Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Innledning

I porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi er følgende målstruktur definert

Samfunnsmål 

 • Grensesprengende forskning og radikal innovasjon
 • Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem

Brukermål

 • Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon
 • Strategiske satsinger som kan flytte forsknings- og innovasjonsfronten
 • Attraktiv karriereutvikling for et mangfold av forskertalenter
 • Effektive insentiver for grensesprengende forskning og radikal innovasjon
 • Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon
 • Høy deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
 • Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon
 • Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater
 • Relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

For å nå målene er følgende tiltak satt opp:

Egne tiltak

 • Investere i prosjekter av høy vitenskapelig kvalitet
 • Gi råd om å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen
 • Gi råd om utforming av vurderingskriterier
 • Fremme strategiske satsinger som flytter forsknings- og innovasjonsfronten
 • Stimulere deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, bl.a. nye fellesløft
 • Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger
 • Bidra i arbeidet med å sikre norske miljøers interesser i utviklingen av Horisont Europa
 • Bidra til videreutvikling av FRIPRO som treningsarena for ERC
 • Gi råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
 • Monitorere fordeling mellom fagområder og faggrupper
 • Fortsette å videreutvikle satsinger innrettet mot unge forskertalenter
 • Fortsette å videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere
 • Gi råd om etablering av forskerlinjer for rekruttering av norske PhD-kandidater innenfor naturvitenskap og teknologi
 • Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning
 • Sikre kjønns- og øvrig mangfoldsbalanse blant prosjektledere og stipendiater
 • Gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning

Tiltak hos andre

 • Løfte investeringene til banebrytende og grunnleggende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema
 • Økonomisk støtte til forskere som er kommet til runde 2 i ERC, men ikke fått finansiering
 • Styrke forskningsinfrastruktur for naturvitenskapelig og teknologisk forskning
 • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn
 • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å bygge fremragende forskningsmiljøer
 • Toppfinansiering til utgående MSCA stipendiater som insentiv til mobilitet