Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Investeringsplanen er Forskningsrådets plan for hvordan midlene i de budsjettformålene som Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp har ansvaret for, dvs. ENERGIX, FME, CLIMIT og Transport 2025, skal investeres for å nå de tematiske målene:

  • Samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold.
  • Omstillingen er kunnskapsbasert, inkluderende og rettferdig.
  • Norge har nok fornybar energi og et sikkert, robust og fleksibelt energisystem.
  • Transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt.

I tillegg skal tiltakene bidra til å nå følgende strukturelle mål:

  • Eksisterende og nytt næringsliv innen energi og transport er konkurranse- og omstillingsdyktig.
  • Vitenskapelige miljøer innenfor energi og transport er relevante og fremragende.
  • Offentlig sektor er innovativ og samarbeider med næringslivet og sivilsamfunnet om kunnskapsbaserte løsninger for bærekraftig omstilling.

Samlet sett skal tiltakene bidra til å nå målene i Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024, med et spesielt ansvar for målene knyttet til grønt skifte. Den skal også bidra til de strategiske områdene teknologi og digitalisering; helse, samhørighet og globalisering; og velfungerende forsknings- og innovasjonssystem.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 20.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.