Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Prioriteringer

Under er prioriteringer gjort på grunnlag av porteføljeanalysen og andre innspill (f. eks. tildelingsbrev og tilbakemeldinger fra Styrets behandling av porteføljeplanene). Dette gir føringer for valg av tiltak i planperioden.

Prioriteringene er strukturert i tråd med porteføljedimensjonene fra porteføljeplanen.

 • Fag/teknologi: Fag og teknologiområder som utvikles eller anvendes.
  • Videreutvikle og styrke FRIPRO som virkemiddel for å fremme grensesprengende forskning
  • Følge opp forskerprosjektutlysningen av store tverrfaglige prosjekter (Fellesløft IV)
  • Sette måltall for grensesprengende forskning i totalporteføljen til
  • Forskningsrådet som er høyere enn dagens nivå
  • Utvikle strategiske satsinger for å fremme grensesprengende forskning og styrke potensiale og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag.
 • Tema: Den tematikk det forskes eller innoveres på.
  • Gjennom FRIPRO/FRINATEK har det vært stilt ekstra midler til rådighet fra Kunnskapsdepartementet for å forsterke den grunnleggende forskningsinnsatsen innenfor tematiske områder som klima og IKT. Hensikten har vært å benytte tilfanget av gode søknader til FRIPRO/FRINATEK til å forsterke forskningsinnsatsen innenfor prioriterte områder. Disse prioriteringene vil bli videreført i første fase av investeringsplanen (2021).
  • ROMFORSKNING er en tematisk prioritering for porteføljestyret. Denne aktiviteten skal etablere økt grunnleggende kunnskap om verdensrommet og Jorda og bidra til utviklingen av en ny generasjon romforskere. Programmet skal bidra til forskningsmessig utnyttelse av norsk romaktivitet spesielt knyttet til Norges deltakelse i European Space Agency (ESA), European Incoherent SCATter (EISCAT) og Nordic Optical Telescope (NOT).
  • Faglige delmål under ROMFORSKNING som gir føringer i utlysninger:
   • Økt kunnskap om Sol-Jord fysikk med vekt på forståelse av grunnleggende prosesser i solen og i dens atmosfære og hvordan solvind og solaktivitet påvirker det globale miljø og teknologiske systemer
   • Økt kunnskap om Universets oppbygging og utvikling med vekt på forståelse av fundamentale astrofysiske prosesser
   • Økt kunnskap om Jordas tilstand gjennom jordobservasjoner fra satellitter, inkludert metodeutvikling for bruk av informasjon samlet inn ved satellitter
 • Anvendelsesområde: Bransjer, næringer, samfunnssektorer o.l. der resultater kan anvendes
  • Porteføljen er heller ikke avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Resultater fra prosjektene kan i prinsippet anvendes i alle bransjer og samfunnssektorer. Grunnleggende forskning bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlag for å håndtere dagens og morgendagens utfordringer.
 • FoUoI-verdikjede: Hvor i verdikjeden forskningen eller innovasjonen foregår (TRL-nivå).
  • Investeringene i FRIPRO og ROMFORSKNING skal fremme grunnleggende forskning med høy vitenskapelig kvalitet som avgjørende kriterium
  • Halvparten av Forskningsrådets bevilgninger bør gå til grunnleggende forskning
  • Fremme god balanse mellom grunnleggende og anvendt forskning i fagporteføljen til naturvitenskap og teknologi
 • Prioriterte deltakelser i europeiske partnerskap og andre internasjonale utlysninger beskrives også.
  • Videreutvikle FRIPRO som treningsarena for ERC
  • Styrke norsk deltakelse i ERC og vurdere egne tiltak for å styrke norsk deltakelse i Advanced Grant spesielt
  • Vurdere om det skal settes strengere krav til prosjektledere om å søke internasjonalt før de kan søke FRIPRO igjen
 • Andre prioriteringer
  • Videreutvikle satsinger for forskere i ulike stadier i karrieren
  • Vurdere å sette måltall for andel unge forskertalenter i investeringsporteføljen
  • Stimulere karriereutvikling som fremmer kjønnsbalanse og mangfold

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.10 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.