Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Tiltaksplan for investeringer

Oversikt over tiltak som planlegges gjennomført med egne midler og som er begrunnet ut fra hvordan de bidrar til måloppnåelse. Samme tiltak kan realisere flere mål.

Tiltakene er oppsummert i tabellen under. Beløpene angis i millioner kroner.

Banebrytende forskning – FRIPRO skal i perioden årlig lyse ut midler til Forskerprosjekt, variantene Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. I 2021 lyser FRIPRO også ut midler til Stort, tverrfaglig forskerprosjekt som skal finansieres gjennom Fellesløft IV, dvs. en samfinansiering av prosjektene mellom Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene. Utlysningene bidrar til samfunnsmålet om å fremme grensesprengende forskning og radikal innovasjon.

De fire søknadsvariantene innenfor Forskerprosjekt bidrar til brukermålet om velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon. Spesielt søknadsvariantene Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, samt løpende utlysning av forskningsopphold i utlandet gjennom søknadstypen Koordinerings- og støtteaktivitet, bidrar til brukermålet om attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter.

Oppfølging av evaluering av rettsvitenskap (JUREVAL)

PSHUMSAM vedtok i november 2019 å sette i gang en evaluering av rettsvitenskap i 2020 (JUREVAL). Evalueringen skal etter planen ferdigstilles i 2021. I tråd med tidligere praksis vil det være en mulighet å lyse ut midler til oppfølging av evalueringen for å styrke fagutvikling og faglig fornyelse ved de evaluerte institusjonene. Dette vil bli lagt fram som en egen beslutningssak for porteføljestyret etter at evalueringen er gjennomført.

Internasjonalt samarbeid

PhD-stipend ved EUI

Forskningsrådet har inngått en avtale med European University Institute som innebærer at PhD-kandidater fra Norge kan søke om opptak ved PhD-studier ved EUI innenfor historie, rettsvitenskap, statsvitenskap/sosiologi og økonomi. Forskningsrådet kan finansiere tre-årige PhD-stipend for inntil fire nye kandidater fra Norge per år.

Humanities in the European Research Area – HERA

Forskningsrådet deltar i HERA, som er et nettverk bestående av nasjonale humaniorafinansierende forskningsråd. Forskningsrådet har deltatt i tre tidligere utlysningssamarbeider i dette nettverket, som alle har vært samfinansiert av EU-kommisjonen gjennom ERA net-mekanismen. Dette har gjort at norske fagmiljøer innenfor humaniora har kunnet delta i forskningsprosjektene finansiert gjennom HERA-utlysningene. I 2021 lyser HERA ut midler i samarbeid med NORFACE, som er et nettverk bestående av nasjonale forskningsråd som finansierer samfunnsvitenskapelig forskning.

Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS)

Forskningsrådet deltar i dette nordiske samarbeidet som årlig lyser ut midler til workshops og tidsskriftstøtte. PSHUMSAM vedtar størrelsen på den årlige kontingenten til NOS-HS, men midlene tas ikke fra PSHUMSAMs budsjett.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt 2021
(beløp i mill. kr)

Planlagt 2022
(beløp i mill. kr)

Planlagt 2023
(beløp i mill. kr)

Banebrytende forskning - FRIPRO  

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon 

  

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter  

Forskerprosjekt

  • Fornyelse
  • Talenter
  • Mobilitet

282


282

282

Banebrytende forskning - FRIPRO

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon 

  

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter  

Forskerprosjekt

  • Stort, tverrfaglig forskerprosjekt – Fellesløft IV

300

-

-

Forskningsopphold i utlandet - FRIPRO

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter  

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

1,5

1,5

1,5

Oppfølging av evaluering av rettsvitenskap (JUREVAL) 

Koordinerings- og støtteaktivitet -

30 

 -

Internasjonalt samarbeid: 

         

PhD-stipend ved EUI

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter  

Utlysning ved EUI

7,4

7,4

7,4

Humanities in the European Research Area – HERA

 

Fellesutlysning HERA og NORFACE

9

-
-
Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) – kontingent 

 

Fellesutlysning i NOS-HS: Workshops og tidsskriftstøtte [1]

5,4

5,4

5,4

Fotnote

1 Dette er ikke PSHUMSAMs egne midler, men PSHUMSAM vedtar størrelsen på beløpet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.