Investeringsplanen for Naturvitenskap og teknologi

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Innledning

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

I porteføljeplanen for naturvitenskap og teknologi er følgende målstruktur definert

Samfunnsmål 

 • Grensesprengende forskning og radikal innovasjon
 • Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem

Brukermål

 • Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon
 • Strategiske satsinger som kan flytte forsknings- og innovasjonsfronten
 • Attraktiv karriereutvikling for et mangfold av forskertalenter
 • Effektive insentiver for grensesprengende forskning og radikal innovasjon
 • Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon
 • Høy deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
 • Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon
 • Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater
 • Relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur

For å nå målene er følgende tiltak satt opp:

Egne tiltak

 • Investere i prosjekter av høy vitenskapelig kvalitet
 • Gi råd om å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen
 • Gi råd om utforming av vurderingskriterier
 • Fremme strategiske satsinger som flytter forsknings- og innovasjonsfronten
 • Stimulere deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, bl.a. nye fellesløft
 • Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger
 • Bidra i arbeidet med å sikre norske miljøers interesser i utviklingen av Horisont Europa
 • Bidra til videreutvikling av FRIPRO som treningsarena for ERC
 • Gi råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
 • Monitorere fordeling mellom fagområder og faggrupper
 • Fortsette å videreutvikle satsinger innrettet mot unge forskertalenter
 • Fortsette å videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere
 • Gi råd om etablering av forskerlinjer for rekruttering av norske PhD-kandidater innenfor naturvitenskap og teknologi
 • Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning
 • Sikre kjønns- og øvrig mangfoldsbalanse blant prosjektledere og stipendiater
 • Gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning

Tiltak hos andre

 • Løfte investeringene til banebrytende og grunnleggende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema
 • Økonomisk støtte til forskere som er kommet til runde 2 i ERC, men ikke fått finansiering
 • Styrke forskningsinfrastruktur for naturvitenskapelig og teknologisk forskning
 • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn
 • Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å bygge fremragende forskningsmiljøer
 • Toppfinansiering til utgående MSCA stipendiater som insentiv til mobilitet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 15.52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.