Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Rådgivning og andre tiltak

En svært viktig oppgave for porteføljestyret er å gi råd om videreutvikling av sin investeringsportefølje og Forskningsrådets samlede fagportefølje for humaniora og samfunnsvitenskap.

Oversikten viser tidsplan for å gjennomføre tiltak som ligger i høringsutkastet til porteføljeplan, som skal godkjennes av porteføljestyret etter innspillsrunden før den vedtas av Forskningsrådet styre.

Brukermål 1: Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

Hovedtiltak: Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap (PS Humsam) vil gjøre investeringer og gi råd om tiltak for å fremme grunnleggende og grensesprengende forskning.

Ansvar for oppgave
PS Humsam:

PS Humsams tiltak

Tidsplan

Gi råd til å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen og utforming av vurderingskriterier, f.eks. kriteriet for grensesprengende forskning

 

Oppsummere erfaringer og gi råd om videreutvikling av søknadsbehandlingen

 

Etter hver søknadsbehandling

 

 

Innspill til kriterier før utlysningen av forskerprosjekter – hva skal til for å identifisere grensesprengende prosjekter

 

Vår 2021

Overvåke fordeling mellom fagområder og faggrupper i investeringsporteføljen

Gi råd om tiltak for å rette opp evt. skjev balanse

Løpende

Andre styrer/administrasjonen:

 

 

Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF (Styret)

Gi innspill til søknadsbehandlings-prosess for utlysning av SFF 5

Høst 2020

Øke investeringene til grunnleggende forskning til 50 prosent av Forskningsrådets bevilgninger (Styret)

Gi god begrunnelse for at dette måltallet skal nås

LTP-innspill 2021 Videre oppfølging 2022

Øke investeringene til grensesprengende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema (Styret)

Gi råd til å utvikle virkemidler for grensesprengende forskning i hele porteføljen til Forskningsrådet

Vår 2021 og videre oppfølging i budsjettinnspillet for 2023

Innhente internasjonalt kunnskapsgrunnlag om beste praksis for å identifisere og fremme grensesprengende forskning (Forskningsrådets adm)

Gi innspill til prosess

2022-2023

Integrere Humsam-perspektiver i inkubatorer og idélaber og andre eksperimentelle virkemidler (Porteføljestyrer)

 

Koordinere med relevante tematiske porteføljestyrer  

2022-2023

Evaluere tverrfaglige og tverrsektorielle satsinger (Forskningsrådets adm)

 

Gi innspill til prosess

2022-2023


Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd om tiltak for å stimulere til internasjonalt samarbeid og økt returandel fra Horisont Europa.

Ansvar for oppgave
PS Humsam:

PS Humsams tiltak

Tidsplan

Samarbeide om videreutvikling av Banebrytende forskning som treningsarena for ERC

Gi råd om tiltak for å øke norske tildelinger, spesielt ERC Adv. Grants

2022-2023

Stimulere til økt internasjonalt og nordisk samarbeid, bl.a. gjennom NordForsk

Gi råd om deltagelse i internasjonalt og nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid

Hele perioden

 

Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger

Hele perioden

Andre styrer/administrasjonen:

 

 

Stimulere humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer til å søke Horisont Europa (Forskningsrådets adm)

Gi råd om tiltak for å få flere søknader fra humsam-miljøer til pilaren for globale utfordringer i Horisont Europa

2022-2023

Brukermål 2: Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier
 

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd om etablering av forskerlinjer og forskerskoler for rekruttering av norske Ph.d.-kandidater innenfor humsam og gi råd om virkemidler for å fremme karrieren for unge forskere med finansiering fra Forskningsrådet.

Ansvar for oppgave

PS Humsam:

PS Humsams tiltak

Tidsplan

Videreutvikle satsinger for unge forskertalenter

Gi råd om oppfølging av rapport om unge forskertalenter

Høst 2020

 

Vurdere å sette måltall for andel unge forskertalenter i FRIPRO

2022

Videreutvikle satsinger for forskermobilitet

Gi råd om oppfølging av rapport om mobilitetsstipend

Høst 2021

 

Gi råd om ordninger for å stimulere mobilitet (eks MSCA-stipendiater)

2022-2023

Videreutvikle satsinger for fremragende etablerte forskere

Vurdere behovet for egne tiltak rettet mot etablerte forskere

2022-2023

Gi råd om å etablere forskerlinjer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Gi råd til Forskningsrådets dialog med forsknings-institusjonene om opprettelse av forskerlinjer

2022-2023

Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning

Gi råd om utlysninger av forskerskoler innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Vår 2021

Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og følge opp Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning

Monitorere tildelinger

Løpende

Andre styrer/administrasjonen:

 

 

Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn (Styret)

Gi råd til Forskningsrådets plan for rekruttering

Høst 2021

Brukermål 3: Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig infrastruktur
 

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd og anbefalinger om finansiering av forskningsinfrastrukturer og råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.

Ansvar for oppgave
Andre styrer/administrasjonen:

PS Humsams tiltak

Tidsplan

Styrke digital infrastruktur og kompetanse i humaniora og samfunnsvitenskap (Styret)

Digitalisere eksisterende samlinger og opprette digitale databaser og samlinger på områder der det er behov (Styret)

Gi råd om prioriteringer i finansiering for å styrke digital humaniora og samfunnsvitenskap

2021-2022

Ha dialog med relevante aktører for å sikre bedre tilgjengelighet til registerdata (Forskningsrådets adm.)

Gi innspill til dialog

2022-2023

Brukermål 4: Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Ansvar for oppgave
PS Humsam:

PS Humsams tiltak

Tidsplan

Bidra til å legge til rette for åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Gi råd om nordisk plattform for åpen publisering

Høst 2021

 

Gi råd om oppfølgingstiltak for Forskningsrådets policy for åpen forskning

2022-2023


Brukermål 5: Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer leverer forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd til porteføljeplaner, investeringsplaner og relevante utlysningstekster for tematiske budsjettformål for å sikre oppfølging av opptrappingsplanen for humaniora og styrke samfunnsvitenskap.

Ansvar for oppgave
Andre styrer/administrasjonen:

PS Humsams tiltak

Tidsplan

Synliggjøre betydningen av humaniora og samfunnsvitenskap i styrende dokumenter

Gi innspill til LTP

Vår 2021

Realisere Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora (Porteføljestyrer)

Økt kunnskapsgrunnlag om hvordan humaniora-prosjekter lykkes i tematiske satsinger (Administrasjonen)

Følge monitorering av planen og gi råd om tiltak for å realisere planen

2021-2023

Integrere humaniora og samfunnsvitenskap i tematiske porteføljeplaner (Porteføljestyrer)

Gi innspill ved revisjon av porteføljeplaner i 2021 og 2022

2021-2022

Integrere humsam-perspektiver og -problemstillinger i utlysningstekster
(Porteføljestyrer)

Gi råd ved utforming av planer og utlysninger

2021-2023

Integrere kjønns- og mangfoldsperspektiver i utlysningstekster
(Porteføljestyrer)

Gi råd ved utforming av investeringsplaner og utlysninger

2021-2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 12.23 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.