Porteføljeanalysen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Da arbeidet med porteføljeplan ikke er fullført, gjøres det i denne omgang ingen omfattende vurdering av måloppnåelse. I neste porteføljeanalysen vil dette bli utført mot de mål som blir definert i porteføljeplanen.
Fag/teknologi Innretningen av fagporteføljen innenfor humaniora og samfunnsvitenskap er i hovedsak mot overordnete mål og prioriteringer i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Den største porteføljen innenfor samfunnsvitenskap ligger i handlingsrettede programmer, fulgt av FRIHUMSAM og Store programmer. Innenfor humaniora ligger den største porteføljen i FRIHUMSAM, fulgt av SFF og Grunnforskningsprogrammer (der SAMKUL er dominerende).
Tema En stor del av fagporteføljen innenfor samfunnsvitenskap ligger innenfor de tematiske satsingene og bidrar til innsatsen her. De største områdene er utdanning; arbeid, velferd og migrasjon og bærekraftig utvikling.

Opptrappingsplanen for humaniora skal styrke humanioras bidrag innenfor tematiske satsinger. Dette gjelder spesielt de prioriterte områdene i Humaniorameldingen: integrasjon, migrasjon og konflikter; de store teknologiskiftene og klima, miljø og bærekraft.
Anvendelsesområde Den største delen av fagporteføljen innenfor samfunnsvitenskap er rettet mot de tematiske satsingsområdene. Virkningen gjenspeiler således virkningen og samfunnseffektene av Forskningsrådets totale portefølje.

Forskningen som finansieres av FRIHUMSAM er hovedsakelig av langsiktig og grunnleggende karakter. Det er derfor vanskelig å si hvilken direkte virkning den har innenfor sektorer og forvaltningsområder. Den utgjør imidlertid en viktig del av vår kunnskapsutvikling og evne til å kunne takle framtidige utfordringer.
FoUoI verdikjede Det er vanskelig å gi en god oversikt over andelen grunnleggende vs. anvendt forskning i fagporteføljen. Alle prosjekter merkes med fagområde(r) og forskningsart, men et prosjekt kan inneholde flere fagområder og både grunnleggende og anvendt forskning. Sammenhengen mellom dem er imidlertid ikke definert i merkesystemet. Et prosjekt kan for eksempel være merket med 60% samfunnsvitenskap og 40% humaniora, og samtidig 70% grunnleggende og 30% anvendt forskning. Merkesystemet sier imidlertid ikke noe om hvor mye av den grunnleggende og anvendte forskningen som er samfunnsvitenskap eller humaniora.

Når porteføljen i sin helhet ligger innenfor en aktivitet f.eks. FRIPRO/FRIHUMSAM har vi tall. Tabellen under viser prosentfordelingen på sentrale aktiviteter i 2019:

Prosentandel 2019 Grunnforskning Anvendt forskning Utviklingsarbeid
Hele Forskningsrådets FoU-portefølje 45 48 7
Handlingsrettede programmer 22 73 5
Store programmer 43 54 3
Brukerstyrte innovasjonsprogrammer 15 72 13
SFF/SFI/FME 72 28 0
Fri prosjektstøtte samlet 87 12 1
FRIHUMSAM 95 5 0
Basisbevilgninger 25 71 4

Disse tallene er basert på skjønnsmessig merking gjort av den enkelte saksbehandler for hvert prosjekt. Det kan derfor være relativt store usikkerheter knyttet spesielt til hva som er vurdert å være grunnforskning eller anvendt forskning.

Gitt at en stor andel av fagporteføljen i samfunnsvitenskap er innenfor Handlingsrettede programmer, er det grunn til å anta at innslaget av anvendt forskning er vesentlig større enn grunnleggende forskning. Innenfor humaniora der FRIPRO, SFF og Grunnforskningsprogrammer er størst er derimot grunnleggende forskning dominerende.

Arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt

Sentersatsinger og midler til infrastruktur bidrar til konsentrasjon og arbeidsdeling nasjonalt.

Det er totalt innvilget 121,3 mill. euro fra ERC til norske institusjoner fra 2014 til 2018. Fagmiljøer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap sender inn godt over en tredjedel av de norske søknadene til ERC og får en større andel av tildelingene enn andelen søknader skulle tilsi. Det er flere tildelinger innenfor samfunnsvitenskapelige fag enn humanistiske fag. Starting Grant utgjør over halvparten av tildelingene til humaniora og samfunnsvitenskap. (Se statistikkvedlegget for figurer og kommentarer.)

For å øke søknadene fra og tildelingene til norske forskningsmiljøer har Forskningsrådet utviklet FRIPRO som treningsarena for ERC. Denne satsingen har begynt å gi resultater innenfor Starting Grants og Consolidating Grant. Det er derfor et mål å videreutvikle satsingen på FRIPRO som treningsarena til ERC.

Finansiering

Investeringsporteføljen (FRIHUMSAM og ISP) er finansiert fra Kunnskapsdepartementet. Flere departementer bidrar til å finansiere den totale fagporteføljen innenfor samfunnsvitenskap. De største bidragsyterne etter Kunnskapsdepartementet er Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Den totale fagporteføljen innenfor humaniora er i hovedsak finansiert av Kunnskapsdepartementet, men har også bidrag fra bl.a. Klima- og miljødepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.