Porteføljeanalysen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Omfanget av porteføljeanalysen

Denne porteføljeanalysen er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter dvs. Forskningsrådets egen innsats, EU-innsats og Skattefunn, som er registrert tom 2020. Øvrig nasjonal og internasjonal innsats er også tatt med. Analysen gjelder porteføljestyret Humaniora og samfunnsvitenskap sitt ansvarsområde slik det kan beskrives i de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Porteføljen består av alle prosjekter som er faglig merket humaniora (fagkode 000) og samfunnsvitenskap (fagkode 200) i Forskningsrådet. I 2020 bevilget Forskningsrådet totalt ca. 1,9 mrd. kr til denne fagporteføljen: 278 mill. til humaniora og 1,615 mrd. til samfunnsvitenskap. Dette utgjorde henholdsvis 3 og 15 prosent av Forskningsrådets bevilgninger i 2020.

I tillegg ses porteføljen i sammenheng med øvrig nasjonal innsats og den norske deltakelsen i Horisont 2020 innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Porteføljen omfatter for tiden også deltakelse i det internasjonale partnerskapet HERA (Humanities in the European Research Area), som består av europeiske humaniorafinansierende forskningsråd, nordisk samarbeidsnemd for humaniora og samfunnsvitenskap (NOS-HS) og doktorgradsprogrammet ved Europauniversitetet i Firenze (EUI).

Porteføljestyrets egne investeringer omfatter prosjekter finansiert gjennom Banebrytende forskning

innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) og institusjonsforankrete strategiske

prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (ISPHUM og ISPSAM). Porteføljestyrets egne

investeringer utgjorde 292 mill. kr i 2020.

Tema

Forskningsrådets merkesystem angir over tretti forskningstema. Porteføljen er ikke tematisk avgrenset, og prosjektene i porteføljene, både for humaniora og samfunnsvitenskap, bidrar til nær alle temaene. Forskningstemaene med størst bidrag fra humaniora i 2020 var: Kultur, Miljø og naturmangfold, Marin, Bioøkonomi, Velferd og Utdanning. Temaene med størst bidrag fra samfunnsvitenskap i 2020 var: Miljø og naturmangfold, Helse, energi, Velferd og Klima.

Anvendelsesområder

Resultater fra prosjektene i porteføljen kan i prinsippet anvendes i alle samfunnssektorer og bransjer. Porteføljen er ikke avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Forskningen innenfor humaniora og samfunnsvitenskap bidrar til å utvikle et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å forstå og håndtere et bredt spekter av samfunnsutfordringer.

FoUoI-verdikjede

For mange fagområder er det ikke tydelige skiller mellom grunnleggende og anvendt forskning. For å ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og anvendt orientert forskning. Det er også viktig for å ha oversikt over profilen til de ulike virkemidlene til Forskningsrådet.

Fagporteføljen innenfor humanistisk forskning finansiert av Forskningsrådet består i hovedsak av grunnleggende forskning, mens en stor andel av fagporteføljen innenfor samfunnsvitenskap er av anvendt karakter. I 2020 var ca. 69 prosent av porteføljen innenfor humaniora grunnleggende forskning, ca. 27 anvendt forskning, mens ca. 4 prosent bestod av utviklingsprosjekter. Innenfor samfunnsvitenskap var ca. 30 prosent grunnleggende forskning, 65 prosent anvendt forskning, mens ca. 5 prosent bestod av utviklingsprosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.