Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Utlysningsplan

Transport

Utlysningene vil kunne bli justert basert på informasjon i Statsbudsjettet for 2023.

Ved eventuell vekst i budsjettet for 2023 vil porteføljestyret prioritere forskningssenter for bærekraftig transport. En utfordring i dag er at transportforskningen er fragmentert og preget av enkeltprosjekter som adresserer viktige problemstillinger innenfor en stor sektor. For at forskningen skal kunne få tilstrekkelig effekt er det behov for å etablere et kraftsenter i form av senter for bærekraftig transport innenfor transportforskningen som både vil bidra til å bygge kunnskap og kompetanse som næringslivet og offentlig sektor har behov for. Gjennomføring av dette forutsetter det en budsjettvekst på minst 15 mill. kroner pr år.

Utlysningsplan FME

Kommentar pr. januar 2023: Utlysning av nye FME teknologi i 2023 vil bli prioritert og gjennomføres som planlagt tross reduksjon i bemanningen.

Utlysningsplan ENERGIX

Ny tabell – oppdatert etter fremlegging av forslag til statsbudsjett og justert pr. 1. mars.

Utlysningsplanen for ENERGIX vedtatt av porteføljestyret 23. september forutsatte videreføring av bevilgningsnivået i 2022. Fordelingen på søknadstypene gjenspeiler prioriteringene og tiltakene beskrevet over.

Revidert pr. november: I Statsbudsjett for 2023 foreslås det en betydelig budsjettreduksjon. Administrasjonens forslag til juster utlysningsplan fremgår av tabellen over. Endelig omfang blir klart når Statsbudsjett for 2023 blir vedtatt i Stortinget.

Kommentar pr. januar/mars 2023: Planene for ENERGIX i 2023 skissert i tabellen er ikke gjennomførbare med den bemanningen avdeling for energiomstilling ligger an til å ha fra februar 2023. De store utlysningene vil bli prioritert. Midlene vil i stedet allokeres til de øvrige utlysningene basert på kvaliteten på søknadene som kommer inn. Prognose for forbruk i 2023 tilsier i tillegg at sum utlyst kan økes noe fra foreslått nivå etter fremlegging av statsbudsjettet på 520 mill. kroner.

Ved en eventuell vekst i budsjettet ut over bevilgningsnivået for 2023 vil porteføljestyret prioritere å:

  • øke øremerkede midler til forskerprosjekt for unge talenter
  • øke midler allokert til de åpne konkurransearenaene

Utlysningsplan CLIMIT

Ny tabell – oppdatert etter fremlegging av forslag til statsbudsjett og oppdatert mars 2023.

Søknadstype 

2023 (MNOK)

Forskerprosjekt (FP) 

Kompetanseprosjekt (KSP-K) 

20 

Innovasjonsprosjekt (IPN) 

Internasjonalt (ACT) 

Internasjonalt (CETP)* 

60 

Medvirkningsordningen (MVO) 

Arrangementsstøtte 

Sum 

80 

CLIMIT har jevnlig fått mindre kutt over statsbudsjettet siden toppåret 2017. Det er begrenset med midler, og istedenfor å smøre midlene tynt utover mange søknadstyper, foreslås det å prioritere de utlysningene som har gitt best resultater de siste årene, det vil si KSP og internasjonale utlysninger. Tabellen over omfatter kun Forskningsrådets del av CLIMIT. I tillegg disponerer Gassnova tilsvarende beløp til programmet CLIMIT-Demo hvor næringslivet er primær målgruppe. Av den grunn vil næringslivet ha et solid tilbud innen CCS selv om Forskningsrådets del av CLIMIT ikke lyser ut IPN. Revidert: I Statsbudsjett for 2023 foreslås det en budsjettreduksjon. Programstyret for CLIMITs vedtak fremgår av tabellen over. Ytterligere justering på grunn av ressurssituasjonen i Forskningsrådet er innarbeidet i mars.

*Utlyst i 2022, tildeles i 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.