Porteføljeanalyse for Hav

Omfanget av porteføljeanalysen

Porteføljestyret for Hav har ansvar for delporteføljene marin, havbruk, maritim aktivitet og havteknologi i Forskningsrådet.

Marin delportefølje inkluderer forskning på økosystemene i hav- og kystområder og påvirkninger fra ulik menneskelig aktivitet, hav- og kystforvaltning, samt verdiskaping i hele verdikjeden fra høsting av marine ressurser via foredling til marked. Havbruksporteføljen retter seg mot hele verdikjeden i havbruk, fra avl og fôrråstoff til konsument, inkludert foredling og marked. Havbruksporteføljen er i utgangspunktet mer næringsrettet, men har også betydelig relevans for havbruksforvaltningen og inkluderer grunnleggende kunnskapsoppbygging innenfor relevante forskningsområder. Både delporteføljen for marin og havbruk er viktige virkemidler for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi.

Delporteføljen for maritim aktivitet omfatter rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrs-leverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer. Den inkluderer også forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.
Havteknologi spenner over alle hav-relaterte bransjer, inklusive leverandørindustrien med særskilt prioritet på kompetanse og teknologioverføring mellom havnæringene.

Budsjettformålet MARINFORSK finansierer en betydelig andel av prosjektene som inngår i Forskningsrådets marine delportefølje (22%), jamfør tabell 1. Tilsvarende er budsjettformålet HAVBRUK den viktigste satsningen for finansiering av prosjekter som inngår i delportefølje havbruk (41%), budsjettformålet MAROFF er størst hva gjelder finansiering av prosjekter i delportefølje maritim (46%), jamfør tabell 2 og 3, og budsjettformål havteknologi tverrgående prosjekter dekker et uttalt behov innen havteknologi. Porteføljestyret for Hav har ansvar for nevnte budsjettformål og kan dermed påvirke den endelige sammensetning av prosjekter i porteføljen både gjennom egne strategier, utforming av utlysninger og bevilgningsvedtak.

Den delen av Hav-porteføljen som finansieres gjennom budsjettformålene MARINFORSK, HAVBRUK, MAROFF og Tverrgående satsing på havteknologi er omtalt videre i teksten som porteføljens investeringer.

Der det ikke er spesifisert at analysen er gjort på porteføljens innvesteringer er porteføljeanalysen gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter dvs. inkludert prosjekter finansiert av andre budsjettformål, gjennom EU-innsats og Skattefunn og som er registrert til og med 2021. Øvrig nasjonal innsats er også tatt med.

Hav-porteføljen sitt ansvarsområde slik det kan beskrives i de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi
Hav-porteføljen spenner over et bredt spekter av fagområder. Hovedvekten er på teknologi, matematikk og naturvitenskap, landbruks- og fiskerifag, men støtter også opp om samfunnsvitenskap og humaniora. Porteføljen er spredt på ulike teknologiområder med marin teknologi, etterfulgt av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, digitalisering/automasjon og bioteknologi som de viktigste. Innenfor fagområdet matematikk og naturvitenskap er de viktigste områdene i 2021 zoologiske og botaniske fag etterfulgt av tverrfaglig matematikk/naturvitenskap, basale biofag og geofag. Landbruks- og fiskerifag domineres av forskning knyttet til fiskerifag og akvakultur.

Tema
Forskningsrådets portefølje innenfor Hav har en stor tematisk bredde og bredden beskrives av de ulike temaområdene som definerer porteføljen, jf. Porteføljeplanen. Forskningsrådet merker alle bevilgede prosjekter i porteføljen tematisk innen utgangen av prosjektenes oppstartsår. Relevante temamerker for de ulike delporteføljene dekket av denne analysen:

  • Marin: Fiskeri, Havbruk, Marin bioteknologi, Marint naturmangfold, Økosystemer og økosystemtjenester, Marin forurensning inkl. miljøgifter og Marint arealbruk og arealendring
  • Havbruk: Samfunns- og markedsperspektiver, Fiskehelse og velferd, Fôr og ernæring, Avl og genetikk, Produksjonsbiologi, Havbruks- og foredlingsteknologi, Annen havbruksrelevant forskning
  • Maritim: Maritime muligheter i havnæringene, Autonome og fjernstyrte fartøy, Digitalisering av maritim næring, Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet, Sikkerhet til havs og Maritim virksomhet i nordområdene
  • Havteknologi: Kompetanse og teknologier som bidrar til bærekraftig, klima- og miljøvennlig teknologiutvikling og forsvarlig ressursutnyttelse.

Anvendelsesområder
Hav-porteføljen henvender seg til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, og mot forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig, men er ulik for porteføljens forskjellige investeringer.
Kunnskap om marine økosystemer og hvordan de påvirkes av ulik menneskelig aktivitet er grunnleggende for en bærekraftig forvaltning og næringsvirksomhet. Resultater fra forskningen knyttet til ressursgrunnlaget er grunnleggende for utvikling av bærekraftig fiskeri- og sjømatindustri, og er et viktig kunnskapsgrunnlag for myndighetenes økosystembaserte forvaltning.

Resultater fra den næringsrettede forskningen anvendes til utvikling av bærekraftige havnæringer og er videre viktig for forvaltningen som regulerer bransjene.

Porteføljen forvalter forskning og innovasjon for tre sterke næringer i Norge: maritim, fiskeri og havbruk. Verdiskaping er derfor et sentralt premiss for porteføljens investeringer. Det understrekes at verdiskaping i denne sammenheng ikke må forstås bare som økonomiske verdier, men også som verdier for miljø, mennesker, kultur og samfunn.

FoUoI-verdikjede
Hav-porteføljen omfatter grunnleggende forskning og kunnskapsoppbygging så vel som næringsrettet forskning og innovasjon, som også har betydelig relevans for forvaltningen. FoUoI-innsatsen omfatter både nysgjerrighetsdrevet, problemorientert og næringsrettet forskning. De ulike delene opererer innenfor ulike deler av FoUoI-verdikjeden. Mens den marine innsatsen i hovedsak er rettet mot grunnleggende og anvendt forskning, er havteknologi og den maritime innsatsen primært rettet mot FoU som gir innovasjon i bedriftene, og næringsrettet anvendt forskning og kompetansebygging i forskningsmiljøene. Tyngden i havbruksforskningen ligger mellom marin og maritim innsats i FoUoI-verdikjeden, men med noe større bredde i bruk av virkemidler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.