing (2020).
[9]Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene —Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak og Melding til Stortinget Meld. St. 29 (2020–2021) Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur
[10]Melding til Stortinget Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.