Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Prioriteringer

Oversikt over prioriteringer er gjort på grunnlag av porteføljeanalysen og andre innspill (f. eks. tildelingsbrev) og som gir føringer for valg av tiltak i de kommende årene.

Prioriteringene er strukturert i tråd med porteføljedimensjonene fra porteføljeplanen:

 • Fag/teknologi: Fag og teknologiområder som utvikles eller anvendes.
  • Utvikle og styrke FRIPRO som virkemiddel for å fremme grensesprengende forskning
  • Følge opp forskerprosjektutlysningen av store tverrfaglige prosjekter (Fellesløft IV)
  • Sette måltall for grensesprengende forskning i totalporteføljen til
  • Forskningsrådet som er høyere enn dagens nivå
  • Utvikle strategiske satsinger for å fremme grensesprengende forskning og styrke potensiale og utviklingsmuligheter innenfor ulike fag.
  • Vurdere oppfølgingstiltak når JUREVAL er ferdigstilt
  • Styrke digital infrastruktur, kompetanse og metoder innenfor digital humaniora og samfunnsvitenskap
 • Tema: Den tematikk det forskes eller innoveres på.
  • Integrere humaniora og samfunnsvitenskap i strategiske områder
  • Realisere opptrappingsplanen for humaniora. Sette i verk tiltak i samråd med relevante porteføljestyrer dersom målene i planen ikke nås.
 • Anvendelsesområde: Bransjer, næringer, samfunnssektorer o.l. der resultater kan anvendes
  • Fremme anvendelse av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning på områder der det er relevant.
 • FoUoI-verdikjede: Hvor i verdikjeden forskningen eller innovasjonen foregår (TRL-nivå).
  • Investeringene i FRIPRO skal fremme grunnleggende forskning med høy vitenskapelig kvalitet som avgjørende kriterium
  • 50 prosent av Forskningsrådets bevilgninger bør gå til grunnleggende forskning
  • Fremme god balanse mellom grunnleggende og anvendt forskning i fagporteføljen til humaniora og samfunnsvitenskap
 • Prioriterte deltakelser i europeiske partnerskap og andre internasjonale utlysninger beskrives også.
  • Videreutvikle FRIPRO som treningsarena for ERC
  • Styrke norsk deltakelse i ERC og vurdere egne tiltak for å styrke norsk deltakelse i Advanced Grant spesielt
  • Vurdere om det skal settes strengere krav til prosjektledere om å søke internasjonalt før de kan søke FRIPRO igjen
 • Andre prioriteringer
  • Videreutvikle satsinger for forskere i ulike stadier i karrieren
  • Vurdere å sette måltall for andel unge forskertalenter i investeringsporteføljen
  • Stimulere karriereutvikling som fremmer kjønnsbalanse og mangfold
  • Bidra til å styrke forskerutdanningen gjennom nasjonalt samarbeid
  • Tilrettelegge for åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap
  • Vurdere å sette måltall for andel som skal gå til internasjonalt samarbeid i investeringsporteføljen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 12.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.