Porteføljeanalysen for Hav

Maritim portefølje

Følgende investeringsmål er definert for maritim portefølje.

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål (samfunnsmål)

Delmål (brukermål)

Konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer.

Forskningsbasert næringsutvikling som gir global konkurransekraft.

Verdiskaping og omstilling basert på muliggjørende teknologier.

Forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling.

Rask overgang til lavutslippssamfunnet og effektiv tilpasning til klimaendringene.

En sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk.

Et konkurransedyktig næringsliv leverer grønne energi-, klima- og miljøløsninger til globale markeder.

Økt verdiskaping for den maritime næringen.

 

Mindre miljøbelastning fra maritim virksomhet.

 

En sikker maritim næring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økt konkurranseevne.

Styrket omstillingsevne.

Forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Gjennom forskning bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  1. Muligheter i havnæringene
  2. Autonome og fjernstyrte fartøy
  3. Digitalisering av maritim næring (Digital transformasjon av maritim næring)
  4. Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  5. Sikkerhet i maritime aktiviteter inkludert cyber sikkerhet
  6. Nordområdene

 

Fag/teknologi

I 2020 fordelte Forskningsrådets samlede maritime portefølje seg på følgende fagområder:

 

Antall prosjekter

Revidert budsjett
mill. kroner

Landbruks- og fiskerifag

175

307,8

Teknologi

20

31,2

Matematikk og naturvitenskap

17

19,4

Samfunnsvitenskap

6

17,2

Humaniora

1

0,4

 

1

0,3

De fleste prosjektene i den maritime porteføljen har hovedvekt på maritim teknologi og IKT. Noen prosjekter er innen matematikk og naturvitenskap, noen er samfunnsvitenskapelige og noen er innen Landbruks og fiskerifag.

Tema

Den målrettede innsatsen i den maritime porteføljen kommer fra MAROFF.

Figur 11 viser hvordan tildelingene fra MAROFF de fire siste søknadsrundene fordeler seg på de prioriterte temaene (beløp i mill. kroner):

Autonomi og digitalisering er prioriterte områder som ble introdusert i 2017 basert på Maritim21. Som forventet var det en stor søkning til disse områdene første gang de ble utlyst i 2017, noe som fortsatte i de etterfølgende årene. Dette gjenspeiler næringens og forskningsmiljøenes behov og interesse for disse områdene.

Miljø har alltid vært et prioritert område, og søknader med miljøproblemstillinger er godt representert i søkermassen. I søknadsrunden i 2019 var det en sterk økning innenfor dette temaet, noe som gjenspeiler den økte interessen for å levere klima- og miljøvennlige løsninger. Denne tendensen har fortsatt i 2020, da en av tiltakspakkene inneholdt 65 mill. kroner til grønn skipsfart.

Anvendelsesområde

Satsingen på de prioriterte områdene i den maritime porteføljen gir resultater. Norge er fremst i verden på å ta i bruk autonome skip, og Forskningsrådet har støttet en rekke prosjekter på dette området. Utvikling mot autonome ferger er allerede i gang i form av systemer for automatisk fjordkryssing, og systemer for å kunne legge til og gå fra kai automatisk. Prosjektene som er rettet mot digitalisering, bidrar til økt effektivitet og konkurransekraft ved produksjon av fartøy og utstyr og til drift av fartøy.

Løsninger for å redusere utslipp av maritim virksomhet er også sentralt i porteføljen. Det har kommet viktige resultater innenfor utslippsfrie ferger, skip med hybrid fremdriftsmaskineri, rense-teknologi for ballastvann og avgassrensing som gir reduserte utslipp av skadelige stoffer til luft og vann. Det er også gitt støtte til prosjekter som går inn for å redusere utslipp fra passasjer- og cruise-skip, og for frakteskip som går i nærskipsfart. Andre prosjekter er rettet mot å gjøre skip og fremdriftssystemer, operasjoner eller logistikkløsninger mer energieffektive.

Prosjekter rettet mot nye muligheter i havnæringene og havteknologi har gitt viktige bidrag til omstilling av norsk næringsliv.

Tabell 11. Resultatindikatorer fra den målrettede maritime innsatsen:

Resultatindikatorer

Resultatindikator

2016

2017

2018

2019

2020

Allmennrettede formidling

Oppslag i massemedia (aviser, radio TV mm)

21

78

131

55

21

 

Populærvitenskapelige publikasjoner (artikler/bøker, debatt…

31

36

51

58

23

Brukerrette…

Rapporter, notat, artikler, foredrag på møte konferanser ret…

258

248

377

456

118

Innføring av nye/ forbedrede metoder/ mo…

Bedrifter som har innført nye/forbedrede metoder/teknologi

27

34

16

29

18

 

Bedrifter utenfor prosjektet som har innført nye/forbedrede…

2

3

12

10

9

 

Bedrifter i prosjektet som har innført nye/forbedrede arbeid…

12

26

11

10

15

Kommersielle resultater med bidrag fra prosjektet

Ferdigstilte nye/forbedrede produkter

7

14

10

9

11

 

Ferdigstilte nye/forbedrede prosesser

13

10

9

2

7

 

Ferdigstilte nye/forbedrede tjenester

1

5

11

6

10

 

Søkte patenter (samme patent søkt i flere land regnes som 1…

3

6

1

2

2

 

Inngåtte lisensieringskontrakter (eksl. Brukerlisenser for pro..

2

 

1

5

1

Ny virksomhet

Nye foretak som følge av prosjektet

1

0

 

0

1

 

Nye forretningsområder i eksisterende bedrifter som følge a…

3

8

7

7

6

Næringsrett…

Ferdigstilte nye/forbedrede metoder/modeller/prototyper

47

56

68

43

51

Vitenskapelige utgivelser

Bok/monografi/rapport

12

9

18

31

8

 

Bokrapportdel/kapittel i antologi

36

22

26

35

22

 

Tidsskriftartikkel/periodika

85

59

90

11

87

FoUoI verdikjede

Den maritime porteføljen består av den målrettede innsatsen gjennom MAROFF og øvrig innsats i forskningsrådet samt SkatteFUNN.

MAROFF er et næringsrettet program, og programmets viktigste virkemiddel for å bidra til økt verdiskaping i næringen er innovasjons-prosjekter, som utgjør ca. 2/3-deler av budsjettet. Den siste tredjedelen av midlene brukes hovedsakelig til Kompetanseprosjekter, som er et viktig virkemiddel for næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av den maritime næringen i Norge.

Tabell 12. Rekrutteringsstillinger i prosjekter finansiert gjennom den målrettede innsatsen i maritim forskning:

 

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

Rolle

Kjønne

Antall

Årsverk

Antall

Årsverk

Antall

Årsverk

Antall

Årsverk

Antall

Årsverk

Doktor- grad

Total

30

24,06

22

12,82

19

12,57

26

17,33

40

29,31

 

Kvinne

6

4,33

6

3,00

3

1,75

4

2,58

6

3,83

 

Mann

24

19,74

16

9,83

16

10,82

22

14,75

34

25,47

Postdoktor- stipendiat

Total

13

6,58

10

7,99

13

7,32

18

8,65

10

8,08

 

Kvinne

1

0,17

 

 

1

0,08

3

1,33

1

1,00

 

Mann

11

5,42

9

7,66

12

7,24

15

7,32

8

6,91

 

Ukjent

1

1,00

1

0,33

 

 

 

 

1

0,17

Den øvrige innsatsen til Forskningsrådet rettet mot den maritime porteføljen har betydelige innslag av langsiktig forskning i forskningsmiljøene, representert ved støtte fra virkemidlene SFF, SFI og FORINFRA. De viktigste sentrene av betydning for den maritime porteføljen er:

SFF: Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS),

SFI-er: Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA),

Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector,

Marine Operations Center (MOVE) og

Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT).

I 2020 startet to nye SFI som er viktig for maritim portefølje.

Det er SFI AutoShip: Safe autonomous ships for sustainable operations, og

SFI Floating structures for the next generation ocean industries.

Disse sentrene komplementerer den målrettede innsatsen fra MAROFF. Mens den målrettede innsastsen fra MAROFF i hovedsak går til næringslivet, går de øvrige virkemidlene mest til institutt- og UoH sektoren.

Den maritime porteføljen fordelt på søknadstyper og sektorer er vist i figur 7 i kap. 2.

SkatteFunn er en viktig del av den maritime porteføljen, som mange bedrifter benytter seg av. Dette kompletterer Innovasjonsprosjektene og bidrar til anvendt forskning, utvikling og innovasjon. Det er også en viktig inngangsport og gir økt FoU-innsats i bedriftene og bidrar til å kvalifisere dem til å delta i andre prosjekter støttet av Forskningsrådet.

Arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt

I den maritime porteføljen er det internasjonalt samarbeid i mange av innovasjonsprosjektene og i de fleste kompetanse-prosjektene.

Transportprogrammet i Horisont 2020 gir et viktig bidrag til forskning rettet mot maritim transport, og norske aktører deltar i mange av prosjektene. Per 2020 har norske aktører som deltar i slike prosjekter fått tildelt 46,7 mill. EURO fra EU til maritime prosjekt.

Forskningsrådet deltar i ERA-NET cofund MarTERA (Marine and maritime technology for a new era) et felleseuropeisk forskningssamarbeid innenfor havteknologi. MAROFF har deltatt i alle de fireutlysningene som er gjennomført og iverksatt i MarTERA.

Finansiering

For den maritime porteføljen er den målrettede innsatsen gjennom MAROFF finansiert av Nærings og fiskeridepartementet. MAROFF fikk ved starten av 2020 tildelt 181 mill. kroner. I løpet av året har MAROFF fått ytterligere særskilte inntekter for 2020 fra tiltakspakkene ifbm Covid19: 16 mill. kroner fra tiltakspakke for å finansiere økt støtte til IPN med oppstart i 2020, og 65 mill. kroner til Grønn skipsfart fra tiltakspakke 3.

I tillegg er det betydelig egenfinansiering fra næringslivet i innovasjonsprosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.