Porteføljeanalysen for Hav

Maritim portefølje

Målbildet er hentet fra den målrettede satsingen MAROFF

Hovedmål:

MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Maritim næring defineres her som rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Den inkluderer også forskningsmiljø på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.

Delmål:

Gjennom forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  • muligheter i havnæringene
  • autonome og fjernstyrte fartøy
  • digitalisering av maritim næring
  • klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  • sikkerhet til havs
  • nordområdene

Fag/teknologi

De fleste prosjektene i porteføljen har hovedvekt på maritim teknologi og IKT. Noen få prosjekter er samfunnsvitenskapelige.

Tema

Figuren viser hvordan tildelingene fra MAROFF de tre siste søknadsrundene fordeler seg på de prioriterte temaene:

imageit4t.png

Autonomi og digitalisering er nye prioriterte områder for MAROFF, som kom inn i programplanen i 2017 basert på Maritim21. Som forventet var det en stor søkning til disse områdene første gang de ble utlyst i 2017, noe som fortsatte i 2018 og til dels i 2019. Dette gjenspeiler næringens og forskningsmiljøenes behov og interesse for disse områdene.

Miljø har alltid vært et prioritert område i MAROFF og søknader med miljøproblemstillinger er godt representert i søkermassen. I søknadsrunden i 2019 var det en sterk økning innenfor dette temaet, noe som gjenspeiler den økte interessen for å levere klima- og miljøvennlige løsninger. Bevilgningene til de forskjellige temaene gjenspeiler søkningen og kvaliteten på søknadene.

Anvendelsesområde

Satsingen på de prioriterte områdene i programplanen gir resultater. Norge er fremst i verden på å ta i bruk autonome skip, og Forskningsrådet har støttet en rekke prosjekter på dette området. Blant annet er teknologien bak det planlagte autonome lastefartøyet Yara-Birkeland utviklet med støtte fra Forskningsrådet i den siste treårs-perioden. Utvikling mot autonome ferger er allerede i gang i form av systemer for automatisk fjordkryssing, og systemer for å kunne legge til og gå fra kai automatisk. Prosjektene som er rettet mot digitalisering bidrar til økt effektivitet og konkurransekraft ved produksjon av fartøy og utstyr og til drift av fartøy.

Løsninger for å redusere utslipp av maritim virksomhet er også et sentralt tema i porteføljen. Det har kommet viktige resultater innenfor utslippsfrie ferger, skip med hybrid fremdriftsmaskineri, rense-teknologi for ballastvann og avgassrensing som gir reduserte utslipp av skadelige stoffer til luft og vann. Andre prosjekter er rettet mot å gjøre skip og fremdriftssystemer, operasjoner eller logistikkløsninger mer energieffektive.

Prosjekter rettet mot nye muligheter i havnæringene og havteknologi har gitt viktige bidrag til omstilling av norsk næringsliv.

FoUoI verdikjede

MAROFF er et næringsrettet program og programmets viktigste virkemiddel for å bidra til økt verdiskaping i næringen er innovasjons-prosjekter, som utgjør ca. 2/3-deler av programbudsjettet. Den siste tredjedelen av midlene brukes hovedsakelig til Kompetanseprosjekter, som er et viktig virkemiddel for næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av den maritime næringen i Norge.

Den øvrige innsatsen til Forskningsrådet rettet mot den maritime porteføljen har betydelige innslag av langsiktig forskning i forskningsmiljøene, representert ved støtte fra virkemidlene SFF, SFI og FORINFRA. De viktigste sentrene er: SFF: Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS), SFI-er: Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA), Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector, Marine Operations Center (MOVE) og Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT). Disse sentraene komplementerer den målrettede innsatsen fra MAROFF. Mens den målrettede innsastsen fra MAROFF i hovedsak går til næringslivet, går de øvrige virkemidlene mest til institutt- og UoH sektoren.

Arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt

Det er internasjonalt samarbeid i mange av innovasjonsprosjektene og i de fleste kompetanse-prosjektene.

Transportprogrammet i Horisont 2020 gir et viktig bidrag til forskning rettet mot maritim transport, og norske aktører deltar i mange av prosjektene. Per 2019 har norske aktører som deltar i slike prosjekter fått tildelt i overkant av 30 mill. EURO fra EU til maritime prosjekt.

Forskningsrådet deltar i ERA-NET cofund MarTERA (Marine and maritime technology for a new era) et felleseuropeisk forskningssamarbeid innenfor havteknologi. MAROFF har deltatt i alle de tre utlysningene som er gjennomført og iverksatt i MarTERA.

MAROFF har hatt siden 2000 et samarbeid med Singapore gjennom MoU-avtalen mellom Forskningsrådet og Maritime and Port Authority (MPA). Under denne avtalen er det gjennomført 2 fellesutlysninger samt at MTEC konferansen er blitt arrangert i fellesskap 3 ganger.

Finansiering

Den målrettede innsatsen gjennom MAROFF finansieres av Nærings og fiskeridepartementet, og fikk tildelt 185 mill. kroner i 2019.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.