Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Rådgivning og andre tiltak

En svært viktig oppgave for porteføljestyret er å gi råd om videreutvikling av sin investeringsportefølje og Forskningsrådets samlede fagportefølje for humaniora og samfunnsvitenskap.

Oversikten viser tidsplan for å gjennomføre tiltak som porteføljestyret har vedtatt i porteføljeplanen. Tiltak som er merket med grønt skal settes i gang og gjennomføres først (høsten 2020 og våren 2021), deretter tiltak merket med gult (høsten 2021 og våren 2022), og til slutt tiltak merket med rødt (fom. høsten 2022). En del av tiltakene er løpende, og disse er merket med grønt.

 

Brukermål

Porteføljestyrets egne tiltak

Tiltak i andre deler av Forskningsrådet

Prioriteringer og tidsplan

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon

Gi råd om å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen.


Gi råd om utforming av vurderingskriterier f.eks. kriteriet for grensesprengende forskning

 

Oppsummere erfaringer etter hver søknadsbehandling og gi råd om videreutviklingInnspill til kriterier før utlysningen av forskerprosjekter – hva skal til for å identifisere grensesprengende prosjekter

   

Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF. Søknader til HUMSAM må vurderes på fagenes egne premisser (Styret) 

Gi innspill til søknadsbehandlings-prosess for utlysning i 2020 (trinn 1) og 2021 (trinn 2)

 

Fremme strategiske satsinger som flytter forsknings- og innovasjonsfronten, bl.a. nye fellesløft og eksperimentelle virkemidler

Løfte investeringene til   grensesprengende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema basert på måltall som er høyere enn dagens nivå.


Løfte investeringene til grunnleggende forskning til 50 prosent av Forskningsrådets bevilgninger.


Integrere HUMSAM-perspektiver i inkubatorer og idélaber og andre eksperimentelle virkemidler 

Gi råd til prosess for å kartlegge grensesprengende forskning i hele porteføljen til Forskningsrådet


Gi god begrunnelse for at dette måltallet skal nås innen 2024
Koordinere med relevante tematiske porteføljestyrer  

 

Gi råd om videreutvikling av FRIPRO som treningsarena for ERC 


Stimulere til deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid


Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger

Stimulere til søknader til pilaren for globale utfordringer i Horisont Europa (alle porteføljestyrer) 

Gi råd om tiltak for å øke norske tildelinger, spesielt ERC Adv. Grants


Gi råd om tiltak for å få flere søknader fra humsam-miljøer til pilaren for globale utfordringer i Horisont Europa

 

Gi råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Styrke digital infrastruktur og kompetanse i humaniora og samfunnsvitenskap (Styret)

Gi råd om tiltak for å styrke digital humaniora og samfunnsvitenskap 

 

Overvåke fordeling mellom fagområder og faggrupper i investeringsporteføljen

 

Gi råd om tiltak for å rette opp evt. skjev balanse

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter

Fortsette og videreutvikle satsinger innrettet mot unge forskertalenter 


Fortsette og videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere

Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn.

Vurdere å sette måltall for andel unge forskertalenter i FRIPRO


Vurdere behovet for egne tiltak rettet mot etablerte forskere 

Gi råd om å etablere forskerlinjer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

 

Gi råd til Forskningsrådets dialog med forsknings-institusjonene om opprettelse av forskerlinjer 

 

Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning

 

Gi råd om utlysninger av forskerskoler innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

 

Gi råd om Forskningsrådets rolle i samspillet med institusjonene om relasjonen mellom innstegsstillinger og bruken av postdoktor-/forskerstillinger i prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet

 

Gi råd til Forskningsrådets dialog med forsknings-institusjonene om innstegsstillinger

 

Sikre kjønns- og øvrig mangfoldsbalanse blant prosjektledere og stipendiater


Gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning

 

Monitorere tildelinger


Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater

Gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning

 

Gi råd om å legge til rette for åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap 

Humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver er godt integrert i de strategiske områdene i Forskningsrådets strategi

Delta i utarbeidelsen av relevante utlysningstekster for tematiske budsjettformål for å sikre oppfølging av opptrappingsplanen for humaniora 

Realisere Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora (Porteføljestyrer)


Integrere humaniora og samfunnsvitenskap i tematiske porteføljeplaner (Porteføljestyrer)


Integrere HUMSAM-perspektiver og –problemstillinger i utlysningstekster
(Porteføljestyrer)


Integrere kjønnsperspektiver i utlysningstekster
(Porteføljestyrer)

Følge monitorering av planen og gi råd om tiltak for å realisere planen innen 2022Gi råd ved revisjon av porteføljeplaner i 2021 og 2022

Gi råd ved utforming av investeringsplaner og utlysninger
Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.