Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Tiltaksplan for investeringer

Under er en oversikt over tiltak som planlegges gjennomført og finansiert med midler fra porteføljestyretes budsjett og som er begrunnet ut fra hvordan de bidrar til måloppnåelse. Merk at samme tiltak kan realisere flere mål. Tiltakene er oppsummert i tabellen under.

Banebrytende forskning – FRIPRO/FRINATEK skal i perioden årlig lyse ut midler til Forskerprosjekt, variantene Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. I 2021 lyser FRIPRO/FRINATEK også ut midler til grunnleggende IKT-forskning. Dette vil falle bort fra og med 2022. I 2021 lyses det også ut Stort, tverrfaglig forskerprosjekt som skal finansieres gjennom Fellesløft IV, dvs. en samfinansiering av prosjektene mellom Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene. (Merk at beløpet som er benyttet for fellesløftet er antatt fordeling på FRINATEK. Endelig fordeling vil avhenge av hvilke søknader som når opp og institusjonenes prioriteringer.)

Utlysningene bidrar til samfunnsmålet om å fremme grensesprengende forskning og radikal innovasjon.

De fire søknadsvariantene innenfor Forskerprosjekt bidrar til brukermålet om velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon. Spesielt søknadsvariantene Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, samt løpende utlysning av forskningsopphold i utlandet gjennom søknadstypen Koordinerings- og støtteaktivitet, bidrar til brukermålet om attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter.

ROMFORSKNING er en løpende aktivitet som skal bidra til best mulig utnyttelse av norske investeringer i relevant forskningsinfrastruktur og internasjonale programmer innenfor romforskning. Aktiviteten skal etablere økt grunnleggende kunnskap om verdensrommet og Jorda og bidra til utviklingen av en ny generasjon romforskere. Den skal bidra til forskningsmessig utnyttelse av norsk romaktivitet spesielt knyttet til Norges deltakelse i European Space Agency (ESA), European Incoherent SCATter (EISCAT) og Nordic Optical Telescope (NOT).

ROMFORSKNING skal støtte norsk romforskning innenfor romorganisasjoner og romrelevante forskningsinfrastrukturer, særlig ESA, EISCAT og NOT. Formålet med programmet er å styrke og videreutvikle grunnforskning knyttet til utnyttelsen av medlemskapet i disse organisasjonene samt øvrig ESA-relevant vitenskapelig infrastruktur i Nord-Norge og på Svalbard. ROMFORSKNING skal gjennom dette gi:

  • Økt kunnskap om Sol-Jord fysikk med vekt på forståelse av grunnleggende prosesser i solen og i dens atmosfære og hvordan solvind og solaktivitet påvirker det globale miljø og teknologiske systemer
  • Økt kunnskap om Universets oppbygging og utvikling med vekt på forståelse av fundamentale astrofysiske prosesser
  • Økt kunnskap om Jordas tilstand gjennom jordobservasjoner fra satellitter, inkludert metodeutvikling for bruk av informasjon samlet inn ved satellitter

Det planlegges utlysninger av forskerprosjekter hvert annet år framover.

 

Tiltak
(utlysning)

Delmål

Søknadstyper

Planlagt 2021
(beløp i mill. kr)

Planlagt 2022
(beløp i mill. kr)

Planlagt 2023
(beløp i mill. kr)

Banebrytende forskning -FRIPRO/FRINATEK

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon 

  

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter  

Forskerprosjekt

  • Fornyelse
  • Talenter
  • Mobilitet

350

264

264

Banebrytende forskning -FRIPRO/FRINATEK

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon 

  

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter

(Antatt andel FRINATEK)

Forskerprosjekt

  • Stort, tverrfaglig forskerprosjekt – Fellesløft IV

300

0

0

Banebrytende forskning -FRIPRO/FRINATEK

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter  

Koordinerings- og støtteaktivitet

1,5

1,5

1,5

ROMFORSKNING

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon 

Forskerprosjekt

  • Fornyelse
  • Talenter

42

0

45

ROMFORSKNING

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter  

 Koordinerings- og støtteaktivitet

1

1

1

SUM

 

 

694,5

266,5

311,5

Merk at beløpene for 2022 og 2023 vil kunne endre seg som følge av forpliktelser knyttet til søknader som finansieres i 2021 og eventuelle beslutninger om overbudsjettering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 14.56 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.