Investeringsplanen for Petroleum

Prioriteringer

Fag/teknologi

Porteføljen er åpen for alle fag og teknologier som bygger opp under hovedmålene og delmålene for porteføljen. Det er ikke funnet grunnlag for å gjøre særskilte faglige prioriteringer/avgrensninger for de neste årene.

Tema

Porteføljen er strukturert etter følgende tematiske prioriteringer:

 • Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
  Undergrunnsforståelse
 • Boring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønner (P&A)
 • Produksjon, prosessering og transport
 • Storulykker og arbeidsmiljø

Porteføljestyret vil prioritere prosjekter i alle faser av verdikjeden knyttet til energieffektivisering og reduksjon av utslipp av klimagasser. Denne tematikken skal prioriteres høyest på tvers av virkemidler. Dette er også i tråd med tildelingsbrevet fra OED som fastslår at minst 35 mill. kroner settes av til forskning rettet mot energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp tilknyttet olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.

Porteføljestyret vil lyse ut petrosenter i 2021 med undergrunnsforståelse som en prioritering, med et viktig innslag av digitalisering. Dette vil videreutvikle den kompetansen som er bygget opp i ArcEx og IOR-senteret som fases ut i 2021. Dette er i tråd med porteføljestyrets vedtak i sak 23/2020. Målsetningen er å kunne tildele to nye sentre.

I virkemidler for grunn- og anvendt forskning hos FoU-organisasjonene (KSP-K) vil porteføljestyret prioritere tematikk som utfyller pågående eller nye sentre, både SFI og Petrosenter, samt viktige problemstillinger i porteføljeplanen hvor det ikke er etablert sentre. Søkere vil derfor bli bedt om å beskrive hvordan søknaden plasserer seg i forhold til nye eller pågående sentre der hvor det er aktuelt. KSP-K, sammen med Petrosenter, vil bli spesielt viktige virkemidler for porteføljestyringen i 2021.

Porteføljestyret vil prioritere nok prosjekter knyttet til storulykker og arbeidsmiljø for å opprettholde prosjektvolum i tråd med avsatte årlige midler fra ASD.

Porteføljestyret vil tilby næringslivet bredest mulig inngang til finansiering ved at utlysningene til næringslivet holdes åpne tematisk, men avgrenset til porteføljeplanen.

Anvendelsesområde

Porteføljen er avgrenset til olje- og gassvirksomhet og alle prosjekter i porteføljen skal ha kobling til problemstillinger tilknyttet petroleumsvirksomheten i åpne områder på norsk kontinentalsokkel og/eller sikkerhet på landanleggene i Norge. Det er ikke funnet grunnlag for å gjøre særskilte avgrensninger for de neste årene når det gjelder anvendelsesområde.

Porteføljeplanen er tydelig på at det ligger muligheter for koordinering og samarbeid med andre porteføljer. Dette er nødvendig for at vi blant annet skal nå porteføljeplanens mål om overføring av kunnskap, kompetanse, teknologi og samarbeid på tvers av næringer. Styret har også bedt de ulike porteføljestyrene koordinere innsatsen sin på noen sentrale områder.

I 2021 vil porteføljestyre petroleum prioritere koordinering og samarbeid på tre punkter med to andre porteføljer:

Portefølje Energi, transport og lavutslipp

 • Sektorovergripende teknologiutvikling knyttet til fornybar energi. Dette gir gevinst for flere:
  • Gir teknologiselskaper knyttet til fornybar energi bredere og flere markedsmuligheter
  • Gir den tradisjonelle leverandørindustrien til olje og gass insentiv til å delta i større grad i det grønne skiftet og nye fremvoksende markeder
  • Bringer lavutslippsløsninger nærmere sluttbrukerne på norsk sokkel og gir dermed muligheter for utslippsreduksjoner på norsk sokkel
 • Samarbeid rundt satsing på sikker produksjon og bruk av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger med lavt karbonfotavtrykk.

Portefølje Hav

Samarbeid omkring demonstrasjon av teknologi knyttet til grønn skipsfart og -offshorevirksomhet. Portefølje petroleum og portefølje hav har overlappende eller tilgrensende industrier. I begge porteføljer er det behov for å få demonstrert og tatt i bruk mer miljøvennlig teknologi, og da spesielt teknologi som reduserer klimagassutslipp og er mer energieffektiv enn dagens løsninger. Portefølje petroleum har lang erfaring med demonstrasjonsprosjekter i næringslivet. Fellesutlysning kan skape positiv oppmerksomhet i industrien, samt muliggjøre nye innovasjoner og løsninger som får anvendelse på tvers av sektorene.

FoUoI-verdikjede

Porteføljestyret vil prioritere virkemidler i hele verdikjeden i årene som kommer, fra grunnforskning til demonstrasjon og teknologi.

Porteføljestyret vil opprettholde muligheten for prosjekter hos forskningsorganisasjonene som tar for seg problemstillinger der samarbeid med industrien er særskilt krevende å få etablert eller ikke er hensiktsmessig eller ønskelig. Dette åpner for grunnforskning på noen utvalgte områder av porteføljen. Problemstillinger knyttet til storulykker, arbeidsmiljø og ytre miljø prioriteres. Porteføljen ellers vil være tydelig næringslivsforankret.

Innenfor demonstrasjon og uttesting av teknologi vil porteføljestyret prioritere prosjekter som løser problemstillinger der det ikke finnes eksisterende løsninger i markedet allerede. Videreutvikling av utprøvd teknologi vil ikke prioriteres.

Andre prioriteringer

Porteføljestyret vil opprettholde internasjonalt samarbeid i porteføljen i tråd med porteføljeplanens ambisjoner, samt føringer i tildelingsbrev. Dette legger til rette for prioritering av fellesutlysninger med Brasil og Russland i 2021, samt fortsatt arbeid for økt prosjektsamarbeid mellom norske og canadiske miljøer.

ERA-net MarTera går mot avslutning. Porteføljestyret vil vurdere andre samarbeidsarenaer i Europa ved avslutning av MarTERA. Porteføljestyret prioriterer ikke deltagelse i siste utlysning i MarTera høsten 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.13 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.